Общински съвет

Безвъзмездно прехвърляне на Държавата правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост, включващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.327, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив

Безвъзмездно прехвърляне на Държавата правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост, включващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.327, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив
Р Е Ш Е Н И Е № 795

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Безвъзмездно прехвърляне на Държавата правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост, включващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.327, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Площ: 75674 кв. м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Язовир, Номер по предходен план: 700327, (Наименование на язовира: „Генерал Николаево 7 – Мишеца“), ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.325, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Площ: 3378 кв. м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, Номер по предходен план: 700325 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.552, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност Кьорча, Площ: 19472 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята: 4, Номер по предходен план: 700552, формиращи водностопанската система. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19а и чл. 19б от Закона за водите (ЗВ) и Заповед № ДС-09-23/19.10.2022 г. на д-р Ангел Стоев – Областен управител на област Пловдив във връзка с § 1, т. 94 от ДР към Закона за водите (ЗВ)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие Община Раковски безвъзмездно да прехвърли на Държавата правото на собственост върху язовир – публична общинска собственост, включващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.327, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Площ: 75674 кв. м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Язовир, Номер по предходен план: 700327, (Наименование на язовира: „Генерал Николаево 7 – Мишеца“), Съседи: 62075.714.195, 62075.700.326, 62075.700.325, 62075.700.552, 62075.700.553, 62075.700.554, 62075.700.329, 62075.700.331, 62075.700.328, 62075.714.194., Имотът е публична общинска собственост по силата на Акт № 24/09.04.1998 г., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.325, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Площ: 3378 кв. м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, Номер по предходен план: 700325, Съседи: 62075.700.326, 62075.700.323, 62075.700.324, 62075.700.322, 62075.700.552, 62075.700.327. Имотът е публична общинска собственост по силата на Акт № 4954/10.02.2023 г. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.552, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност Кьорча, Площ: 19472 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята: 4, Номер по предходен план: 700552. Съседи: 62075.700.322, 62075.700.316, 62075.700.314, 62075.700.553, 62075.700.327, 62075.700.325. Имотът е публична общинска собственост по силата на Акт № 3927/08.04.2014 г.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да внесе до Областния управител мотивирано предложение за промяна на собствеността на имотите описани в точка 1 от настоящето Решение с копие до Министъра на икономиката.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие Кметът на Община Раковски да сключи договор за дарение за прехвърляне собствеността на имотите описани в точка 1 от настоящето Решение.

МОТИВИ: Като собственик на язовири, Община Раковски е длъжна да поддържа язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние. Видовете дейности по поддръжката и ремонта на язовирите се предписват от органите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние. 

За голяма част от язовирите са издадени предписания от компетентните органи за различни по обем ремонтни дейности. С цел недопускане на аварийни ситуации, водното ниво на същите се поддържа до степен, гарантираща безопасната им експлоатация, но това не отменя предписаните ремонтни работи, както и санкциите на ДАМТН. 

Проектирането и изпълнението на ремонтните работи на язовирите, с които да се възстанови и поддържа в изправност техническото им състояние, изисква компетентни в тази област специалисти, техника и значителни финансови средства, каквито Община Раковски не може да осигури от собствените си приходи.

С влезлите в сила изменения в Закона за водите, се създадоха разпоредбите на чл. 19а и чл. 19б от Закона за водите, които регламентират прехвърляне на право на собственост безвъзмездно от общината на държавата на язовири – публична общинска собственост, при условията и по реда на Закона за водите след решение на общинския съвет. Въз основа на решението на общинския съвет, Кметът на Общината внася до областния управител мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовира. 

На основание влязло в сила и подлежащо на изпълнение Решение № 887, взето с Протокол № 57/27.09.2019 г. на Общински съвет – Раковски, Кметът на Община Раковки е отправил мотивирано предложение до Областния управител на област Пловдив с копие до Министъра на икономиката за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на държавата върху язовир „Генерал Николаево 7“, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.327, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Площ: 75674 кв. м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Язовир, Номер по предходен план: 700327. 

Доколкото, по смисъла на § 1, т. 94 от ДР към Закона за водите (ЗВ), язовирът е определен, като водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации, както и земята, върху която са изградени, е постъпила Заповед № ДС-09-23/19.10.2022 г. на д-р Ангел Стоев – Областен управител на област Пловдив за отказ за приемане прехвърлянето на право на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.327, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 

В случая водностопанската система включва имотите, предмет на настоящето Решение, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.327, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Площ: 75674 кв. м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: Язовир, Номер по предходен план: 700327, (Наименование на язовира: „Генерал Николаево 7 – Мишеца“), Съседи: 62075.714.195, 62075.700.326, 62075.700.325, 62075.700.552, 62075.700.553, 62075.700.554, 62075.700.329, 62075.700.331, 62075.700.328, 62075.714.194., Имотът е публична общинска собственост по силата на Акт № 24/09.04.1998 г., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.325, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Площ: 3378 кв. м., Трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти, Начин на трайно ползване: За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, Номер по предходен план: 700325, Съседи: 62075.700.326, 62075.700.323, 62075.700.324, 62075.700.322, 62075.700.552, 62075.700.327. Имотът е публична общинска собственост по силата на Акт № 4954/10.02.2023 г. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.552, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност Кьорча, Площ: 19472 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята: 4, Номер по предходен план: 700552. Съседи: 62075.700.322, 62075.700.316, 62075.700.314, 62075.700.553, 62075.700.327, 62075.700.325. Имотът е публична общинска собственост по силата на Акт № 3927/08.04.2014 г.

Безопасността на населението и инфраструктурата в застрашените от язовирите зони, ще може да се обезпечи в по-голяма степен, ако язовирите се поддържат и експлоатират от държавата чрез Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, създадено по силата на чл. 139а от ЗИДЗВ. Държавното предприятие ще има на разположение необходимия специализиран човешки, технически и финансов ресурс, с какъвто Общината не разполага.

При формиране на решението за безвъзмездно прехвърляне на общинските язовири на държавата, е необходимо да се вземе предвид разпоредбата на § 4в от ПЗР на ЗВ. В него е предвидена възможността ремонтите и реконструкцията на язовири – държавна и общинска собственост, с изключение на тези, възложени на концесия, за които в концесионния договор е предвидено извършването на ремонтновъзстановителни дейности от страна на концесионера, да се възлагат от търговско дружество със сто на сто държавно участие, определено от Министерския съвет. Министерски съвет, по предложение на ДАМТН, одобрява списък на язовирните стени и съоръженията към тях на язовирите, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция. 

С РМС № 495 от 13.07.2013 г. е одобрен предложения от председателя на ДАМТН списък от 414 язовирни стени и съоръженията към тях на язовирите, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция. В този списък е включен и язовир „Генерал Николаево 7 (Мишеца)“. 

В случаите, когато правото на собственост върху язовирите – общинска собственост, не се прехвърли безвъзмездно на държавата, Общините възстановяват на Дружеството разходите за ремонтите и реконструкцията на същите. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 1                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – възд. се
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *