Общински съвет

Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за нова кабелна линия, средно напрежение 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, одобрен със Заповед на Кмета на Община Раковски

Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за нова кабелна линия, средно напрежение 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, одобрен със Заповед на Кмета на Община Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 832

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за нова кабелна линия, средно напрежение 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 108, ал. 2 от ЗУТ във връзка с Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Закона за енергетиката (ЗЕ), Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. на за сервитутите на енергийните обекти

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА да се изработи Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за нова кабелна линия, средно напрежение 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски.
  • Териториален обхват на кабела: Трасе с дължина приблизително 9755 м., от които 1210 м. преминават през урбанизираната територия на село Шишманци, община Раковски. Присъединяването ще се извърши от подстанция „Раковски“, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.319, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, собственост на „ЕСО“ ЕАД.
  • Цел и задачи на проекта: Предвижда се израждане на кабелна линия 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски. Дължината на трасето е приблизително 9755 м., от които 1210 м. преминават през урбанизираната територия на село Шишманци, община Раковски.
  • Вид на подробния устройствен план: Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/.
  • Засегнати имоти, съгласно предложението за изработване: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75.767 с НТП – друг вид земеделска земя; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.675 с НТП – за местен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № с идентификатор 62075.75.761 с НТП – за друг вид водно течение; поземлен имот с идентификатор 83380.22.396 с НТП – за местен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.22.246 с НТП – за местен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.22.17 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.75.675 с НТП – за местен път; 1210 м. – село Шишманци, урбанизирана територия с НТП – друг вид застрояване; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.15.54 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.15.260 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.38.118 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.38.39 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.38.40 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.38.262 с НТП – напоителен канал; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.38.407 с НТП – пасище; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.41.329 с НТП – за автомагистрала; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.39.16 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.3.38 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.3.40 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.3.240 с НТП – напоителен канал; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.3.146 с НТП – за линии на релсов транспорт; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.3.49 с НТП – изоставена нива; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.4.399 с НТП – за местен път; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.4.175 с НТП – нива.
 1. Проектът да се изработи при спазване на следните:
  • На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи.
  • Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.
  • Проектът да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Закона за енергетиката (ЗЕ), Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии, Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. на за сервитутите на енергийните обекти, както и всички специализирани законови и подзаконови актове.
  • Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.
  • Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.
  • Преписката да се комплектова с актуални скици на засегнатите имоти и ситуация на трасето, регистър на засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици, както всички съгласувателни писма и становища.
  • Да се котират възникващите и съществуващи сервитути.
  • Да се вземат предвид минимални размери на сервитутните зони за енергийни обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия
 1. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за нова кабелна линия, средно напрежение, 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в поземлен имот 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски разрешава заявителят да изработи за своя сметка

Проекта на подробния устройствен план в обхвата и при спазване изискванията по т. 1 и т. 2.

 1. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти общинска и частна собственост с НТП: за местен път, за друг поземлен имот за движение и транспорт, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.
  • Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години.
 1. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 1. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с вх. № 26-3194-13/14.06.2023 г. от „Инса Спирит“ АД, ЕИК 20651****, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Раковски, село Стряма, местност ПЕРСЕЛИК, Административна сграда ИНСА ОЙЛ, представлявано от изп. директор Г. Я. С., относно разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за нова кабелна линия средно напрежение 20 kV от подстанция „Раковски“ до нова възлова станция в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 03620.501.1751 по кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски. 

Дължината на трасето е приблизително 9755 м, от които 1210 през урбанизираната територия на село Шишманци, община Раковски. 

            Към Заявлението са приложени следните документи:     

 • Техническо задание;           
 • Скица – предложение.
 • Скици на засегнатите имоти от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив.

Разрешението за изработване на Проекта за подробен устройствен план е от компетенциите на Общински съвет – Раковски. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *