Общински съвет

Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 37 : Предварително съгласие за изработване на Проект за изменение на кадастрален план и ПУП-ПР за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2222 …. Улица на Община Раковски и сключване на предварителен договор по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ във връзка с промяна границите на УПИ XV2223 и УПИ XVI2222.

РЕШЕНИЕ № 37 : Предварително съгласие за изработване на Проект за изменение на кадастрален план и ПУП-ПР за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Сподели:
Read More
Общински съвет

Р Е Ш Е Н И Е № 47 : Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кметовете на Кметства на територията на община Раковски, считано от 01 януари 2024 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 47 : Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кметовете на Кметства на

Сподели:
Read More
Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 47 : Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кметовете на Кметства на територията на община Раковски, считано от 01 януари 2024 г.

РЕШЕНИЕ № 47 : Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кметовете на Кметства на територията на община Раковски, считано от

Сподели:
Read More
Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 46 : Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросникa за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ Раковски“ ЕООД

РЕШЕНИЕ № 46 : Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросникa за самооценка

Сподели:
Read More
Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 45: за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 13 и чл. 14, ал. 3 т. 1 и т. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раковски

РЕШЕНИЕ № 45: за заплатите в бюджетните организации и дейности и чл. 13 и чл. 14, ал. 3 т. 1

Сподели:
Read More
Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 31 : Приемане на план-сметка за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Раковски за 2024 година

РЕШЕНИЕ № 31 : Приемане на план-сметка за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на

Сподели:
Read More
Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 43: Удостояване на г-н Матей Нейков Марков с „Почетен знак на Община Раковски”

РЕШЕНИЕ № 43: Удостояване на г-н Матей Нейков Марков с „Почетен знак на Община Раковски” Взето с Протокол № 3/21.12.2023

Сподели:
Read More
Общински съвет

РЕШЕНИЕ № 42 : Изменение на Решение № 17, взето с Протокол № 2/29.11.2023 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски във връзка с допусната очевидна техническа грешка

РЕШЕНИЕ № 42 : Изменение на Решение № 17, взето с Протокол № 2/29.11.2023 г. от редовно заседание на Общински

Сподели:
Read More