Общински съвет

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, … Адрес на поземления имот: местност Ливадите, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива и образуване на УПИ 35.42 – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия, промяна предназначението на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.6

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, ... Адрес на поземления имот: местност Ливадите, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива и образуване на УПИ 35.42 – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия, промяна предназначението на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.6

Относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.42, находящ се в село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност Ливадите, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива и образуване на УПИ 35.42 – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия, промяна предназначението на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.6, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път /общинска публична собственост/ във връзка с осигуряване на транспортен достъп до имота и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и елементи на техническата инфраструктура (транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея) в съответствие с чл. 64 от ЗУТ. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 29 от ЗОЗЗ.

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и за елементи на техническата инфраструктура (транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея), при:
  • Териториален обхват: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.42, находящ се в землището на село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-187/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ЛИВАДИТЕ, Площ: 78871 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 7, Предишен идентификатор: 35.4, 48948.35.3, Номер по предходен план: няма и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.6, находящ се в землището на село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ЛИВАДИТЕ, Площ: 4757 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път /общинска публична собственост/, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 035006, квартал: 0.
  • Цел и задачи на проекта: Промяна предназначението на земеделска земя по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.42, находящ се в землището на село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-187/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ЛИВАДИТЕ и образуване на УПИ 35.42 – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия, промяна предназначението на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.6, находящ се в землището на село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ЛИВАДИТЕ, Площ: 4757 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път /общинска публична собственост/, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 035006, квартал: 0 във връзка с осигуряване на транспортен достъп до имота, както и прокарване на необходими трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
  • Вид на подробния устройствен план: Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за конкретни имоти.
  • Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.
  • Контактна зона: 80.9, 48948.35.6, 48948.35.5, 4894870.269, 48948.35.2.
  • Устройствени показатели: Устройствена зона „Пп“ с технически показатели:

            Плътност на застрояване (Пзастр.) ≤80%

            Интензивност на застрояване (Кинт.) ≤2,5

 Минимална озеленена площ (Позел.) ≥20%   Предвижда се свободно застрояване.

 1. Проектът да се изработи при спазване на следните:
  • Промяна на предназначението на земеделската земя в имот за неземеделски нужди да се извърши по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ).
  • На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи.
  • Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.
  • Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията.
  • Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.
  • Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.
  • Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на трасето, регистър на засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици, както всички съгласувателни писма и становища, включително и тези до утвърждаване на площадката/и.
  • Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваните УПИ.
 1. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА задание за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.42, находящ се в село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ЛИВАДИТЕ, Площ: 78871 кв. м., Начин на трайно ползване: Нива и образуване на УПИ 35.42 – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.6, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път /общинска публична собственост/ във връзка с осигуряване на транспортен достъп до имота и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и елементи на техническата инфраструктура (транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея) в съответствие с чл. 64 от ЗУТ.
 1. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие на И. В. К., с постоянен адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „П.“ № *, при необходимост от провеждане на трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта, които преминават по имоти публична общинска собственост, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.

 4.1 Общински съвет – Раковски определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

 1. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 1. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
 1. Скиците-предложение към заданията за изработване на ПУП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията са неразделна част от настоящето решение.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е депозирано Заявление с вх. № 94И-3507-8/15.06.2023 г. от И. В. К., с постоянен адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „П.“ № *, действащ чрез пълномощника си М. П. Й. – Р., редовно упълномощена с Пълномощно с нотариална заверка на подписите рег. № 791/14.03.2023 г. на Н. Д., нотариус в район РС Пловдив с рег. № 036 на Нотариалната камара, относно разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.42, находящ се в село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ЛИВАДИТЕ, Площ: 78871 кв. м., Начин на трайно ползване: Нива и образуване на УПИ 35.42 – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия, промяна предназначението на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.6, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път /общинска публична собственост/ във връзка с осигуряване на транспортен достъп до имота и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и елементи на техническата инфраструктура (транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея) в съответствие с чл. 64 от ЗУТ.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.42 е собственост на И. В. К., с постоянен адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „П.“ № *, по силата на Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 75, том 1, рег. № 570, дело № 75 от 17.02.2022 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 4489/18.02.2022 г., дв. вх. № 4388/18.02.2022 г., акт № 139, том 11, дело № 2226/2022 г.

Целта на предложението е да се създадат устройствени условия за осъществяване на строителство след промяна предназначението на земеделска земя, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.42 за неземеделски нужди и образуване на УПИ 35.42 – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия.   Достъпът до имота се предвижда през ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.35.6, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път /общинска публична собственост/, находящ се в местност „Ливадите“, село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 

            Към Заявлението са приложени следните документи: 

 • Пълномощно със заверка на подписите рег. № 791/14.03.2023 г. на Н. Д. – нотариус в район РС Пловдив с рег. № 036 на Нотариалната камара – копие;
 • Решение № КЗЗ – 12/05.06.2023 г., взето с Протокол № 12/05.06.2023 г. на Комисия за земеделските земи към Министерство на земеделието относно утвърждаване на площадка проектиране – копие;
 • Удостоверение за неполивни земеделски земи с изх. № ВЯ-11-211/23.03.2023 г. на управителя на Напоителни системи ЕАД – Клон Марица – копие;
 • Удостоверение за неполивни земеделски земи с изх. № ВЯ-11-211-1/23.03.2023 г. на управителя на Напоителни системи ЕАД – Клон Марица – копие;
 • Акт № 337/11.08.2022 г. за експертиза на категориите на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение – копие;
 • Решение № ПВ-ЕО-15/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка;
 • Скица на поземлен имот № 15-257502-09.03.2023 г. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-309357-21.03.2023 г. – копие;
 • Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
 • Скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
 • Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 75, том 1, рег. № 570, дело № 75 от 17.02.2022 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 4489/18.02.2022 г., дв. вх. № 4388/18.02.2022 г., акт № 139, том 11, дело № 2226/2022 г.;
 • Проектантска правоспособност;
 • Застрахователна полица;
 • Предложение за изработване на ПУП ПП за осигуряване на транспортен достъп;
 • Обяснителна записка;
 • Скица-предложение;
 • Регистър на засегнатите имоти;
 • Проектантска правоспособност;

 

Справка за заявени услуги/справки към АГКК за вх. № 840829-28.03.2023 г.  Имотите се намират извън урбанизираната територия на село Момино село, като компетентен орган да разреши изработването на подробния устройствен план в посочените обхвати е Общински съвет – Раковски. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 19                                                    

Против: 2       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – против
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – против
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *