Общински съвет

Промяна начинa на трайно ползване на имоти – общинска собственост включени в Обект: „Пътна връзка – местен път между кв. Генерал Николаево и кв. Секирово“ за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Раковски, общ. Раковски

Промяна начинa на трайно ползване на имоти – общинска собственост включени в Обект: „Пътна връзка – местен път между кв. Генерал Николаево и кв. Секирово“ за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Раковски, общ. Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 803

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Промяна начинa на трайно ползване на имоти – общинска собственост включени в Обект: „Пътна връзка – местен път между кв. Генерал Николаево и кв. Секирово“ за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Раковски, общ. Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 78а от ППЗСПЗЗ и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде променен Начинът на трайно ползване в НТП „За местен път“ на следните имоти общинска собственост:
 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 44.658, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност СКЕЛЕТО, Площ: 105 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.44.32 и е придобит от С. Й. К., адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „Л.“ № ** по силата на Договор за покупко-продажба на недвижим имот, вписан под дв. вх. рег. № 9492/03.04.2023 г., вх. рег. № 9642/03.04.2023 г., Акт № 12, том 28, дело 3515 в Служба по вписванията гр. Пловдив. 

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 5086/19.04.2023 г. 

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 144.660, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ГЕРСЕВОТО, Площ: 436 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.144.152 и е придобит от наследниците на П. В. Д. – Ж. Г. Д., с адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „Б.“ № *, В. П. Д., с адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „Б.“ № * и Н. П. П., с адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „Ц. Д.“ № * по силата на Договор за покупко-продажба на недвижим имот, вписан под дв. вх. рег. № 9483/03.04.2023 г., вх. рег. № 9641/03.04.2023 г., Акт № 6, том 28, дело 3511/2023 г. в Служба по вписванията гр. Пловдив.

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 5087/19.04.2023 г.

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.44.660, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност СКЕЛЕТО, Площ: 233 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.44.34 и е придобит от М. М. П., адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „Н.“ № ** по силата на Договор за покупко-продажба на недвижим имот, вписан под вх. рег. № 30530/01.09.2022 г., Акт № 123, том 87, дело 10380/2022 г. в Служба по вписванията гр. Пловдив.

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 5088/19.04.2023 г.  

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 62075.44.662, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност СКЕЛЕТО, Площ:; 146 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.44.35 и е придобит от Д. С. З., адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „В. Л.“ № ** по силата на Договор за покупко-продажба на недвижим имот, вписан под дв. вх. рег. № 27850, вх. рег. № 28265/16.08.2022 г., Акт № 46, том 81, дело 9640/2022 г. в Служба по вписванията гр. Пловдив.

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 5089/19.04.2023 г. 

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 144.658, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ГЕРСЕВОТО, Площ: 90 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.144.153 и е придобит от П. К. А., с адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „С. Р.“ № ** по силата на Договор за замяна на недвижими имоти, вписан под дв. вх. рег. № 30064, вх. рег. № 30532/01.09.2022 г., Акт № 125, том 87, дело 10381/2022 г. в Служба по вписванията гр. Пловдив.

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 5090/19.04.2023 г. 

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 44.664, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Площ: 25 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За водностопанско хидромелиоративно съоръжение, Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.44.651.

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 4890/28.09.2021 г.

 1. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение.
 • Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение, изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Раковски, общ. Раковски и отразяване на одобрения ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за Обект: „Пътна връзка – местен път между кв. Генерал Николаево и кв. Секирово“.

МОТИВИ: Във връзка с одобрения и влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП), предвиждащ изграждането на обект – публична общинска собственост – „Пътна връзка – местен път между кв. Генерал Николаево и кв. Секирово“, са придобити в собственост от общината чрез покупка след постигнато предварително съгласие със собствениците следните имоти, собственост на физически лица, а именно: 

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 44.658, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност СКЕЛЕТО, Площ: 105 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.44.32 и е придобит от С. Й. К., адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „Л.“ № ** по силата на Договор за покупко-продажба на недвижим имот, вписан под дв. вх. рег. № 9492/03.04.2023 г., вх. рег. № 9642/03.04.2023 г., Акт № 12, том 28, дело 3515 в Служба по вписванията гр. Пловдив.

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 5086/19.04.2023 г. 

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 144.660, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ГЕРСЕВОТО, Площ: 436 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.144.152 и е придобит от наследниците на П. В. Д. – Ж. Г. Д., с адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „Б.“ № *, В. П. Д., с адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „Б.“ № * и Н. П. П., с адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „Ц. Д.“ № * по силата на Договор за покупко-продажба на недвижим имот, вписан под дв. вх. рег. № 9483/03.04.2023 г., вх. рег. № 9641/03.04.2023 г., Акт № 6, том 28, дело 3511/2023 г. в Служба по вписванията гр. Пловдив.

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 5087/19.04.2023 г.

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.44.660, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност СКЕЛЕТО, Площ: 233 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.44.34 и е придобит от М. М. П., адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „Н.“ № ** по силата на Договор за покупко-продажба на недвижим имот, вписан под вх. рег. № 30530/01.09.2022 г., Акт № 123, том 87, дело 10380/2022 г. в Служба по вписванията гр. Пловдив.

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 5088/19.04.2023 г.  

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор № 62075.44.662, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност СКЕЛЕТО, Площ:; 146 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.44.35 и е придобит от Д. С. З,, адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „В. Л.“ № ** по силата на Договор за покупко-продажба на недвижим имот, вписан под дв. вх. рег. № 27850, вх. рег. № 28265/16.08.2022 г., Акт № 46, том 81, дело 9640/2022 г. в Служба по вписванията гр. Пловдив.

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 5089/19.04.2023 г. 

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 144.658, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ГЕРСЕВОТО, Площ: 90 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.144.153 и е придобит от П. К. А., с адрес гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, ул. „С. Р.“ № ** по силата на Договор за замяна на недвижими имоти, вписан под дв. вх. рег. № 30064, вх. рег. № 30532/01.09.2022 г., Акт № 125, том 87, дело 10381/2022 г. в Служба по вписванията гр. Пловдив.

           Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 5090/19.04.2023 г. 

Съгласно одобрения и влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП), предвиждащ изграждането на Пътната връзка, е засегнат и имот – частна общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.44.664, находящ се в гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Площ: 25 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За водностопанско хидромелиоративно съоръжение, Имотът е образуван от поземлен имот с идентификатор 62075.44.651.  Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 4890/28.09.2021 г.  За извършване на изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри и отразяване на одобрения ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за Обект: „Пътна връзка – местен път между кв. Генерал Николаево и кв. Секирово“ (включващ имотите, предмет на Подробния устройствен план), следва да бъде променен начинът на трайно ползване гореописаните имоти. 

Налице е необходимост от допускане на предварително изпълнение на настоящето Решение, като са взети под внимание следните факти и обстоятелства: 

 • Обект: „Пътна връзка – местен път между кв. Генерал Николаево и кв. Секирово“ е ключов и от основно значение за жителите на община Раковски. Образуван е при разширяване на съществуващ селскостопански път, свързващ 2 (два) от кварталите на град Раковски, с цел улеснение достъпа на гражданите.
 • Одобрен е ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за изграждане на горепосочения обект, който по време на процедурата е бил предмет на обсъждане многократно.
 • Имотите, предмет на ПУП-а са отчуждени с изричното и декларираано съгласие на собствениците.
 • Това обстоятелство, би позволило за отразяване изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Раковски, общ. Раковски и окончателното финализиране на процедурата.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 15                                                    

Против: 1       

Възд.се: 5                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за Петър Милков Антонов – за
 11. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
 12. Петко Димитров Колев – за
 13. Стефан Йозов Пенсов – за
 14. Анелия Францова Гечева – възд. се
 15. Георги Николов Тотов – за
 16. Костадин Дечев Иванов – против
 17. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 18. Росица Иванова Пеева – за
 19. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 20. Ангел Николов Кордов – възд. се
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *