Общински съвет

Премане на Годишния отчет (справка) за извършените дейности през 2022 г. на Второстепенния разпоредител с бюджет – Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски

Премане на Годишния отчет (справка) за извършените дейности през 2022 г. на Второстепенния разпоредител с бюджет - Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 810

Взето с Протокол № 46/26.05.2023 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Премане на Годишния отчет (справка) за извършените дейности през 2022 г. на Второстепенния разпоредител с бюджет – Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски, със седалище и адрес на управление гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Васил Петлешков“ № 31В.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 39, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ във връзка с чл. 11, ал. 13 от Закона за публичните финанси (ЗПФ)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

 

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски приема Годишния отчет (справка) за извършените дейности през 2022 г. на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ (ОПБП) към Община Раковски, със седалище и адрес на управление гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Васил Петлешков“ № 31В, представлявано от Директора – П. А. 

МОТИВИ: На основание чл. 11, ал. 13 от Закона за публичните финанси, първостепенните разпоредители с бюджет упражняват контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

Второстепенен разпоредител към Община Раковски е Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, което се управлява и представлява от Директор. Статутът, структурата, дейността, управлението, численият състав, правата и задълженията на Общинското предприятие се уреждат с Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“, приет с Решение № 275, взето с Протокол № 19/25.01.2017 г. на Общински съвет – Раковски. 

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Правилника, е предоставен Годишен отчет (справка) за извършените дейности през 2022 г. на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ към Община Раковски, със седалище и адрес на управление гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Васил Петлешков“ № 31В.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 12                                                    

Против: 2       

Възд.се: 7                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – възд. се
 12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – против
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – против
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – възд. се
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – възд. се
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *