Общински съвет

Предоставяне на писмена информация за решенията на извънредното Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, проведено на 12.05.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на лечебното заведение…

Предоставяне на писмена информация за решенията на извънредното Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД, проведено на 12.05.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на лечебното заведение...
Р Е Ш Е Н И Е № 809

Взето с Протокол № 46/26.05.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Предоставяне на писмена информация за решенията на извънредното Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, проведено на 12.05.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор В, етаж № 1 от представителя господин Рангел Георгиев Матански, в качеството му на Председател на Общински съвет – Раковски, упълномощен да участва на заседанието с Решение № 786, взето с Протокол № 44/31.03.2023 г. на Общински съвет – Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Раковски в търговски дружества във връзка с чл. 220, ал. 1 и чл. 226 от Търговския закон

По предложение на: Рангел Георгиев Матански – Председател на Общински съвет – Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски приема предоставената писмена информация за решенията на извънредното Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, проведено на 12.05.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор В, етаж № 1 от представителя господин Рангел Георгиев Матански, в качеството му на Председател на Общински съвет – Раковски, упълномощен да участва с Решение № 786, взето с Протокол № 44/31.03.2023 г. на Общински съвет – Раковски, съгласно мотивите на настоящето Решение.  

МОТИВИ: В изпълнение на чл. 15 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Раковски в търговски дружества се предоставя настоящата писмена информация за решенията на извънредното Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, проведено на 12.05.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор В, етаж № 1 от представителя господин Рангел Матански, в качеството му на Председател на Общински съвет – Раковски, упълномощен с Решение № 786, взето с Протокол № 44/31.03.2023 г. на Общински съвет – Раковски. 

На 12.05.2023 г., обявената за резервна дата за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, в обявения час – 11:00 часа, присъстват представители на акционерите, формиращи 994 955 броя поименни акции, представляващи 96,14 на сто от капитала на дружеството – лечебно заведение. 

           Събранието е проведено законно, при законоустановения кворум. 

В съответствие на изискванията на Търговския закон и Устава на дружеството за провеждане на заседанието са избрани председател, секретар и преброител, като същото е проведено при обявения с Писмо, Вх. № 20-23-1/22.03.2023 г. от д-р Динчо Генев – Изпълнителен директор на „УМБАЛ – Пловдив“ АД и приложената към него Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, град Пловдив, дневен ред и проект за решение, а именно:

 1. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите взима решение по по чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към Писмо с изх. № 26-00-435/17.02.2023 година по изходящия регистър на Министерството на здравеопазването на Република България на д-р Асен Меджидиев – министър на здравеопазването на Република България, вх. № МЗ-26/17.02.2023 година по входящия регистър на „УМБАЛ – Пловдив“ АД.  На основание чл. 221, т. 11 и чл. 230, ал. 1 от Търговския закон, при 94,18 на сто от капита на търговското дружество гласували „за“, Общото събрание на акционерите взе следното решение по т. 1 от дневния ред: 

Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към Писмо с изх. № 26-00435/17.02.2023 година по изходящия регистър на Министерството на здравеопазването на Република България на д-р Асен Меджидиев – министър на здравеопазването на Република България, вх. № МЗ-26/17.02.2023 година по входящия регистър на „УМБАЛ – Пловдив“ АД.

            Решението отменя взетите предходни решения по същия въпрос. 

Поради изчерпване на дневния ред и останалите обсъждани теми, заседанието на акционерите е закрито от председателя в 11:45 часа. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *