Общински съвет

Даване на съгласие Община Раковски да кандидатства по Процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 към Министерство на труда и социалната политика чрез подаване на проектно предложение

Даване на съгласие Община Раковски да кандидатства по Процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 към Министерство на труда и социалната политика чрез подаване на проектно предложение
Р Е Ш Е Н И Е № 677

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Даване на съгласие Община Раковски да кандидатства по Процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 към Министерство на труда и социалната политика чрез подаване на проектно предложение.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие Община Раковски да кандидатства по Процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 към Министерство на труда и социалната политика чрез подаване на проектно предложение.
 1. Общински съвет – Раковски упълномощава Кмета на Община Раковски да предприеме всички необходими действия по кандидатстването по Процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ и получаване на безвъзмездна финансова помощ.

МОТИВИ: Министерството на труда и социалната политика предоставя възможност на бенефициенти да подават проектни предложения по Програма за “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

Процедурата „ГРИЖА В ДОМА“ е операция от стратегическо значение, която има значителен принос за постигането на целите на програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и която подлежи на специални мерки за наблюдение и комуникация. Целта на операциите от стратегическо значение е да се осигури поголяма прозрачност на подкрепата от ЕС, както и по-голяма информираност относно положителния ефект върху живота на хората, основните ценности на Съюза и хоризонталните принципи на политиката на сближаване. 

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

Процедурата допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. „……… Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална закрила и основни услуги за всички“.

Процедурата допринася за изпълнението на принцип 18 „Дългосрочни грижи“ от Европейския стълб за социални права.

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ се определя съгласно таблица „Разпределение на потребителите по общини“, приложена към Условията за кандидатстване. В таблицата е посочен броят на потребителите за всяка община, който е задължителен при определяне на максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за проектно предложение.

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ се определя по следната формула: 

 • максимална стойност на БФП = общ брой потребители (или сума от броя на потребителите на общината-кандидат и на съответните общини-партньори) х 5 041 лв. + непреки разходи (съответният % съобразно бюджета на проектното предложение, посочен в таблицата в УК , т. 12.3 – Допустими разходи).

            За Община Раковски са предвидени 125 бр. потребители.

Бенефициенти по процедурата по смисъла на чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕФСУ са всички общини от територията на Република България, в съответствие с одобрения образец на операция „Грижа в дома“ от Комитета за наблюдение на програмата. 

           Кандидатът – съответната община следва да представи:

            Препис от Решение на Общинския съвет за: 

 • подаване на проектно предложение по конкретната процедура;
 • одобряване на партньорство по проекта, съгласно ЗМСМА /ако е приложимо/. Разходите за предоставяне на услугите следва да бъдат планирани за период от 12 месеца.

            Финансирането на проекта е 100% безвъзмездно.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *