Общински съвет

Даване на съгласие Община Раковски да кандидатства с проектни предложения за получаване на средства по Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“

Даване на съгласие Община Раковски да кандидатства с проектни предложения за получаване на средства по Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“
Р Е Ш Е Н И Е № 790

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет Раковски

Относно: Даване на съгласие Община Раковски да кандидатства с проектни предложения за получаване на средства по Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и приемане на Вътрешни правила за условията за кандидатстване на Сдруженията на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, за финансиране от Община Раковски на дейностите по изготвяне на технически паспорти на сградите и обследване за енергийна ефективност.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет Раковски приема Вътрешни правила за условията за кандидатстване на Сдруженията на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, за финансиране от Община Раковски на дейностите по изготвяне на технически паспорти на сградите и обследване за енергийна ефективност, приложение към настоящето Решение.

 

 1. Общински съвет Раковски дава съгласие Община Раковски да кандидатства с проектни предложения за получаване на средства по Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

 

 1. Общински съвет Раковски дава съгласие, при необходимост, Кметът на Община Раковски да извършва необходимите бюджетни промени за сметка на §97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ за осигуряване необходимия финансов ресурс за покриване на разходите по осигуряване на необходимите технически документи във връзка с кандидатстването с проектни предложения за получаване на средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
 1. Общински съвет Раковски възлага на Кмета на Община Раковски предприемането на необходимите действия по подготовка и подаване на проектни предложения, както и да сключва административни договори за изпълнение на проектите, в случай на одобрение за финансиране по Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.
 1. Общински съвет Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, поради следното:
 • Срокът за кандидатстване по програмата е до 17:00 часа на 05.2023 г., съгласно Насоките за кандидатстване за провеждане на процедура чрез подбор на предложение за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура BG-RRP4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, Инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, утвърдени със Заповед №РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
 • Значителният ефект за общината, който би могъл да се постигне със средствата, които се вложат в енергийно обследване на жилищата.
 • Краткият период за реализиране на необходимите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ дейности.

МОТИВИ: Политиката в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) е много съществен елемент от националната и европейската енергийна политики и политиката в областта на климатичните промени. В съответствие с приоритетите на ЕС, енергийната ефективност е първият приоритет в енергийната политика и е от основно значение за изпълнението на целите за периода 2020–2030 г. Нормативната уредба на България в областта на ЕЕ е приведена в съответствие с европейското законодателство, като основният документ, осигуряващ изпълнението на политиката в тази област е Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Съгласно Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета, изменяща Директива 2010/31/ЕС, е разработена Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. (Приета от Министерския съвет с Протокол № 8 от 27.01.2021 г.), в която са определени: 

 1. индикативни междинни цели за 2030 г., 2040 г. и 2050 г.;
 2. финансовите средства за подпомагане на изпълнението на стратегията; ефективни механизми за насърчаване на инвестициите в санирането на сгради.

Съгласно одобрения План за възстановяване и устойчивост на Република България, инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е в областта на стълб „Зелена България“, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“. Специфични цели на инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд са:

 1. подобряване енергийните характеристики на жилищни сгради, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки;
 2. достигане на клас на енергопотребление „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при многофамилните жилищни сгради;
 3. намаление на енергийното потребление на страната, както и до редуциране на емисиите на парникови газове;
 4. постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд.
 5. ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
 6. намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
 7. подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

По данни от Анализ на националния жилищен сграден фонд в Република България – най-големият дял на съществуващия жилищен фонд в страната е създаден в периода 1960 – 1989 г. (52% от обитаваните жилищни сгради и 60 % от полезната площ) – периодът, в който са изградени основната част от панелните и стоманобетоновите сгради, и в който за първи път се поставят изисквания към съхранението на енергията в сградите чрез нормативни коефициенти на топлопреминаване на ограждащите сградни елементи. Към настоящия момент едва 7% от площта на обитаваните жилищни сгради (построените след 2010 г. и обновените) е в съответствие със съвременните изисквания за ЕЕ. 

Първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции да приключи на 31.05.2023 г.

Кандидатстването за финансова помощ по процедурата се осъществява въз основа на предложения, които се подават през Общината партньор и се оценяват в съответствие с критериите, описани в Насоки за кандидатстване. Кандидатите за средства подават предложение за изпълнение на инвестиция чрез формуляр за кандидатстване в ИС за МВУ в съответствие с условията, определени в Насоки за кандидатстване.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. 

Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ).

Общият размер на средствата за тази процедура (за Етап 1) е в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС.

215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г. не могат да надвишават лимита от 15 000 000,00 лв. с вкл. ДДС на всички подадени проектни предложения.

Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ е 50 000 лева.

Максималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ за сграда/блок-секция не може да надхвърля 9 500 000 лева.

Сред списъка с водещите партньори и място на изпълнение на инвестицията общините – 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г. е Община Раковски.  

Крайни получатели по процедура са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. 

Предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата. Общинската администрация/районната администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред СНД. В едно проектно предложение не може да бъде включена повече от една сграда.

Мерки за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда. Обследването за енергийна ефективност следва да бъде придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ. Докладът от обследването за енергийна ефективност следва бъде изготвен в обхват и съдържание съгласно изискванията, определени в приложимата подзаконова нормативна уредба (Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ). Наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е предварително условие за кандидатстване по процедурата.

Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец.

След преглед на необходимата документация и изготвяне на обобщено КСС – водещият партньор предлага на Крайния получател да сключат партньорско споразумение. В партньорското споразумение двете страни следва да се разпишат всички права и задължения на партньорите. 

     На етапа на кандидатстване към ПИИ водещият партньор следва да представи:

 1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
 2. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
 3. Обобщена КСС по окрупнени показатели – подготвя се от водещия партньор;
 4. Други документи посочени в Насоките за кандидатстване.

            Преки допустими разходи:

 1. Разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт – разходите ще бъдат възстановявани на база одобрена от СНД Методология за опростени разходи с единична цена след представяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт. Определената от СНД стойност за възстановяване на разходите е 6,28 лв. на кв. м./РЗП от обследваната сграда. За възстановяване на посочените разходи не се изисква представяне на разходооправдателни документи; 
 2. Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти;
 3. Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи и експлоатационните дружества;
 4. Разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 5. Разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг). В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строителномонтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 6. разходи за авторски надзор;
 7. разходи за строителен надзор съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ;
 8. разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142 и чл.169 от ЗУТ ;
 9. разходи, свързани с издаването на необходими разрешителни и въвеждането на обектите в експлоатация.

Водещият партньор в проектното предложение сключва договор с дирекция ,,Жилищна политика” на МРРБ от името на крайния получател на средствата. Той отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на ЗОП за осъществяване на отделните дейности по сградите. Избраните изпълнители не са партньори по ПИИ.

Процедурите по Закона за обществените поръчки се провеждат от водещия партньор, които ще изпълняват ПИИ във всички случаи, когато е приложимо, при спазване на нормативните изисквания. 

Кандидатстването по процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИС за МВУ).

При кандидатстване по процедурата, водещият партньор попълва уеб-базирания Формуляр за кандидатстване и съответните приложения към Насоките за кандидатстване. 

Към настоящия момент на територията на община Раковски има 1 (едно) сдружение на собствениците, създадено по реда на ЗУЕС – „Шишманци 1“, село Шишманци, община Раковски, област Пловдив, ул. „Г. Б.“ (ул. „О.“) № *, вх. * и вх. *, БУЛСТАТ 18093****,  което е проявило интерес за партньорство с Община Раковски за участие в процесната процедура и евентуалното получаване на средства от бюджета на Община Раковски по финансиране дейностите по изготвяне на технически паспорт на сградата и обследване за енергийна ефективност.  

Разработени са Вътрешни правила за условията за кандидатстване на Сдруженията на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, за финансиране от Община Раковски на дейностите по изготвяне на технически паспорти на сградите и обследване за енергийна ефективност, които целят прозрачност при разходването на средствата и входирането на проектни предложения по процедура подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Подмярка 1), част от инвестиция “Енергийна ефективност в сграден фонд“ съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.  

Отговорността на Общината, като институция обезпечаваща административно своите граждани, налага да бъде взето решение за осигуряване на финансов ресурс за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност включително сертификат за енергийни характеристики. Тези дейности са допустими и възстановими разходи по проекта.

В случая е необходимо допускането на предварително изпълнение на настоящето Решение, предвид крайния срок (31.05.2023 г.) за подготвяне на изискуемите документи и кандидатстване от страна на Община Раковски, в качеството и‘ на водещ партньор по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 20                                        

Против: 0     

Възд.се: 0                          

1.     Рангел Георгиев Матански – за

2.     Йосиф Серафимов Ячев – за

3.     Любов Степановна Кориновска – за

4.     Генчо Тодоров Тодоров – за

5.     Пламен Йовков Марин – за

6.     Елена Иванова Узунова – за

7.     Младен Минчев Мандраджийски – за

8.     Деяна Анреева Загорчева – за

9.     Светослав Стефанов Балабански – за

10.  Юлиян Иванов Ночев – за

11.  Петър Милков Антонов – за

12.  Стефан Самуилов Марушкин – за

13.  Петко Димитров Колев – за

14.  Стефан Йозов Пенсов – за

15.  Анелия Францова Гечева – за

16.  Георги Николов Тотов – за

17.  Костадин Дечев Иванов – за

18.  Йовко Георгиев Николов – за

19.  Росица Иванова Пеева – за

20.  Йосиф Божидаров Стрехин – за

21.  Ангел Николов Кордов – за

👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *