Общински съвет

Завишаване броя на децата за учебната 2023/2024 г. в яслените групи и целодневните групи в Общинските детски градини на територията на община Раковски, област Пловдив

Завишаване броя на децата за учебната 2023/2024 г. в яслените групи и целодневните групи в Общинските детски градини на територията на община Раковски, област Пловдив
Р Е Ш Е Н И Е № 817

Взето с Протокол № 46/26.05.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Завишаване броя на децата за учебната 2023/2024 г. в яслените групи и целодневните групи в Общинските детски градини на територията на община Раковски, област Пловдив.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 256, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 57 и чл. 57а от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски завишава броя на децата в яслените групи и в целодневните групи на Общинските детски градини, находящи се на територията на община Раковски, област Пловдив, както следва:

МОТИВИ: На основание чл. 256, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Община Раковски осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в детските градини на територията си.  Предвид мотивите на постъпили Предложение, вх. № 67-08-6/12.05.2023 г. от Директора на ДГ „Щастливо детство“, град Раковски; Предложение, вх. № 67-06-4/12.05.2023 г. от Директора на ДГ „Първи юни“, град Раковски; Предложение, вх. № 67-15-3/12.05.2023 г. от Директора на ДГ „Детелина“, град Раковски; Предложение, вх. № 67-19-2/12.05.2023 г. от Директора на ДГ „Иглика“, град Раковски; Предложение, вх. № 67-166/12.05.2023 г. от Директора на ДГ „Синчец“, село Белозем, община Раковски; Предложение, вх. № 67-24-5/12.05.2023 г. от Директор на ДГ „Радост“, село Стряма, община Раковски и Предложение, вх. № 67-24-5/12.05.2023 г. от Директора на ДГ „Дъга“, село Чалъкови, община Раковски е констатиран недостиг на свободни места в яслените групи и в целодневните групи на съответните детски градини относно приема за учебната 2023/2024 година. 

Завишаването на броя на децата в групите в детските градини над максималниясъгласно приложение № 7 или над определения по реда на чл. 57 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование се извършва след решение на общинския съвет. 

За целите по прилагането на чл. 57 и чл. 57а от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование е спазено условието за осигуряване на необходимите здравни изисквания и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда в процесните детски градини на територията на община Раковски. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *