Общински съвет

Актуализиране на Точка 3.„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“

Актуализиране на Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“
Р Е Ш Е Н И Е № 815

Взето с Протокол № 46/26.05.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, включване на имот – частна общинска собственост и съгласие за продажбата му чрез публичен търг с явно наддаване.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да бъде включен в Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, следният имот – частна общинска собственост:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.27.234, находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.03.2023 г., Адрес на поземления имот: местност Конарски ниви, Площ: 1001 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: 83380.27.152, номер по предходен план: 000152, Съседи: 83380.27.152, 83380.27.22, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5083/29.03.2023 г.

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши продажба на имота по т. 1 от настоящето Решение чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Раздел II от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/.
 1. Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена на имота, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва:
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 26-1299-1/23.02.2022 г. от Сдружение „ЛОВНО- РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СРЕДНОГОРЕЦ“, ЕИК: 11563****, със седалище и адрес на управление: гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив, ул. Г. Д. № *, представлявано от председателя – Р. Н. М., за закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83380.27.234, находящ се в с. Шишманци, общ. Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-787/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.03.2023 г., Адрес на поземления имот: местност Конарски ниви, Площ: 1001 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: 83380.27.152, номер по предходен план: 000152, Съседи: 83380.27.152, 83380.27.22, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5083/29.03.2023 г.

Гореописаният имот е частна общинска собственост и сдружението иска да го закупи с цел провеждане на ловно-стопански мероприятия.

От друга страна, чрез продажбата на имота ще се реализират парични средства в приход на общинския бюджет.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *