Общински съвет

Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.” и учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Политическа партия „Възраждане“ върху помещение с площ от 24 кв. м.

Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.” и учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Политическа партия „Възраждане“ върху помещение с площ от 24 кв. м.
Р Е Ш Е Н И Е № 796

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски и учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Политическа партия „Възраждане“ върху помещение с площ от 24 кв. м., представляващо стая от Първи етаж на двуетажна сграда “Битов комбинат” – частна общинска собственост, находяща се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 14, ал. 4 във връзка с ал. 1 и чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от Закона за политическите партии и чл. 19 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде включено в Точка 6. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за учредяване на ограничени вещни права: право на строеж, право на ползване, право на пристрояване и надстрояване“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, помещение с площ от 24 кв. м., представляващо стая от Първи етаж на двуетажна сграда “Битов комбинат”, състояща се от 396 кв. м., построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 640, за който е образуван УПИ VІІ-640 в квартал 80 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски, УПИ има площ 1500 кв. м. и е отреден за „Битови услуги“, при граници и съседи на имота: УПИ VIII-641, УПИ XXIII-639, Поземлен имот № 1658 и улица на Община Раковски. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 1150 от 01.06.2005 г.
 1. Общински съвет – Раковски учредява безвъзмездно право на ползване върху помещение с площ от 24 кв. м. (двадесет и четири квадратни метра), представляващо стая от Първи етаж на двуетажна сграда “Битов комбинат” – частна общинска собственост, състояща се от 396 кв. м., построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 640, за който е образуван УПИ VІІ-640 в квартал 80 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски, УПИ има площ 1500 кв. м. (хиляда и петстотин квадратни метра) и е отреден за „Битови услуги“, при граници и съседи на имота: УПИ VIII-641, УПИ XXIII-639, Поземлен имот № 1658 и улица на Община Раковски, в полза на Политическа партия „Възраждане“, БУЛСТАТ 17684****, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Х. Б.“ № ***, представлявана от Председателя – К. Т. К. и дава съгласие да бъде сключен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години. Помещението се предоставя на Политическа партия „Възраждане“ за осъществяване на дейността си на територията на община Раковски. Политическата партия следва да заплаща експлоатационните разходи за предоставеното и‘ помещение, като същото не може да се преотдава под наем, да се преотстъпва за ползване и в него не може да се извършва стопанска дейност.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, вх. № 94Ч-481/27.03.2023 г. от Ч. А. З., с адрес град Раковски, ул. „П. Б.“ № **, в качеството му на Пълномощник на Политическа партия „Възраждане“, БУЛСТАТ 17684****, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Х. Б.“ № ***, представлявана от Председателя – К. Т. К., с което изразява желание Партията да ползва безвъзмездно помещение на територията на община Раковски, област Пловдив за осъществяване на дейността си. 

Към настоящия момент Община Раковски разполага със свободно помещение с площ от 24 кв. м., представляващо стая от Първи етаж на двуетажна сграда “Битов комбинат”, състояща се от 396 кв. м. и построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 640, за който е образуван УПИ VІІ–640 в квартал 80 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив. 

Съгласно ал. 1 на чл. 31 от Закона за политическите партии помещения се предоставят „на политическите партии, които имат парламентарна група…“ а съгласно ал. 2 помещения могат да се предоставят „на партии, които на последните избори за народни представители са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове…“.

Политическа партия „Възраждане“ отговаря и на двете изисквания на закона, т.к. на изборите за Народно събрание, проведени на 2 април 2023 г. има получени 14.16 % от действителните гласове.

В чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост, след промяната от 2019 г., е записано, че предоставянето на имоти за нуждите на общинските ръководства на политическите партии става безвъзмездно, следователно решението трябва да се приеме на основание чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 1                            

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *