Общински съвет

Промяна формата на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.137.707, находящ се в землището на гр. Раковски, … Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4, от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/.

Промяна формата на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.137.707, находящ се в землището на гр. Раковски, ... Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4, от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/.
Р Е Ш Е Н И Е № 827

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Промяна формата на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.137.707, находящ се в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, площ 847 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4, от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски и във връзка с Протокол № РД-10-517/02.06.2023 г. на Комисията към ОСЗ – Раковски.

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост следния имот, престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.137.707, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: гр. Раковски, Площ: 847 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: 62075.137.52, Номер по предходен план: 137052, Съседи: 62075.137.85, 62075.137.26, 62075.137.708, 62075.137.710, 62075.137.706, 62075.137.72.

 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски последващи действия по изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: На основание Решение № 726, взето с Протокол No 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски относно съгласие за промяна начина на трайно ползване на новообразувания ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.137.707, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Площ: 847 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, от Начин на трайно ползване: За селкостопански, горски, ведомствен път в Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, е назначена Комисия със Заповед № РД-07-329/29.05.2023 г. на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. Раковски за извършване проверка по документи и на място в имота.

На основание чл. 78а, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, Комисията е съставила Протокол № РД-10517/02.06.2023 г., като е отразила констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията е утвърден от началника на общинската служба по земеделие и е съобщен на Община Раковски.

Начинът на трайно ползване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.137.707, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Площ: 847 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, е променен от „За селкостопански, горски, ведомствен път“ на „Друг вид земеделска земя“.

След извършените промени, процесният имот е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и следва да се обяви за частна общинска собственост. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *