Общински съвет

Предоставяне на предварително съгласие за учредяване право на прокарване по смисъла на чл. 193 от ЗУТ през имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000047, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив

Предоставяне на предварително съгласие за учредяване право на прокарване по смисъла на чл. 193 от ЗУТ през имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000047, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив
Р Е Ш Е Н И Е № 801

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Предоставяне на предварително съгласие за учредяване право на прокарване по смисъла на чл. 193 от Закона за устройство на територията през имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000047, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, Начин на трайно ползване: за местен път.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 34, ал. 2 и ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл. 64 и чл. 193, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски ПРЕДОСТАВЯ предварително СЪГЛАСИЕ за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193 от Закона за устройство на територията през имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000047, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, Начин на трайно ползване: за местен път.
 1. Общински съвет – Раковски определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се учреди право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по реда на чл. 193 от Закона за устройство на територията през имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000047, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, Начин на трайно ползване: за местен път в полза на УПИ I-46,47,48 – За производство на конфитюри и сладка, находящо се в местност „Генчо Кория“, масив 36, землище на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
 1. Предоставените ограничени вещни права да се усвоят съобразно параметрите заложени в скицата-предложение.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски организирането на произтичащите от горното последващи законови действия.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е депозирано Заявление с вх. № 26-814-4/05.04.2023 г. от „ЦИМА – 99“ ООД, ЕИК: 11530****, седалище и адрес на управление: с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, ул. П. Е. № *, относно Предоставяне на предварително съгласие за учредяване право на прокарване по смисъла на чл. 193 от Закона за устройство на територията през имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 000047, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, Начин на трайно ползване: за местен път.

Желанието на Възложителя е да се реализира уличен водопровод и канализация за УПИ I-46,47,48 – За производство на конфитюри и сладка, находящо се в местност „Генчо Кория“, масив 36, землище на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив. 

Общата дължина на предвидения за изграждане уличен водопровод възлиза на 50 м., като съответният се свързва със съществуваща водопроводна мрежа. 

Общата дължина на предвидения за изграждане уличен канал е 287 м., като съгласно становище от Община Раковски е налице техническа възможност за приемане на дъждовните отпадъчни води в съществуващ отводнителен канал, тъй като формираното водно количество е изцяло с дъждовен характер и се формира от покривите на сградата и прилежащите пътища.

С горецитираното заявление собственикът на имота желае да му бъде учредено право на прокарване през поземлен имот с идентификатор 70010.0.47, попадащ в патримониума на Община Раковски.

            Към Заявлението са приложени следните документи: 

 • Обяснителна записка;
 • Скица – проект на уличен водопровод;
 • Скица – проект на уличен канал;
 • Писмо с изх. № 26-2198-6/15.12.2016 г.;
 • Писмо с изх. № 26-2198-7/15.12.2016 г.;
 • Разрешение за строеж № 77/06.08.2018 г.;
 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 115, том V, рег. № 5458, дело № 753 от 10.09.2004 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 17308/10.09.2004 г., акт № 179, том 52, дело № 12209/2004 г.;
 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 116, том V, рег. № 5459, дело № 754 от 10.09.2004 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 17310/10.09.2004 г., акт № 180, том 52, дело № 12211/2004 г.;
 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № 51, том I, рег. № 997, дело № 49 от 03.02.2005 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 2082/03.02.2005 г., акт № 143, том 7, дело № 1541/2005 г.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0     

Възд.се: 0                           

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *