Общински съвет

Актуализиране на Точка 3.„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, включване на имоти – частна общинска собственост и съгласие за продажбата им чрез публичен търг с явно наддаване.

Актуализиране на Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, включване на имоти – частна общинска собственост и съгласие за продажбата им чрез публичен търг с явно наддаване.
Р Е Ш Е Н И Е № 799

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Актуализиране на Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, включване на имоти – частна общинска собственост и съгласие за продажбата им чрез публичен търг с явно наддаване.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски актуализира и включва в Точка 3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, следните имоти – частна общинска собственост по силата на Акт № 3105/05.03.2010 г., Акт № 2976/10.02.2010 г., Акт № 3069/02.03.2010 г. и Акт № 5084/03.04.2023 г., а именно:

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2206, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХIII в квартал 152 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 501 кв. м., УПИ ХIII има площ 501 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.2205 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2201 на Община Раковски; Поземлен имот № 502.2200 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2207 на П. Х. В.; Поземлен имот № 502.9670 – Улица на Община Раковски.
 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2572, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VIII в квартал 145 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-54/17.07.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 521 кв. м., УПИ VIII има площ 521 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 501.9688 – Улица на Община Раковски; Поземлен имот № 501.9686 – Улица на Община Раковски; Поземлен имот № 501.2573 на Община Раковски.
 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2150, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) I в квартал 150 по по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 606 кв. м., УПИ I има площ 606 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.2151 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2170 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9610 Улица на Община Раковски.
 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2518, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II в квартал 151 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-22/22.02.2023 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 1094 кв. м., УПИ II има площ 1094 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.2386 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2385 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9668 – Улица на Община Раковски.
 5. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши продажба на имотите, подробно описани в точка I (едно римско) от настоящето Решение чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
 • Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена на имотите, подробно описани в точка I (едно римско от настоящето Решение, съгласно изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител, а именно:

Описание на имота Предназначение Площ (кв. м.) Акт за собственост Нач. тръжна цена (лв)

1 – ПИ 502.2206, за който е образуван УПИ ХIII , кв. 152 на гр. Раковски, общ. Раковски – Жил. застрояване – 501 – 3105/05.03.2010 г. – 4 670,00 лв.

2 – ПИ 501.2572, за който е образуван УПИ VIII , кв. 145 на гр. Раковски, общ. Раковски – Жил. застрояване – 521 -2976/10.02.2010 г. -4 860,00 лв.

3 – ПИ 502.2150, за който е образуван УПИ I , кв. 150 на гр. Раковски, общ. Раковски – Жил. застрояване – 606 – 3069/02.03.2010 г. – 5 650,00 лв.

4 – ПИ 502.2518, за който е образуван УПИ II , кв. 151 на гр. Раковски, общ. Раковски – Жил. застрояване – 1094 – 5084/03.04.2023 г. – 10 200,00 лв.

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили Заявления за закупуване на имоти – частна общинска собственост, а именно:

 1. Заявлениe, Вх. № 94И-2112-1/23.01.2023 г. от И. И. М., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „О.“ № **, относно закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2206, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХIII в квартал 152 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 501 кв. м., УПИ ХIII има площ 501 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.2205 на Община РаковскиПоземлен имот № 502.2201 на Община Раковски; Поземлен имот № 502.2200 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2207 на П. Х. В.; Поземлен имот № 502.9670 – Улица на Община Раковски. 

Имотът е частна общинска собственост по силата на Акт № 3105/05.03.2010 г. 

 1. Заявлениe, Вх. № 94Г-631-1/01.03.2023 г. от Г. С. Е., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Р. С.“ № **, относно закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2572, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VIII в квартал 145 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-54/17.07.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 521 кв. м., УПИ VIII има площ 521 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 501.9688 – Улица на Община Раковски; Поземлен имот № 501.9686 – Улица на Община Раковски; Поземлен имот № 501.2573 на Община Раковски.

Имотът е частна общинска собственост по силата на Акт № 2976/10.02.2010 г.

 1. Заявлениe, Вх. № 94М-2309-1/24.02.2023 г. от М. А. М., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Т.“ № *, относно закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2150, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) I в квартал 150 по по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 606 кв. м., УПИ I има площ 606 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.2151 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2170 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9610 Улица на Община Раковски.

         Имотът е частна общинска собственост по силата на Акт № 3069/02.03.2010 г. 

 1. Заявлениe, Вх. № 94С-1134-1/22.02.2023 г. от С. З. Ч., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Е.“ № *, относно закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2518, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II в квартал 151 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-22/22.02.2023 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 1094 кв. м., УПИ II има площ 1094 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.2386 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2385 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9668 – Улица на Община Раковски.

Имотът е частна общинска собственост по силата на Акт № 5084/03.04.2023 г. Към настоящия момент имотите не са необходими за нуждите на Общината, а чрез продажбата му ще се реализират парични средства в приход на бюджета.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                               

Против: 0     

Възд.се: 0                          

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *