Общински съвет

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“
Р Е Ш Е Н И Е № 678

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 9 от Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски, чл. 11 от Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 76 от АПК

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. ПРИЕМА Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“:

 

 • 1. В Приложение № 1 „ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ“ се правят следните изменения:
 1. добавя нов ред с нова позиция, както следва:

 

 1. изменя се общата стойност на последния ред в размер на 325 261,40 лв.

Заключителна разпоредба

 • 2. Този Правилник влиза в сила в деня на публикуването му на интернет страницата на Община Раковски.

Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № ………., взето с Протокол № …………../………………….г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 1. Правилникът се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приет.
 • Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на общината.

МОТИВИ: 1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Настоящото изменение е обвързано с необходимостта от актуализиране на Правилника в частта на Приложение № 1 „ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ“. 

Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

Една част от предмета на дейност на предприятието са ремонтът, поддръжката и реконструкцията на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура общинска собственост и поддържането чистотата на територията на Община Раковски. С цел ефективното изпълнение на вменените дейности, на Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ се предоставя за управление и стопанисване общинско имущество, съгласно горецитираното Приложение 1.

Имущество, което предстои да бъде предоставено е новозакупения Автомобил с цистерна, воден монитор и дюзи за миене (вкл. дезинфекция на обществени площи и пожарогасене) – марка: ВМС; модел: TUGRA 2032. 

Съгласно чл. 3, ал. 9 от Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски: „предоставянето на общински имоти и вещи за управление от общинските предприятия се извършва по реда на Закона за общинската собственост, като в приложение към правилника по ал. 6 се вписват предоставените на общинското предприятие имоти и вещи.“

Следва обществената консултация, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, да бъде проведена в по-кратък срок от 30-дневния, а именно: предвидения за „изключителни случаи“ 14-дневен срок. Във връзка с предстоящото прехвърляне през месец ноември 2022 г. за управление и стопанисване на гореспоменатия автомобил за нуждите на Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“, следва приложението към Правилника, обхващащо именно „ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ“ да бъде актуализирано. По-краткият срок, не би засегнал обществени интереси, а напротив – изменението е актуализация на приложение, имащо информативен и оповестителен характер, като предоставя точна и пълна информация на заинтересуваните лица (чл. 3, ал. 9 от Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски).

При изработването на проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ с цел оповестяване информацията, касаеща имуществото, предоставено за управление и стопанисване на предприятието.  Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен. Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Бюджет и финанси“, Зам.-кмет Татяна Бакова и Отдел „Правен“ на Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Не се очакват значителни последици при изменението на Правилника. Настоящето изменение има цел да оповести информация. 

 1. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Основната цел на предложеното изменение се изразява в привеждане на Приложение 1 към Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ в актуално състояние, предоставящо изчерпателна информация на заинтересуваните лица. 

 1. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Правилника за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

 1. Очаквани резултати: Привеждане на Приложение 1 към Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ в актуално състояние.
 2. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски – www.rakovski.bg, на 02.11.2022 г. 

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 9 от Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски, чл. 11 от Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 76 от АПК.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 18                                                    

Против: 0       

Възд.се: 3                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – възд. се
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *