Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски Р Е Ш Е

Сподели:
Прочетете повече

Утвърждаване на протокол за класирането от проведен конкурс по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения за избор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски”

Утвърждаване на протокол за класирането от проведен конкурс по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и

Сподели:
Прочетете повече

Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план на индустриален парк (ПУП на ИП) с обем и съдържание на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.145

Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план на индустриален парк (ПУП на ИП) с обем и съдържание на

Сподели:
Прочетете повече

Предварително съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2775, за който е образуван УПИ XIII и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2776, за който е образуван УПИ XIV в квартал 118 по ПУП на град Раковски, …  промяна границите между съседните УПИ XIII и УПИ XIV и сключване на предварителен договор по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ

Предварително съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2775, за който е образуван УПИ XIII и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Сподели:
Прочетете повече

Разрешение за изработване на Проект за ПУП-ПП за подземен кабел HH от РТ ФЕЦ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.559 до ТП „Хармана“

Разрешение за изработване на Проект за ПУП-ПП за подземен кабел HH от РТ ФЕЦ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.559

Сподели:
Прочетете повече

Избиране на временно изпълняващи длъжностите „Кмет на Община Раковски“ и „Кметове на кметства“ на територията на община Раковски във връзка с произвеждането на Избори за кметове и за общински съветници на 29 октомври 2023 г.

Избиране на временно изпълняващи длъжностите „Кмет на Община Раковски“ и „Кметове на кметства“ на територията на община Раковски във връзка

Сподели:
Прочетете повече

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“…,

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилникa за организацията и дейността на общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“…, Р

Сподели:
Прочетете повече

Съгласие за извършване на делба на имоти – публична общинска собственост, представляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.11, находящ се в село Стряма, …  и промяна на НТП на новообразуваните от тях имоти

Съгласие за извършване на делба на имоти – публична общинска собственост, представляващи ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.11, находящ се в

Сподели:
Прочетете повече

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите

Сподели:
Прочетете повече