Общински съвет

Определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на насроченото за 06.12.2022 г. от 14:00 ч. извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив

Определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на насроченото за 06.12.2022 г. от 14:00 ч. извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив
Р Е Ш Е Н И Е № 679

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Определяне на представител и представяне позицията на Община Раковски на насроченото за 06.12.2022 г. от 14:00 ч. извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 198е, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 вр. с чл. 198в, ал. 4 т Закона за водите

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски определя Венцислав Петров Чавдаров на длъжност заместник кмет на Община Раковски за представител на Общината в Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив при невъзможност на кмета на Община Раковски да участва в надлежно свиканото заседание.
 2. Общински съвет – Раковски упълномощава Венцислав Петров Чавдаров на длъжност заместник кмет на Община Раковски, при невъзможност за участие на кмета на Община Раковски, да участва лично и да гласува от името на кмета на Община Раковски в извънредно свиканото заседание на общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Пловдив, насрочено за провеждане на 06.12.2022 г., при обявения в Писма, вх. № 06-18-173#1/07.11.2022 г., вх. № 06-18173#2/09.11.2022 г. дневен ред, а именно:
 3. Съгласуване на проект на Допълнително споразумение № 2 към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г. и упълномощаване на Председателя да подпише допълнителното споразумението от името на Асоциацията по ВиК – Пловдив.
 4. Други.

III. Общински съвет – Раковски възлага на Венцислав Петров Чавдаров на длъжност заместник-кмет на Община Раковски да гласува по следния начин:   По точка 1. Съгласуване на проект на Допълнително споразумение № 2 към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г. и упълномощаване на Председателя да подпише допълнителното споразумението от името на Асоциацията по ВиК – Пловдив. – „Съгласува проекта на Допълнително споразумение № 2 към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г.“ и „упълномощава на Председателя да подпише допълнителното споразумението от името на Асоциацията по ВиК – Пловдив“

По точка 2. Други – както намери за добре с оглед запазване на обществените отношения свързани с осигуряване на общественият интерес на гражданите на община Раковски.

МОТИВИ: В Деловодството на Община Раковски са постъпили писма, вх. № 06-18-173#1/07.11.2022 г., вх. № 06-18-173#2/09.11.2022 г. и вх. № 06-18-173#3/09.11.2022 г. от д-р А. С.– Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив (изх. № АВК-03-10#8/09.11.2022 г.) във връзка с провеждането на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив, насрочено за 06.12.2022 г., при следния дневен ред: 

 1. Съгласуване на проект на Допълнително споразумение № 2 към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г. и упълномощаване на Председателя да подпише допълнителното споразумението от името на Асоциацията по ВиК – Пловдив.
 2. Други.

По смисъла на Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по Водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Асоциацията по Водоснабдяване и канализация на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Пловдив е юридическо лице, което отговаря за управлението, планирането и изграждането на В и К системи и съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост, и за избора и контрола върху В и К оператора в област Пловдив. Органите на управление на Асоциацията са общо събрание (ОС) и председател, който е представителят на държавата (чл. 198в, ал. 3, т. 1 и т. 2 Закон за водите (ЗВ); чл. 6, т. 1 и т. 2 ПОДАВиК). Правомощията на ОС са изчерпателно изброени в чл. 198в, ал. 4 ЗВ и Раздал II ПОДАВиК. Чл. 9, ал. 1 ПОДАВиК дефиринцира заседанията на Общото събрание като редовни и извънредни. Според ал. 2 на същия член редовно заседание се свиква веднъж годишно. ЗВ в чл. 198е, ал. 1 (ЗВ), както и ПОДАВиК в чл. 5, ал. 1, определят като членове на Асоциацията държавата и общините. Държавата в съответната обособена територия е представлявана от областния управител на областта (чл. 198е, ал. 2 ЗВ; чл. 5, ал. 2 ПОДАВиК). Общините, които са част от съответната област и формират съответната Асоциация по Водоснабдяване и канализация на обособената територия по силата на чл. 198е, ал. 3, пр. 1 ЗВ, както и на чл. 5, ал. 5, пр. 1 ПОДАВиК са представлявани от кмета на общината. Чл. 198е, ал. 3 ЗВ и чл. 5, ал. 5 ПОДАВиК поставят в правомощията на Общински съвет определянето на друг представител при невъзможност за участие в Общото събрание на кмета на общината.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 20                                                    

Против: 0        

Възд.се: 1                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – възд. се
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *