Общински съвет

Съгласие за извършване на делба на имоти – публична общинска собственост, представляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.11, находящ се в село Стряма, …  и промяна на НТП на новообразуваните от тях имоти

Съгласие за извършване на делба на имоти – публична общинска собственост, представляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.11, находящ се в село Стряма, ... и промяна на НТП на новообразуваните от тях имоти
Р Е Ш Е Н И Е № 894

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Съгласие за извършване на делба на имоти – публична общинска собственост, представляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.11, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, местност НАЗЪРНИЦА 1, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.22, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, местност НАЗЪРНИЦА 2 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.22, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, местност НАЗЪРНИЦА 1 и промяна на НТП на новообразуваните от тях имоти.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 78а от ППЗСПЗЗ

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет – Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши изменение на одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на село Стряма, община Раковски, област Пловдив, за разделяне на общински имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.11, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 1, Площ на имота: 9265 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, съгласно приложената Скица-проект за разделяне, като се образуват следните:
 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.851, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 1, Проектна площ: 7410 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.
 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.852, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 1, Проектна площ: 1855 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.
 4. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши изменение на одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на село Стряма, община Раковски, област Пловдив, за разделяне на общински имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.22, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 2, Площ на имота: 5598 кв.м., Начин на трайно ползване: Напоителен канал, съгласно приложената Скица-проект за разделяне, като се образуват следните:
 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.853, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 2, Проектна площ: 2273 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Напоителен канал.
 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.854, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 2, Проектна площ: 3325 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Напоителен канал.

III. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши изменение на одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на село Стряма, община Раковски, област Пловдив, за разделяне на общински имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.23, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 1, Площ на имота: 3551 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, съгласно приложената Скица-проект за разделяне, като се образуват следните: 

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.855, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 1, Проектна площ: 1693 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.
 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.856, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 1, Проектна площ: 1858 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие, след реализиране на процедурата по разделяне на поземлените имоти, описан в т. I, т. II и т. III от настоящето Решение, да бъде променен Начинът на трайно ползване на образуваните от тях поземлени имоти, а именно:
 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.852, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 1, Проектна площ: 1855 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, от Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя.
 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.854, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 2, Проектна площ: 3325 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, от Начин на трайно ползване: Напоителен канал в Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя.
 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.856, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 1, Проектна площ: 1858 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, от Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път в Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е подадено Заявление, Вх. № 26-3407-6/03.10.2023 г. от инж. П. П., в качеството му на изпълнителен директор на „Тракия икономическа зона“ ЕАД и Управител на „Булплод Тракия“ ООД във връзка с инвестиционните намерения от страна на „Тракия икономическа зона“ ЕАД, „Булплод Тракия“ ООД, В. И. К. и Д. С. К. за създаване на устройствени условия за създаване, проектиране и вписване на Индустриален парк по реда на Закона за индустриалните паркове – Въглеродно-неутрален индустриален парк. 

На основание исканото разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план на индустриален парк (ПУП на ИП) с обем и съдържание на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.145, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.147, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.151, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.152, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.86 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.116, находящи се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК за образуване на УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ за производствена дейност и обединяването им в Индустриален парк по смисъла на Закона за индустриалните паркове, желаят да закупят части от имоти – публична общинска собственост, разположени между горепосочените имоти, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.11, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, местност НАЗЪРНИЦА 1, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.22, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, местност НАЗЪРНИЦА 2, с НТП „Напоителен канал“ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.22, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, местност НАЗЪРНИЦА 1, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.

В тази връзка са изготвени и представени към Заявлението, Скици-предложение за разделяне (делба) на имотите – общинска собственост, както следва: 

 1. Разделяне на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.11, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 1, Площ на имота: 9265 кв.м., Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път и образуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.851, с проектна площ 7410 кв. м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.852, с проектна площ 1855 кв. м.

Интересът от страна на заявителите е към ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.852, с проектна площ 1855 кв. м.

 1. Разделяне на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.22, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 2, Площ на имота: 5598 кв.м., Начин на трайно ползване: Напоителен канал и образуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.853, с проектна площ 2273 кв. м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.854, с проектна площ 3325 кв. м.

Интересът от страна на заявителите е към ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.854, с проектна площ 3325 кв. м. 

 1. Разделяне на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.23, находящ се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност НАЗЪРНИЦА 1, Площ на имота: 3551 кв.м., Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път и образуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.855, с проектна площ 1693 кв. м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.856, с проектна площ 1858 кв. м.

Интересът от страна на заявителите е към ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 70010.46.856, с проектна площ 1858 кв. м.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 11                                                    

Против: 5       

Възд.се: 4                            

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – против
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – против
 16. Георги Николов Тотов – против
 17. Костадин Дечев Иванов – против
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – против
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – възд. се
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *