Общински съвет

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.757.114

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.757.114
Р Е Ш Е Н И Е № 816

Взето с Протокол № 46/26.05.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.757.114, находящ се в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност Сарийски Дупки, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива и образуване на УПИ 757.114 – За жилищно застрояване и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и елементи на техническата инфраструктура (транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея) в съответствие с чл. 64 от ЗУТ.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 29 от ЗОЗЗ

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и за елементи на техническата инфраструктура (транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея), при:
  • Териториален обхват: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.757.114, находящ се в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 14.03.2022 г., Адрес на поземления имот: местност САРИЙСКИ ДУПКИ, Площ: 3002 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 757114.  
  • Цел и задачи на проекта: Промяна предназначението на земеделска земя по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.757.114, находящ се в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност САРИЙСКИ ДУПКИ и образуване на УПИ 757.114 – За жилищно застрояване, както и прокарване на необходими трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
  • Вид на подробния устройствен план: Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за конкретни имоти.
  • Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.
  • Контактна зона: 757.113, 62075.888.9901, 62075.757.115, 62075.757.96, 62075.757.97, 62075.757.98.
  • Устройствени показатели: Устройствена зона „Жм“ с технически показатели:

            Плътност на застрояване (Пзастр.) ≤60%

            Интензивност на застрояване (Кинт.) ≤1,2

            Минимална озеленена площ (Позел.) ≥40% 

 1. Проектът да се изработи при спазване на следните:
  • Промяна на предназначението на земеделската земя в имот за неземеделски нужди да се извърши по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ).
  • На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи.
  • Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.
  • Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията.
  • Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.
  • Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.
  • Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на трасето, регистър на засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици.
  • Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваните УПИ.
 1. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА задание за изработване на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.757.114, находящ се в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност САРИЙСКИ ДУПКИ, Площ: 3002 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 757114 за образуване на УПИ 757.114 – За жилищно застрояване, както и прокарване на необходими трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
 1. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие на А. А. Н., с постоянен адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж. к. Т., блок ***, вх. *, ет. *, ап. **, при необходимост от провеждане на трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта, които преминават по имоти публична общинска собственост, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.
  • Общински съвет – Раковски определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

 

 1. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 1. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
 1. Скицата-предложение към задание за изработване на ПУП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията е неразделна част от настоящето решение.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е депозирано Заявление с вх. № 94А-3413-1/25.04.2023 г. от А. А. Н., с постоянен адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. Т., блок ***, вх. *, ет. *, ап. **, относно разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.757.114, находящ се в землището на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност САРИЙСКИ ДУПКИ, Площ: 3002 кв. м., Начин на трайно ползване: Нива и образуване на УПИ 757.114 – За жилищно застрояване и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.757.114 е собственост на А. А. Н., с постоянен адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж. к. Т., блок ***, вх. *, ет. *, ап. **, по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 70, том I, рег. № 834, дело № 70 от 10.02.2022 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 3570/10.02.2022 г., дв. вх. № 3483/10.02.2022 г., акт № 22, том 9, дело № 1690/2022 г.

Целта на предложението е да се създадат устройствени условия за осъществяване на строителство след промяна предназначението на земеделска земя, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.757.114 за неземеделски нужди и образуване на УПИ 757.114 – За жилищно застрояване.

Достъпът до имота се предвижда през ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.9676, находящ се в урбанизирана територия на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив по кадастрален и регулационен план на град Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски. Имотът представлява улица, собственост на Община Раковски

            Към Заявлението са приложени следните документи:  

           Пълномощно със заверка на подписите рег. № 4972/21.06.2022 г. на В. З. – нотариус в район РС Пловдив с рег. № 640 на Нотариалната камара – копие;

            Пълномощно със заверка на подписите рег. № 837/10.02.2022 г. на В. З. – нотариус в район РС Пловдив с рег. № 640 на Нотариалната камара – копие;

            Скица на поземлен имот № 15-265291-14.03.2022 г. – копие;

            Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 70, том I, рег. № 834, дело № 70 от 10.02.2022 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 3570/10.02.2022 г., дв. вх. № 3483/10.02.2022 г., акт № 22, том 9, дело № 1690/2022 г. – копие;

            Удостоверение за поливност с изх. № ВЯ-11-629/13.07.2022 г. на управителя на Напоителни системи ЕАД – Клон Марица – копие;

         Акт № АР-03-896/04.10.2022 г. за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение на Областна дирекция Земеделие – Пловдив – копие;

          Уведомление, изх. № ОВОС-32243-3/22.12.2022 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив към Министерство на околната среда и водите – копие;

         Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията;

                Скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията;

           Решение № КЗЗ – 06/30.03.2022 г., взето с Протокол № 06/30.03.2022 г. на Комисия за земеделските земи към Министерство на земеделието – копие;

            Удостоверение за пълна проектантска правоспособност и застрахователна полица. 

Имотът се намира извън урбанизираната територия на град Раковски, като компетентен орган да разреши изработването на подробния устройствен план в посочените обхвати е Общински съвет – Раковски. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 1                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *