Общински съвет

Предоставяне за управление и стопанисване на Товарен Автомобил с цистерна, воден монитор и дюзи за миене, с регистрационен номер PB7679HT, представляващ общинско имущество, на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“

Предоставяне за управление и стопанисване на Товарен Автомобил с цистерна, воден монитор и дюзи за миене, с регистрационен номер PB7679HT, представляващ общинско имущество, на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“
Р Е Ш Е Н И Е № 680

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

 

Относно: Предоставяне за управление и стопанисване на Товарен Автомобил с цистерна, воден монитор и дюзи за миене (вкл. дезинфекция на обществени площи и пожарогасене), Марка: ВМС, Модел: TUGRA 2032, с регистрационен номер PB7679HT, представляващ общинско имущество, на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС във връзка с чл. 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ и чл. 3, ал. 9 от Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски

 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

 

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски предоставяне за управление и стопанисване на Товарен Автомобил с цистерна, воден монитор и дюзи за миене (вкл. дезинфекция на обществени площи и пожарогасене), Марка: ВМС, Модел: TUGRA 2032, с регистрационен номер PB7679HT, Отчетна стойност: 198 932,40 лв., представляващ общинско имущество, на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“,със седалище и адрес на управление гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „В. П.“ № **В.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме действия по изпълнение на настоящето Решение.

 

МОТИВИ: Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

Една част от предмета на дейност на предприятието са ремонтът, поддръжката и реконструкцията на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура общинска собственост и поддържането чистотата на територията на Община Раковски. С цел ефективното изпълнение на вменените дейности, на Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ се предоставя за управление и стопанисване общинско имущество. Предприятието няма право да извършва разпоредителни действия, обременяване с тежести. Отдаването под наем на предоставеното му общинско имущество се осъществява само с писмено разрешение на Кмета на Община Раковски. 

След проведена процедура – публично състезание, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ НОВ, НЕУПОТРЕБЯВАН АВТОМОБИЛ С ЦИСТЕРНА, ВОДЕН МОНИТОР И ДЮЗИ ЗА МИЕНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ И ПОЖАРОГАСЕНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“ е сключен Договор за доставка на Автомобил с цистерна, воден монитор и дюзи за миене (вкл. дезинфекция на обществени площи и пожарогасене) – марка: ВМС; модел: TUGRA 2032. 

Автомобилът с цистерна е необходим на Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ поддържането чистотата на територията на община Раковски. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 19                                                    

Против: 0       

Възд.се: 2                            

  

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – възд. се
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *