Общински съвет

Изразяване на съгласие за извършване на делба на имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.6.34, находящ се в село Белозем, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ДВЕТЕ КРУШИ, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път и промяна

Изразяване на съгласие за извършване на делба на имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.6.34, находящ се в село Белозем, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ДВЕТЕ КРУШИ, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път и промяна
Р Е Ш Е Н И Е № 802

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Изразяване на съгласие за извършване на делба на имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.6.34, находящ се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ДВЕТЕ КРУШИ, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път и промяна Начина на трайно ползване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03620.6.71, с проектна площ 173 кв. м. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 78а от ППЗСПЗЗ

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши делба на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.6.34, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Белозем, местност ДВЕТЕ КРУШИ, Площ: 2374 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, Категория на земята: Четвърта, Номер по предходен план: 006034, Съседи: 03620.6.11, 03620.6.27, 03620.6.53, 03620.6.52, 03620.6.51, 03620.75.77, 03620.6.25, 03620.6.24, 03620.6.23, 03620.6.22, 03620.6.21, 03620.6.20, 03620.6.48, 03620.6.18, 03620.6.33, 03620.6.17, 03620.6.16, 03620.6.69, 03620.6.68, 03620.6.14, 03620.6.13, 03620.6.12, съгласно предложения проект за делба, като се образуват нови имоти, а именно:
 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03620.6.71, с проектна площ 173 кв. м., находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.
 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03620.6.70, с проектна площ 1212 кв. м., находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.
 • ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 6.72, с проектна площ 989 кв. м., находящ се в с. Белозем, община Раковски, област Пловдив, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие след реализиране на делбата да бъде променен Начинът на трайно ползване на новообразувания ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 6.71, с площ 173 кв. м., от Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път на Начин на трайно ползване: Друг вид зем. земя. 
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило

Заявление с вх. № 94М-4567-2/10.11.2022 г. от М. И. П., с адрес гр. Пловдив, ул. „К.“ № **, относно закупуване на част от имот – публична общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.6.34, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес на поземления имот: с. Белозем, местност ДВЕТЕ КРУШИ, Площ: 2374 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, Категория на земята: Четвърта, Номер по предходен план: 006034, Съседи: 03620.6.11, 03620.6.27, 03620.6.53, 03620.6.52, 03620.6.51, 03620.75.77, 03620.6.25, 03620.6.24, 03620.6.23, 03620.6.22, 03620.6.21, 03620.6.20, 03620.6.48, 03620.6.18, 03620.6.33, 03620.6.17, 03620.6.16, 03620.6.69, 03620.6.68, 03620.6.14, 03620.6.13, 03620.6.12, с цел обединяване на съседни имоти, собственост на заявителя и бъдещи инвестиционни намерения, свързани с изграждане и регистриране по официален ред на летателна площадка, съгласно нормативните изисквания.

За тази цел е изготвен проект за делба на гореописания имот, съгласно който частта от общинския имот, към която е проявен интерес е с площ общо 173 кв. м. означена в проекта с проектен идентификатор 03620.6.71. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                           

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *