Общински съвет

Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план на индустриален парк (ПУП на ИП) с обем и съдържание на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.145

Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план на индустриален парк (ПУП на ИП) с обем и съдържание на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.145
Р Е Ш Е Н И Е № 890

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план на индустриален парк (ПУП на ИП) с обем и съдържание на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.145, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.147, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.151, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.152, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.86 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.116 за образуване на УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ за производствена дейност и обединяването им в Индустриален парк по смисъла на Закона за индустриалните паркове и с обем и съдържание на Парцеларен план (ПП) на трасе за електроснабдяване, преминаващо през ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.79 И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.155 – общинска собственост.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 31, ал. 2, т. 2 от Закона за индустриалните паркове, чл. 17а, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА изработване на Проект за Подробен устройствен план на индустриален парк (ПУП на ИП) с обем и съдържание на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.145, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.147, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.151, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.152, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.86 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.116, находящи се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК за образуване на УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ за производствена дейност и обединяването им в Индустриален парк по смисъла на Закона за индустриалните паркове и с обем и съдържание на Парцеларен план (ПП) на трасе за електроснабдяване, преминаващо през ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.79 И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.155 – общинска собственост, находящи се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 1. Цел и задачи на проекта: създаване на устройствени условия за създаване, проектиране и вписване на Индустриален парк по реда на Закона за индустриалните паркове – Въглеродно-неутрален индустриален парк, собственост на частни лица.
 1. Проектът да се изработи при спазване на следните:
  • Промяна на предназначението на земеделската земя в имот за неземеделски нужди да се извърши по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ).
  • Проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи.
  • Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.
  • Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията.
  • Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.
  • Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.
  • Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на трасето, регистър на засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици, както всички съгласувателни писма и становища, включително и тези до утвърждаване на площадката/и.
  • Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваните УПИ.
 1. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА задание за изработване на Проект за Подробен устройствен план на индустриален парк (ПУП на ИП) с обем и съдържание на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.145, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.147, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.151, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.152, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.86 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.116, находящи се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1895/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК за образуване на УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ за производствена дейност и обединяването им в Индустриален парк по смисъла на Закона за индустриалните паркове и с обем и съдържание на Парцеларен план (ПП) на трасе за електроснабдяване, преминаващо през ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.79 И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.155 – общинска собственост, находящи се в село Стряма, община Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95/10.05.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 1. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие на „Тракия икономическа зона“ ЕАД, „Булплод Тракия“ ООД, В. И. К. и Д. С. К., при необходимост от провеждане на трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта, които преминават по имоти публична общинска собственост, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.
  • Общински съвет – Раковски определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години, считано от влизане в сила на настоящото решение.
 1. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 1. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
 1. Скиците-предложение към задание за изработване на ПУП са неразделна част от настоящето решение.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е депозирано Заявление Вх. № 26-3407-4/02.10.2023 г. за Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план на индустриален парк (ПУП на ИП) с обем и съдържание на план за регулация и застрояване (ПРЗ) на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.145, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.147, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.151, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.152, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.86 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.116 за образуване на УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ за производствена дейност и обединяването им в Индустриален парк по смисъла на Закона за индустриалните паркове и с обем и съдържание на Парцеларен план (ПП) на трасе за електроснабдяване, преминаващо през ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.79 И ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70010.46.155 – общинска собственост.

Целта на предложението е да се създадат устройствени условия за създаване, проектиране и вписване на Индустриален парк по реда на Закона за индустриалните паркове – Въглеродно-неутрален индустриален парк. 

Имотите се намират извън урбанизираната територия на община Раковски, като компетентен орган да разреши изработването на подробния устройствен план в посочените обхвати е Общински съвет – Раковски. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                           

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Андреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *