Общински съвет

Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за разполагане на оптична кабелна мрежа в землището на село Стряма и план-схема за урбанизираната територия на село Стряма на „Ланстар“ ООД

Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за разполагане на оптична кабелна мрежа в землището на село Стряма и план-схема за урбанизираната територия на село Стряма на „Ланстар“ ООД
Р Е Ш Е Н И Е № 833

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за разполагане на оптична кабелна мрежа в землището на село Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив и план-схема за урбанизираната територия на село Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив на „Ланстар“ ООД, ЕИК 20303****, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, ул. „Х. Б.“ № ***.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 93 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 47, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, чл. 4 от Наредбата за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи, във връзка с Наредба № 6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура и Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА да се изработи Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за разполагане на оптична кабелна мрежа в землището на село Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив и план-схема за урбанизираната територия на село Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив на „Ланстар“ ООД, ЕИК 20303****, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, ул. „Х. Б.“ № ***.
 • Териториален обхват на трасето: Предвижда се новото трасе да започне от съществуваща кабелна шахта в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.7.17, като продължи в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.50.17 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.0.135 и да премине в урбанизираната територия на село Стряма. В източния край на село Стряма трасето продължава в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.0.814, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.34.9, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.0.42. При км2+240 от трасето на тръбната мрежа ще се направи отклонение и ще продължи в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.0.47 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.105.318. Ще се изгради тръбна мрежа и в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.34.284 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.105.337.
 • Цел и задачи на проекта: разполагане на оптична кабелна мрежа за инвестиционни цели.
 • Вид на подробния устройствен план: Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ и план-схема за урбанизираната територия.
 • Засегнати имоти, съгласно приложен регистър на засегнатите имоти:  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.0.42, площ 15905 кв.м., НТП – За път от републиканската пътна мрежа, Държавна частна собственост;

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.0.47, площ 52837 кв.м., НТП – за местен път, Общинска публична собственост; 

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.0.135, площ 655018 кв.м., НТП – За път от републиканската пътна мрежа, Държавна публична собственост;

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.0.814, площ 9989 кв.м., НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост; 

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.7.17, площ 2934 кв.м., НТП – За път от републиканската пътна мрежа, Държавна публична собственост;

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.34.9, площ 1915 кв.м., НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост; 

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.34.284, площ 4342 кв.м., НТП – За друг поземлен имот за движение и транспорт, Общинска публична собственост;

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.50.17, площ 4296 кв.м., НТП – За път от републиканската пътна мрежа, Държавна публична собственост;

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.105.318, площ 21270 кв.м., НТП – За друг поземлен имот за движение и транспорт, Общинска частна собственост;

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.105.337, площ 25991 кв.м., НТП – За друг поземлен имот за движение и транспорт, Общинска публична собственост;

 1. Проектът да се изработи при спазване на следните:
  • На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи, както и със засегнатите от трасето държавни, общински и частни лица, които да предоставят съответните становища, съгласия и т.н.
  • Проектът да се изработи от правоспособни технически лица, към който се прилагат становища на инженер-конструктор и инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията с указания за извършване на инсталационните работи
  • Проектът да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, Наредбата за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи, Наредба № 6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, както и всички специализирани законови и подзаконови актове.
  • Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.
  • Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.
  • Преписката да се комплектова с актуални скици на засегнатите имоти и ситуация на трасето, регистър на засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици, както всички съгласувателни писма и становища.
  • Да се котират възникващите и съществуващи сервитути.
  • Върху проекта да се отразят трасетата на отредените сервитути на електропроводи, газопроводи, водопроводни и канализационни мрежи, жп линия и други линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
  • Дейностите по разполагане на електронни съобщителни мрежи се извършват въз основа на: 1. проект, изработен от лице, притежаващо необходимата проектантска правоспособност, и 2. становище на инженер-конструктор и инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията с указания за извършване на инсталационните работи.
  • Да се представи план-схема към ПУП-ПП за трасето попадащо в урбанизираната територия на село Стряма, община Раковски.
  • Предвижданията на проекта за разполагане на оптичната кабелна мрежа да са както следва:

            а) в границите на урбанизираната територия – подземно под тротоарите.

           б) извън границите на урбанизираната територия (в землището) – извън пътния участък, без да се засяга изградената трайна пътна настилка. 

 1. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе за разполагане на оптична кабелна мрежа в землището на село Стряма, общ.

Раковски, обл. Пловдив и план-схема за урбанизираната територия на село Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив на „Ланстар“ ООД, ЕИК 20303****, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, ул. „Х. Б.“ № ***.

 1. Общински съвет – Раковски разрешава заявителят да изработи за своя сметка

Проекта на подробния устройствен план в обхвата и при спазване изискванията по т. 1 и т. 2.

 1. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти общинска и частна собственост с НТП: за местен път, за друг поземлен имот за движение и транспорт, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.
  • Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години.
 1. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 1. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

  

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с вх. № 26-2991-1/26.04.2023 г. от „Ланстар“ ООД, ЕИК 20303****, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, ул. „Х. Б.“ № ***, представлявано от Управителя – Д. Ч., относно разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за разполагане на оптична кабелна мрежа в землището на село Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив и план-схема за урбанизираната територия на село Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив.

Съгласно задание по чл. 125 от ЗУТ дружеството „Ланстар“ ООД – далекосъобщителен оператор с национален лиценз, има изградена оптична мрежа до границата на Община Марица и Община Раковски (при моста на река Стряма, път II56). За реализиране на инвестиционни намерения, лицето има необходимост от изграждане на нова физическа инфраструктура в землището и регулацията на село. Стряма, община Раковски. 

              Предвижда се новото трасе да започне от съществуваща кабелна шахта в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.7.17, като продължи в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.50.17 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.0.135 и да премине в урбанизираната територия на село Стряма. В източния край на село Стряма трасето продължава в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.0.814, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.34.9, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.0.42. При км2+240 от трасето на тръбната мрежа ще се направи отклонение и ще продължи в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.0.47 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.105.318. Ще се изгради тръбна мрежа и в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.34.284 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 70010.105.337. 

            Прогнозният срок за изграждане на трасето е 300 работни дни. 

Разрешението за изработване на Проекта за подробен устройствен план е от компетенциите на Общински съвет – Раковски. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21 

За: 20                                                    

Против: 1     

Възд.се: 0                           

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – против
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *