Общински съвет

Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между превозвачите, осъществяващи превози на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортна схема

Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между превозвачите, осъществяващи превози на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортна схема
Р Е Ш Е Н И Е № 821

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между превозвачите, осъществяващи превози на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортна схема.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски приема механизъм за разпределение на субсидии между превозвачите, осъществяващи превози на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортна схема.

МОТИВИ: Настоящият механизъм е разработен на основание чл. 57 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г.

Той служи за разпределение на предоставените от централния бюджет средства, когато транспортната схема се изпълнява от повече от един превозвач.

Субсидиите се предоставят само на превозвачи, с които общината има сключени договори, отговарящи на изискванията на Регламент 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

Целта на механизма е да се изпълнят законовите изисквания, като превозвачите да бъдат субсидирани при осигуряване на равнопоставеност, прозрачност и публичност. 

 1. Съгласно чл. 57, ал. 2 от горецитираната Наредба, механизмът отчита забраната за предоставяне на субсидии в размер, надвишаващ нетния финансов ефект за всеки от превозвачите, както и следните показатели:
 1. Подлежащ на субсидиране пробег, съответно приведен пробег на база пътниковместимост (П1) – показателят отчита пътниковместимостта на превозните средства, вписани в свидетелството за регистрация, като данните за всяко превозно средство, което участва в превозния процес, ще се вземат от справките на превозвачите. Изчислението се прави съобразно действително изминатия пробег , съгласно справките за съответния отчетен период за извършените курсове по следната формула:

 

Приведеният пробег се изчислява по следния начин:

Ппп = Пип*Псп,

където:

Ппп е приведения пробег на съответния превозвач;

Пип е реално изминатия пробег на съответния превозвач;

Псп е средната пътниковместимост на превозните средства на съответния превозвач. Средната пътниковместимост на превозните средства се изчислява като общия брой места се дели на общия брой превозни средства, а именно:

 • При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.
 1. Реализирана загуба в резултат от изпълнение на задължението за извършване на обществена услуга (П2) – показателят отчита реализираната за отчетния период загуба на един километър пробег в лева за километър. Представя се от операторите, съгласно справката за финансовите резултати от извършените превози през съответния отчетен период. Показателят се изчислява по следната формула:

Където ЗКП е загуба на километър пробег на съответния превозвач, която се изчислява по следния начин:

 • При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.
 1. Равнище на превозната цена (П3) – показателят отчита тарифната ставка на база пътникокилометър. Представя се от превозвачите, съгласно справката за финансовите резултати от извършените превози през съответния отчетен период.

Показателят се изчислява по следния начин: 

                   

където:

Kn/км – коефициент пътникокилометър на съответния превозвач;

 ∑Kn/км – сумата от коефициентите за пътникокилометър на всички превозвачи.

  

 • При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.
 1. Eксплоатационни условия (П4) – отчита реално изпълнените курсове по съответната линия. Показателят се изчислява по следния начин:

  ∑рик  е сборът от реално изпълнените курсове по всички линии на съответния превозвач;

  ∑срик  е сборът от реално изпълнените курсове по всички линии на всички превозвачи.

 • При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.
 1. Екологично въздействие върху околната среда (П5) – отчита екологичното съответствие на двигателите на използваните превозни средства, вписано в свидетелството за регистрация, като данните за всяко превозно средство ще се вземат от справките на превозвачите. Изчислява се съобразно броя на превозните средства на съответния оператор, умножен по съответния коефициент за екологичност.

Показателят се изчислява по следната формула:

където:

КЕК е коефициент за екологосъобразност на двигателя

КЕК1 – за двигател с ЕВРО 2 – 0,5 т. КЕК2 – за двигател с ЕВРО 3 – 1 т.

КЕК3 – за двигател с ЕВРО 4 – 1,5 т.

КЕК4 – за двигател с ЕВРО 5 – 2 т.

КЕК5 – за двигател с ЕВРО 6 – 3 т.

За всяка следваща категория ЕВРО се прибавя 1 т.

За превозни средства, които са с ЕВРО 1 или без сертификат за екологичност не се полагат точки.

n – брой превозни средства на съответния оператор, в чиито свидетелства за регистрация има отразена еврокатегория.

* При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

 

 1. Разпределение на субсидията – субсидията се разпределя на база получените коефициенти за всеки от превозвачите, както следва:
 1. За всеки един от превозвачите се сумират показателите.
 2. Сумират се показателите на всички превозвачи:

 1. Изчислява се коефициент (процентния дял) на всеки от превозвачите:

* При изчисленията полученият резултат се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

 

           III. Субсидии за пътнически превози се предоставят на превозвачите до размер, който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *