Общински съвет

Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги върху обект Язовир представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.78…

Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги върху обект Язовир представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.78...
Р Е Ш Е Н И Е № 892

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги върху обект Язовир представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.78, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 280794 кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Язовир, Номер по предходен план: 78, Вид собственост: Публична общинска собственост и съоръженията към него: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.83, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.21.86, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.89, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.6.21, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.21.86, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.88, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.1.60.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА), чл. 15, ал. 2 и ал. 3, чл. 17, ал. 3 и ал. 5, чл. 71, ал. 1 и чл. 72, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (ЗК)

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 

Общински съвет – Раковски одобрява проекта на решение на Кмета на Община Раковски за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за услуги с наименование: „Концесия за услуги на язовир „Момино“, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 82.78, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 280794 кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Язовир, Номер по предходен план: 78, Вид собственост: Публична общинска собственост и съоръженията към него: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.83, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.21.86, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.89, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.6.21, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.21.86, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.88, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.1.60.

            Обектът на концесията се индивидуализира по следния начин:  

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.78, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 280794 кв.м. (280,79 дка), Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Язовир, (Наименование на язовира: „Момино“), Номер по предходен план: 78, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 05356.145.425, 05356.147.424, 05356.147.433, 05356.147.455, 05356.147.456, 05356.185.453, 05356.185.454, 48948.19.12, 48948.19.13, 48948.19.14, 48948.19.15, 48948.19.16, 48948.19.17, 48948.19.19, 48948.19.3, 48948.22.123, 48948.82.83, 48948.82.87, 48948.82.88, 62075.1.51, 62075.1.52, 62075.6.13, 62075.6.21 и съоръженията към него:  

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.83, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 12005 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 83, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 21.190, 48948.21.192, 48948.21.5, 48948.21.86, 48948.22.123, 48948.82.78, 48948.82.87. (обхваща язовирната стена)
 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.21.86, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 1438 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 86, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 21.190, 48948.82.83, 48948.82.87. – (Шахта – основен изпускател);
 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.89, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 14097 кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Дере, Номер по предходен план: 89, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 500.2, 48948.500.97, 48948.82.87, 48948.82.88, 48948.82.90, 48948.82.91, 48948.83.93, 62075.6.13, 62075.7.330, 62075.7.9 – (Шахта – основен изпускател);
 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.6.21, находящ се в област Пловдив, община Раковски, град Раковски, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местността БАТЪЛЪКА, Площ 14097 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 000016, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 48948.82.78, 62075.1.294, 62075.1.51, 62075.1.93, 62075.6.10, 62075.6.11, 62075.6.12, 62075.6.13, 62075.6.16, 62075.6.17, 62075.6.18, 62075.6.19, 62075.6.2, 62075.6.20, 62075.6.259, 62075.6.260, 62075.6.3, 62075.6.39, 62075.6.4, 62075.6.5, 62075.6.7, 62075.6.8, 62075.6.9, 62075.7.261, 62075.7.262, 62075.7.330, 62075.7.333, 62075.91.139. (ОТЛИВЕН КАНАЛ);
 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.21.86, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село    по             кадастралната          карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 1438 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 86, Вид собственост: Частна общинска собственост, Съседи: 21.190, 48948.82.83, 48948.82.87. (земята след шахта ОИ); 
 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.88, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село    по             кадастралната          карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 17959 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 88, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 82.78, 48948.82.87, 48948.82.89, 62075.6.13, 62075.7.330. (земята между Курудере и отливния канал след водовземната шахта);
 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.1.60, находящ се в област Пловдив, община Раковски, град Раковски, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местността БАТЪЛЪКА, Площ 3155 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 001060, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 62075.1.51, 62075.1.64.
 1. С одобрението на решението за откриване на процедурата Общински съвет – Раковски одобрява и:
 2. Обявление за откриване на процедурата;
 3. Документация на концесията, включваща всички приложения.
 • Процедурата за определяне на концесионер се организира от концедента, който съгласно чл.17, ал. 3 от Закона за концесиите е Кметът на Общината и се провежда от назначена от него комисия за провеждане на процедурата за определяне на концесионер.
 1. Решението не подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, съобразно чл. 156, ал. 5 от Закона за концесиите.

МОТИВИ: Съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите, Общинският съвет одобрява преди тяхното издаване решенията на Кмета на общината за откриване и за прекратяване на процедурите за определяне на концесионер и за изменение или отказ за изменение и за прекратяване на концесионните договори, независимо от вида на концесията.

 В правомощията си на Концедент за общинските концесии, съобразно нормативните изисквания на Закона за концесиите /в сила от 02.01.2018 г./, се представя за одобрение на Общински съвет – Раковски Проект на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за услуги с наименование: „Концесия за услуги на язовир „Момино“, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.78, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 280794 кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Язовир, Номер по предходен план: 78, Вид собственост: Публична общинска собственост и съоръженията към него: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.83, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.21.86, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.89, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.6.21, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.21.86, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.88, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.1.60“. 

            Обектът на концесията се индивидуализира по следния начин: 

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.78, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 280794 кв.м. (280,79 дка), Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Язовир, (Наименование на язовира: „Момино“), Номер по предходен план: 78, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 05356.145.425, 05356.147.424, 05356.147.433, 05356.147.455, 05356.147.456, 05356.185.453, 05356.185.454, 48948.19.12, 48948.19.13, 48948.19.14, 48948.19.15, 48948.19.16, 48948.19.17, 48948.19.19, 48948.19.3, 48948.22.123, 48948.82.83, 48948.82.87, 48948.82.88, 62075.1.51, 62075.1.52, 62075.6.13, 62075.6.21 и съоръженията към него: 

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.83, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 12005 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 83, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 21.190, 48948.21.192, 48948.21.5, 48948.21.86, 48948.22.123, 48948.82.78, 48948.82.87. (обхваща язовирната стена)
 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.21.86, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 1438 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 86, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 21.190, 48948.82.83, 48948.82.87. – (Шахта – основен изпускател);
 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.89, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 14097 кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Дере, Номер по предходен план: 89, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 500.2, 48948.500.97, 48948.82.87, 48948.82.88, 48948.82.90, 48948.82.91, 48948.83.93, 62075.6.13, 62075.7.330, 62075.7.9 – (Шахта – основен изпускател);
 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.6.21, находящ се в област Пловдив, община Раковски, град Раковски, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местността БАТЪЛЪКА, Площ 14097 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 000016, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 48948.82.78, 62075.1.294, 62075.1.51, 62075.1.93, 62075.6.10, 62075.6.11, 62075.6.12, 62075.6.13, 62075.6.16, 62075.6.17, 62075.6.18, 62075.6.19, 62075.6.2, 62075.6.20, 62075.6.259, 62075.6.260, 62075.6.3, 62075.6.39, 62075.6.4, 62075.6.5, 62075.6.7, 62075.6.8, 62075.6.9, 62075.7.261, 62075.7.262, 62075.7.330, 62075.7.333, 62075.91.139. (ОТЛИВЕН КАНАЛ);
 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.21.86, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село    по        кадастралната             карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 1438 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 86, Вид собственост: Частна общинска собственост, Съседи: 21.190, 48948.82.83, 48948.82.87. (земята след шахта ОИ); 
 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.88, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село    по        кадастралната             карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 17959 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 88, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 82.78, 48948.82.87, 48948.82.89, 62075.6.13, 62075.7.330. (земята между Курудере и отливния канал след водовземната шахта);
 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.1.60, находящ се в област Пловдив, община Раковски, град Раковски, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местността БАТЪЛЪКА, Площ 3155 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 001060, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 62075.1.51, 62075.1.64.

 В изпълнение на чл. 57, ал. 1 от Закона за концесиите /ЗК/ със Заповед № ДЗ143/29.06.2023 г. на Кмета на Община Раковски бе назначена комисия, която да извърши действия, свързани с подготовка на документацията за бъдещата концесия и доказване на нейната целесъобразност и законосъобразност. Изготвени са изискващите се от закона документи и анализи, а именно – обосновка на концесията, проекти на решение и обявление за откриване на процедура за определяне на концесионер, документация, финансово-икономически анализ и др. Анализите показват, че не са налице правни ограничения и фактически пречки за предоставяне на поземления имот за стопанисване чрез концесия.

 Към настоящия момент, съгласно Закона за водите, Община Раковски като собственик е задължена да поддържа язовир „Момино” и прилежащите му съоръжения целогодишно в добро техническо състояние, осигуряващо нормална и безопасна експлоатация  и използване на водите, в т.ч. при екстремни ситуации. Концесията на язовир „Момино“ ще спести на общината средства, необходими за ремонтновъзстановителните работи, но и поддържането  на добро експлоатационно състояние на язовира и прилежащите съоръжения. Концесията ще осигури допълнителни ежегодни парични постъпления от предвиденото концесионно възнаграждение. Положителният финансов ефект за общината е застъпен от обстоятелството, че при експлоатация на услугите концесионерът поема всички оперативни рискове съобразно чл. 8, ал. 1 от Закона за концесиите (ЗК).

 Особеностите и характера на дейностите, чрез които да се реализира концесията, както и изискванията, мотивирани в ЗК определят като най-адекватна форма за реализация на дейностите  – концесията за услуги. Срокът на концесията се предвижда да бъде 25 години или 300 месеца с възможност за удължаване като общият срок на всички удължавания не може да бъде по-дълъг от една трета от 25 години, тоест 8,33 г. Прогнозната стойност на концесията е в размер на 8 092 800 лв. без ДДС (осем милиона деветдесет и две хиляди и осемстотин лева), респ. под европейския праг, който към момента е 5 382 000 евро (пет милиона триста осемдесет и две хиляди евро), считано от 01 януари 2022 г. (https://nkr.government.bg/Information/GetPage/09cdd63b386a4851956451aa10de24d3 ). 

 Видът на процедурата съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗК, е открита. Предвиждат се условия за получаване на концесионни възнаграждения (еднократно първоначално, както и годишно концесионно възнаграждение). Предметът на на концесията за услуги включва ползване на обекта от страна на концесионера за рибовъдство, напояване, риболов и др. подобни стопански дейности и услуги, свързани с отдиха на местното население, като последният следва да изпълни задълженията си по поддръжка на обекта съгласно представена и одобрена инвестиционна програма. 

 Ползването на обекта на концесия включва и задължения на концесионера да изпълни инвестиционна програма. Минималната стойност на инвестиционната програма, като предложение, съгласно обосновката за концесия, е в размер на минимум 450 833,25 лв. без ДДС. (Тази стойност е минимално допустима. Размерът на инвестицията ще бъде конкретизиран след като бъде определен концесионер съобразно критериите за възлагане и методиката за оценка на офертите при провеждане на процедурата.) В Обосновката за концесия е включена количественостойностна сметка, която е изготвена вследствие на изготвен анализ по идеен проект за реалната необходимост за подобряване на състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея. 

 В тази връзка, пълната налична информация досежно състоянието на язовира и необходимостта от откриване на процедура за определяне на концесионер, както и методиката, по която ще се оценяват офертите, са разписани подробно в изготвените от комисията и приложени към докладната документи и анализи.

 В изпълнение на разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ЗК изготвената от комисията обосновка на концесията е съгласувана с Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата и Държавна агенция “Национална сигурност”, относно липсата на хипотеза за изключване от възлагане на настоящата концесия по чл. 24 от ЗК. От получените становища се констатира, че освен дребни забележки, които комисията отстрани, основният предмет, а именно предоставянето на обекта на концесия, не представлява опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за живота и здравето на гражданите, за околната среда, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи определени със закон, нито пък е налице изричен закон, който да забранява предоставянето на обекта/или сходни с него обекти/ на заявената/или сходна с нея/концесия.

 От всички събрани от комисията за подготовка на концесията материали и информация, становища и концесионни анализи се налага изводът, че е законосъобразно и целесъобразно да бъде открита процедура за възлагане на концесия, която да се осъществява върху обект, представляващ  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.78, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 280794 кв.м. (280,79 дка), Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Язовир, (Наименование на язовира: „Момино“), Номер по предходен план: 78, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 05356.145.425, 05356.147.424, 05356.147.433, 05356.147.455, 05356.147.456, 05356.185.453, 05356.185.454, 48948.19.12, 48948.19.13, 48948.19.14, 48948.19.15, 48948.19.16, 48948.19.17, 48948.19.19, 48948.19.3, 48948.22.123, 48948.82.83, 48948.82.87, 48948.82.88, 62075.1.51, 62075.1.52, 62075.6.13, 62075.6.21 и съоръженията към него: 

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.83, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 12005 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 83, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 21.190, 48948.21.192, 48948.21.5, 48948.21.86, 48948.22.123, 48948.82.78, 48948.82.87. (обхваща язовирната стена)
 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.21.86, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 1438 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 86, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 21.190, 48948.82.83, 48948.82.87. – (Шахта – основен изпускател);
 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.89, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 14097 кв.м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Дере, Номер по предходен план: 89, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 500.2, 48948.500.97, 48948.82.87, 48948.82.88, 48948.82.90, 48948.82.91, 48948.83.93, 62075.6.13, 62075.7.330, 62075.7.9 – (Шахта – основен изпускател);
 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.6.21, находящ се в област Пловдив, община Раковски, град Раковски, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местността БАТЪЛЪКА, Площ 14097 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 000016, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 48948.82.78, 62075.1.294, 62075.1.51, 62075.1.93, 62075.6.10, 62075.6.11, 62075.6.12, 62075.6.13, 62075.6.16, 62075.6.17, 62075.6.18, 62075.6.19, 62075.6.2, 62075.6.20, 62075.6.259, 62075.6.260, 62075.6.3, 62075.6.39, 62075.6.4, 62075.6.5, 62075.6.7, 62075.6.8, 62075.6.9, 62075.7.261, 62075.7.262, 62075.7.330, 62075.7.333, 62075.91.139. (ОТЛИВЕН КАНАЛ);
 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.21.86, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село    по        кадастралната             карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 1438 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 86, Вид собственост: Частна общинска собственост, Съседи: 21.190, 48948.82.83, 48948.82.87. (земята след шахта ОИ); 
 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.82.88, находящ се в област Пловдив, община Раковски, село Момино село    по        кадастралната             карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Момино село, местността САВАКА, Площ 17959 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 88, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 82.78, 48948.82.87, 48948.82.89, 62075.6.13, 62075.7.330. (земята между Курудере и отливния канал след водовземната шахта);
 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.1.60, находящ се в област Пловдив, община Раковски, град Раковски, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, местността БАТЪЛЪКА, Площ 3155 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Номер по предходен план: 001060, Вид собственост: Публична общинска собственост, Съседи: 62075.1.51, 62075.1.64.

 Следва да става ясно, че гореописаните действия се извършват в съответствие с приетия с влязло в сила Решение № 350, съгласно Протокол № 22/18.05.2021 г. от редовно заседание на Общински съвет – гр. Раковски, План за действие на общинските концесии на община Раковски за периода 2021 – 2027 г. В изпълнение на Плана следва да се извърши подготовка на документация и предприемане на действия за отдаване на концесия за услуги по отношение на четири броя язовири, намиращи се на територията на Община Раковски, като единият от тези язовири е язовир „Момино“.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *