Общински съвет

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 893

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. д) и ал. 2 от ЗМДТ, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76 от АПК.

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.
 • 1. В Таблицата на Приложение № 1в – Списък на облагаемите по ЗДДС видове услуги и цени за тях по чл. 48 от Наредбата се правят следните изменения, както следва:

        а) Думите и цифрите „50 лв.“ в колона № 3 – „Цена с ДДС“ на ред 14 от таблицата се изменят на „100 лв.“. 

        б) Думите и цифрите „15,00 лв.“ в колона № 3 – „Цена с ДДС“ на ред 19 от таблицата се изменят на „40 лв.“.

        в) Думите и цифрите „18 лв.“ в колона № 3 – „Цена с ДДС“ на ред 21 от таблицата се изменят на „50 лв.“.

        г) Думите и цифрите „400 лв.“ в колона № 3 – „Цена с ДДС“ на ред 24 от таблицата се изменят на „500 лв.“.

        д) Думите и цифрите „400 лв.“ в колона № 3 – „Цена с ДДС“ на ред 25 от таблицата се изменят на „650 лв.“.

        е) Думите и цифрите „300 лв.“ в колона № 3 – „Цена с ДДС“ на ред 26 от таблицата се изменят на „450 лв.“.

        ж) Думите и цифрите „400 лв.“ в колона № 3 – „Цена с ДДС“ на ред 28 от таблицата се изменят на „500 лв.“.

        з) Изменя се номерацията в колона № 1 – „№ по ред“, като номер „28а“ става „29“. 

        и) Изменя се номерацията в колона № 1 – „№ по ред“, като номер „29“ става „32“. 

        й) Изменя се номерацията в колона № 1 – „№ по ред“, като номер „30“ става „33“. 

        к) Изменя се номерацията в колона № 1 – „№ по ред“, като номер „31“ става „34“. 

        л) Изменя се номерацията в колона № 1 – „№ по ред“, като номер „32“ става „35“. 

 

 • 2. В Таблицата на Приложение № 1в – Списък на облагаемите по ЗДДС видове услуги и цени за тях по чл. 48 от Наредбата след изменението по § 1 се добавят нови редове и нови точки 30 и 31, както следва:

Заключителна разпоредба

 • 3. Тази наредба влиза в сила в деня на публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.

 Наредбата е приета на заседание  на Общински съвет – Раковски с Решение № 893, взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 1. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
 • Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на общината.

МОТИВИ:  

 

 1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

 Настоящото изменение е обвързано с необходимостта от актуализиране на наредбата в частта на Tаблицата на Приложение № 1в – “Списък на облагаемите по ЗДДС видове услуги и цени за тях по чл. 48 от Наредбата“, относно размера на таксите на различните услуги, които се предлагат и извършват и допълнение на обхвата от специализирани машини, които Общината предлага за ползване, което от своя страна поражда необходимостта от поддръжка и опазване на имуществото. В тази връзка, за ползване на специализираните машини следва да се определят цени, за което оправомощен съгласно чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, е Общински съвет – Раковски. 

 При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

 Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за подобряване условията на работа от страна на общинска администрация за ефективно предоставяне на услугите и оповестяването им.

            Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен.

 Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

            Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между            Отдел

„Бюджет и финанси“, Зам.-кмет Татяна Бакова и Отдел „Правен“ на Община Раковски.

            Принцип      на      субсидиарност,      пропорционалност      и   стабилност                    –

 Предоставянето и администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска администрация при спазване изискванията на наредбата и по-високите по степен нормативни актове. При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е спазен чл.

18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

 1. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

 Основната цел на предложеното изменение се изразява в привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните актове от по-висока степен. Цели се също и събираемост на влаганите средства за необходимите материално-технически и административни разходи.  

 1. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

 За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

 1. Очаквани резултати: Прецизиране на нормативната уредба с местно значение и постигане на баланс между направените разходи от Община Раковски по предоставяне на услугите.
 2. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

 Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

 Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски – www.rakovski.bg, на 11.09.2023 г. 

 Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. д) и ал. 2 от ЗМДТ, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76 от АПК.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 19                                                    

Против: 1       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – против
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *