Общински съвет

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. …. на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани и юридически лица, във връзка с придобиване право на собственост на част от имот, собственост на физическо лице чрез замяна на част от имот общинска собственост – улица във връзка с прилагане на одобрената регулация на с. Белозем

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. .... на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани и юридически лица, във връзка с придобиване право на собственост на част от имот, собственост на физическо лице чрез замяна на част от имот общинска собственост – улица във връзка с прилагане на одобрената регулация на с. Белозем
Р Е Ш Е Н И Е № 806

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. в частта на точка 8. Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани и юридически лица, във връзка с придобиване право на собственост на част от имот, собственост на физическо лице чрез замяна на част от имот общинска собственост – улица във връзка с прилагане на одобрената регулация на с. Белозем, общ. Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И: 

 1. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за прилагане на одобрения план на село Белозем, общ. Раковски, със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски по отношение на Поземлен имот № 1109, за който е отреден е отреден УПИ XVII с площ 1980 кв. м., съгласно изготвена Схема на засегнатите имоти, съгласно която 258 кв. м. от Поземлен имот № 1109 са предвидени за изграждане на улица – елемент на техническата инфраструктура, а 50 кв. м. от уличното пространство на улица с ос. т. 419-397 (за които се образува поземлен имот с проектен № 1755) се придават към частния имот за образуване на УПИ XVII-1109, като за целта дава съгласие за Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. в частта на точка 8. Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани и юридически лица.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие Кмета на Община Раковски да сключи договор за замяна със собствениците на Поземлен имот № 1109, за който е отреден е отреден УПИ XVII в кв. 121 по одобрения план на село Белозем, общ. Раковски със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски – С. Х. Н., М. Н. Н. и Г. Н. Н. за прилагане на одобрената регулация при цени съгласно изготвени пазарни оценки от независим оценител.

МОТИВИ: Настоящото е изготвено във връзка със Заявление № 95Г-2452-1/17.02.2023 г. от С. Х. Н., М. Н. Н. и Г. Н. Н. относно прилагане на одобрения кадастрален и регулационен план на село Белозем, община Раковски, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски, за собствения им имот ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1109, за който е образуван УПИ XVII в кв. 121.

Поземлен имот № 1109, в кв. 121 по кадастрален и регулационен план на с. Белозем, общ. Раковски, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски, по силата на Нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по обстоятелствена проверка, вписан под Вх. рег. № 31638/08.11.2013 г., Акт № 107, том 87/15.11.2023 г. на Агенция по вписванията – гр. Пловдив, е собственост на С. Х. Н., М. Н. Н. и Г. Н. Н. За част от имотa и част от уличното простраство на Община Раковски е отреден УПИ XVII с площ 1980 кв. м. 

Действащите към деня на влизане в сила на Закона за устройство на територията териториалноустройствени планове, общи и подробни градоустройствени планове запазват действието си. Посочените планове се изменят при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

Улично-регулационният план на с. Белозем за поземлен имот 1109, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г. на Кмета на Община Раковски по реда на Закона за териториално и селищно устройство не е приложен. 

В урегулираните с подробен устройствен план поземлени имоти регулационните линии стават граници на имотите, когато подробният устройствен план е приложен по отношение на регулацията.

Подробният устройствен план се счита за приложен: със сключването на окончателни договори за прехвърляне право на собственост, когато такива се предвиждат;

За прилагане на одобрения план е изготвена Схема на засегнатите имоти, съгласно която 258 кв. м. от Поземлен имот № 1109 са предвидени за изграждане на улица – елемент на техническата инфраструктура, а 50 кв. м. от уличното пространство на улица с ос. т. 419-397 (за които се образува поземлен имот с проектен № 1755) се придават към частния имот за образуване на УПИ XVII-1109. 

Заявителите искат да бъде извършена замяна между тях и Община Раковски за прилагане на плана на с. Белозем и одобрената регулация. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 20

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *