Общински съвет

Предоставяне на съгласие на Директора на ПГСС – село Белозем, …. да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 20 кв. м. за поставяне на ВПС

Предоставяне на съгласие на Директора на ПГСС - село Белозем, …. да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 20 кв. м. за поставяне на ВПС
Р Е Ш Е Н И Е № 814

Взето с Протокол № 46/26.05.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Предоставяне на съгласие на Директора на „Професионална гимназия по селско стопанство“, находяща се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив, да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 20 кв. м. за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, представляващ част от УПИ I – училище в кв. 1 по кадастрален и регулационен план на с Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, изр. второ от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие на Й. С., в качеството му на Директор на „Професионална гимназия по селско стопанство“, с. Белозем, БУЛСТАТ 11500****, със седалище и адрес на управление: с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. Васил Левски № 1, да организира и проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 20 кв. м. за поставяне на ВПС „Тип павилион“ по реда на чл. 56 от ЗУТ, представляващ част от УПИ I – училище в кв. 1 по кадастрален и регулационен план на с Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски, площ на УПИ I (едно римско) училище 88 222 кв. м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 4759/06.03.2019 г., съгласно Схема за разполагане, одобрена с Решение № 1, взето с Протокол № 16/10.05.2023 г. на ЕСУТ при Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски възлага изпълнението на настоящето Решение на Й. С., в качеството му на Директор на „Професионална гимназия по селско стопанство“, с. Белозем, БУЛСТАТ 11500****, със седалище и адрес на управление: с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. Васил Левски № 1.

МОТИВИ: В деловодството на Община Раковски е постъпило Заявление, Вх. № 67-076/28.04.2023 г. от Й. С. – Директор на „Професионална гимназия по селско стопанство“, с. Белозем, БУЛСТАТ 11500****, със седалище и адрес на управление: с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. Васил Левски № 1, относно предоставяне на разрешение от Общински съвет – Раковски за провеждане на търг за отдаване под наем на 20 кв. м. за поставяне на 1 брой преместваем обект „Тип павилион“ в Парцел УПИ I (едно римско) училище, кв. 1, по кадастрален и регулационен план на с Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски, площ на УПИ I (едно римско) училище 88 222 кв. м. Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 4759/06.03.2019 г. 

Съгласно т. I от Решение № 798, взето с протокол № 51/29.03.2019 г. на Общински съвет – Раковски на основание чл. 12 от ЗОС, във връзка с чл. 14, ал. 3 от действащата към онзи момент Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, гореописаният имот е предоставен безвъзмездно за управление на „Професионална гимназия по селско стопанство“, с. Белозем.

Съгласно т. II от Решение № 798, взето с протокол № 51/29.03.2019 г. на Общински съвет – Раковски предоставените за управление с решението имоти могат да се отдават под наем по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Такава възможност е предвидена в чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: 

Чл. 15. (1) Имоти или части от тях, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, които не са необходими за провеждане на учебновъзпитателния процес, могат да се отдават под наем, при условие, че това не пречи на дейността на учебното заведение. Предложението за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се изготвя от директора на заведението. Предоставянето под наем се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет, като същото може да съдържа ограничителни условия относно кандидатите, достъпа до помещението, охрана и други, съобразно конкретния случай. Тези имоти не могат да се предоставят за ползване за политическа или религиозна дейност. Търгът или конкурсът се откриват със Заповед на Директора на училището/детската градина, въз основа на решението на Общински съвет и се организират и провеждат от Директора на училището/детската градина по реда на глава седма от настоящата наредба.“.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 19                                                    

Против: 1     

Възд.се: 1                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – против
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *