Общински съвет

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 884

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приемане наПравилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал 2, чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски приема Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски, представляващ Приложение № 1 към настоящето Решение.

Заключителна разпоредба

 • 1. Този правилник влиза в сила в деня на публикуването му на интернет страницата на Община Раковски.

Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № 884, взето с Протокол № 51/19.10.2023г. и е подпечатан с официалния печат на общинския съвет.

 1. Правилникът се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приет.
 • Общински съвет – Раковски възлага изпълнение на настоящото решение на Кмета на Община Раковски.

МОТИВИ

             

 1. Причини, които налагат приемането:

На основание Решение № 659, взето с Протокол № 39 от 19.10.2022 г. на Общински съвет – Раковски, изменено с Решение № 709, взето с Протокол № 41/19.12.2022 г. на Общински съвет – Раковски, Община Раковски е поела дългосрочен общински дълг при обявените параметри с цел на дълга: финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност: Обект: „Реконструкция и конструктивно усилване сграда намираща се в УПИ III-2465, за детска градина и социални дейности, кв. 144 по ПУП на кв. Секирово, гр. Раковски.“ и Обект: „Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив.“.

Съгласно инвестиционното предложение, реконструкцията на Сграда, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2465, за който е образуван УПИ III2465 отреден за „детска градина и социални дейности“ в кв. 144 по регулационен план на кв. Секирово, гр.

Раковски, общ. Раковски, предвижда обособяване на Център за подкрепа за личностно развитие на трети и четвърти етаж. 

С Решение № 837, Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски е открит общински Център за подкрепа за личностно развитие с дейност съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), в Сграда, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2465, за който е образуван УПИ III2465 отреден за „детска градина и социални дейности“ в кв. 144 по регулационен план на кв. Секирово, гр. Раковски, общ. Раковски, както следва:  

 1. Наименование и седалище: Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Първи май“ № 30А.
 2. Вид на инситуцията: Център за подкрепа за личностно развитие с дейност съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
 3. Сведения за броя на децата, които ще бъдат обхванати: ще се определи с Правилника на Центъра за подкрепа за личностно развитие, съгласно определените дейностите, които ще бъдат развивани.
 4. Персонал: Числеността на персонала се ще се определи с Правилника на Центъра за подкрепа за личностно развитие, съгласно определените дейностите, които ще бъдат развивани.
 5. Финансово осигуряване: Чрез държавните стандарти за съответните делегирани от държавата дейности, чрез бюджета на Община Раковски.

На основание чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) следва да бъде приет правилник за устройството и дейността на открития от Общински съвет Център за подкрепа за личностно развитие. 

При изработването на проекта на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – Причините, които налагат приемането са продиктувани от чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Принцип на обоснованост – Спазване разпоредбата на чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и уреждане устройството и дейността на открития от Общински съвет Център за подкрепа за личностно развитие. 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Правен“ и Отдел „Бюджет и финанси“ при Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Органът, който е компетентен да приема правилници на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

 1. Цел на приемането на Правилника:

Целта на приемането на Правилника се изразява в спазване разпоредбата на чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и уреждане устройството и дейността на открития от Общински съвет Център за подкрепа за личностно развитие.

 • Финансови средства, необходими за прилагането на правилника:

За приемането на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски не са необходими допълнителни финансови средства, освен в качеството на Община Раковски на администрация, изработваща нормативни актове.

 1. Очаквани резултати:

Създаване на стабилна и устойчива база на статута и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски.

 1. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

            Съответства с българското законодателство, както и с правото на Европейския съюз.

 

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски – www.rakovski.bg, на 11.08.2023 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал 2, чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. чл. 49, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0        

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *