Общински съвет

Кандидатстване на Община Раковски по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване – BG06RDNP001-19.629 – „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Кандидатстване на Община Раковски по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване - BG06RDNP001-19.629 - „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия"
Р Е Ш Е Н И Е № 791

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет Раковски

Относно: Кандидатстване на Община Раковски по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване – BG06RDNP001-19.629 – „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, включително изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура: Проектно предложение „Изграждане на детска площадка за игра на открито в два подобекта: 1/ Детска градина „Щастливо детство“, УПИ I-180 – детска градина, кв. 48 по ПУП на кв. Секирово, общ. Раковски 2/ Детска градина „Иглика“, УПИ XII-1277, кв. 549 по ПУП на кв. Ген. Николаево, общ. Раковски, обл. Пловдив“.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет Раковски декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Раковски.
 2. Общински съвет Раковски дава съгласие Община Раковски да кандидатства по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.629 – „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, включително изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура, с Проектно предложение: „Изграждане на детска площадка за игра на открито в два подобекта: 1/ Детска градина „Щастливо детство“, УПИ I-180 –детска градина, кв. 48 по ПУП на кв. Секирово, общ. Раковски 2/ Детска градина „Иглика“, УПИ XII-1277, кв. 549 по ПУП на кв. Ген. Николаево, общ. Раковски, обл. Пловдив“.

 

 • Общински съвет Раковски упълномощава Кмета на Община Раковски да извърши всички законови действия по изпълнение на настоящето Решение и да подаде проектно предложение.

МОТИВИ: Община Раковски подготвя по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.629 – „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски. – Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, включително изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура: Проектно предложение „Изграждане на детска площадка за игра на открито в два подобекта: 1/ Детска градина „Щастливо детство“, УПИ I-180 –детска градина, кв. 48 по ПУП на кв. Секирово, общ. Раковски 2/ Детска градина „Иглика“, УПИ XII-1277, кв. 549 по ПУП на кв. Ген. Николаево, общ. Раковски, обл. Пловдив“  

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Мярката осигурява инвестиции в подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в селата и за осигуряване на достъпа до тях.  

Тя e насочена към физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието и социалните грижи, науката и културата, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Създаването и обновяването на техническа и социална инфраструктура е основата за създаването на оптимална жизнена среда на територията, както и за опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката.  Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на територията на община Раковски, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Очакваните резултати от подпомогнатите проекти за посочената мярка от Стратегията за водено от общностите местно развитие са свързани и с целенасочено подпомагане на изграждането на публична инфраструктура и особено услуги за уязвими и маргинализирани групи на територията.

С изпълнението на проекти по тази мярка се очаква постигане на резултати относно облагородяване на населените места на територията и създаването на условия за по-благоприятна и качествена среда за живеене и ползване на социални услуги, особено от хората в неравностойно положение.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор на проектни предложения за първи прием по мярка “МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ е в размер на левовата равностойност на 1 586 000 лв.

В случай че има неусвоен бюджет след първи прием на проектни предложения, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за втори, трети и четвърти прием е в съответствие с неусвоения бюджет от предходни приеми.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Национално съфинансиране
Общо 615 990,02 лв. (100 %)554 391,02 лв. (90%)61 599 лв. (10%)

Финансовата помощ, предоставяна по тази условия е безвъзмездна и се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност, пропорционалност и прозрачност.

Съгласно Насоките за кандидатстване по цитираната процедура едно от основните изисквания е Общински съвет – Раковски да декларира своето съгласие за  кандидатстване на Община Раковски по гореописаните условия.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 20  

Против: 0      

Възд.се: 0  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за                        
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *