Общински съвет

Съгласие за предоставяне на средства за сметка на резерва за непредвидени неотложни разходи на Община Раковски за „Работилница по управление на проекти – Раковски 2023, сесия: Читалища“…

Съгласие за предоставяне на средства за сметка на резерва за непредвидени неотложни разходи на Община Раковски за „Работилница по управление на проекти - Раковски 2023, сесия: Читалища“...
Р Е Ш Е Н И Е № 843

Взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

 

Относно: Съгласие за предоставяне на средства за сметка на резерва за непредвидени неотложни разходи на Община Раковски за „Работилница по управление на проекти – Раковски 2023, сесия: Читалища“, представляваща съвместна инициатива на катедра „Стратегическо планиране“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Община Раковски, част от заложените дейности в сключения на 19.11.2021 г. Меморандум за сътрудничество.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и ПМС 7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г.

 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

 

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде извършена промяна по разходната част на дейност читалища 3738 „Други дейности по икономиката“, §§ 4500 „Субсидии на ЮЛНЦ“ + 12 000,00, както следва:

            НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАКОВСКИ: 4 000,00 лева

            НЧ „ПРОСВЕТА” С. БЕЛОЗЕМ: 4 000,00 лева

НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ШИШМАНЦИ: 4 000,00 лева  за финансиране „Работилница по управление на проекти – Раковски 2023, сесия: Читалища“, представляваща съвместна инициатива на катедра „Стратегическо планиране“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Община Раковски, част от заложените дейности в сключения на 19.11.2021 г. Меморандум за сътрудничество.  Необходимите бюджетни средства да бъдат предоставени за сметка на резерва за непредвидени неотложни разходи, дейност 2998, §§ 9700 на Община Раковски.

 

 1. Общински съвет – Раковски упълномощава Кмета на Община Раковски да извърши съответните действия за изпълнение на настоящето решение.

 

МОТИВИ: С разпоредбите на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. е регламентирано в какви размери се извършват разходите по бюджетите на общините до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г.

Кметът на общината може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от Закона за публичните финанси, заемните средства на общината и наличните средства от преходните остатъци по бюджета на общината. 

„Работилница по управление на проекти – Раковски 2023, сесия: Читалища“ е съвместна инициатива на катедра „Стратегическо планиране“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Община Раковски, част от заложените дейности в сключения на 19.11.2021 г. Меморандум за сътрудничество и логично продължение на реализираната през 2022 г. първа Работилница по управление на проекти. 

Подкрепени са три проектни идеи, които ще получат средства за практическата им реализация през текущата 2023 г. Народно читалище „Просвета – 1909 г.“ – с. Белозем получи одобрение на проекта „Културна инфраструктура – обновяване на сценично осветление“ на стойност 4 000 лв. Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ ще има възможността да превърне в действителност проекта си „Театрален фестивал „Магията на живата сцена“, а Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1929“ – с. Шишманци ще бъде финансирано с 4 000 лв. за изпълнението на проект „Библиотеката – място за учене цял живот“.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 19

За: 19                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за

 /г-жа Елена Узунова и г-н Генчо Тодоров се въздържат от гласуване/

Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *