Общински съвет

Приемане на решение за одобряване на нови печати за Община Раковски

Приемане на решение за одобряване на нови печати за Община Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 824

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приемане на решение за одобряване на нови печати за Община Раковски.

На основание: чл. 21 ал. 1, т. 21 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски одобрява печати на Община Раковски и Кметствата при Община Раковски, съгласно приложените към настоящото решение Приложения – графични изображения, всеки един от тях предназначен за ползване от съответните структури, за които се отнася печатът, както следва:
  • Печат „КМЕТ“ с графично изображение на герба на Община Раковски (Приложение № 1), както следва: Кръгъл печат с диаметър 37мм. По периферията са разположени два концентрични пръстена с дебелина на външен 0,6 мм, вътрешен 0,3мм. Трети концентричен кръг с дебелина 0,3мм, който отделя текста от герба. Размер на шрифта – 10 мм/pt, шрифтът е BООK Antiqua. В горния полукръг, радиално разположен надпис и в долния полукръг, отново радиално разположен текст, отделени помежду си със звездички, с размер 12мм/pt и шрифт Balkan. Гербът е разположен центрирано и е с размери 18,018мм в ширина и 20,867мм във височина
  • Печат „КМЕТ“ без графично изображение (Приложение № 2), както следва: Кръгъл печат с диаметър 34мм. По периферията са разположени два концентрични пръстена с дебелина на външен 0,5 мм, вътрешен 0,3 мм. Трети концентричен кръг с дебелина 0,3 мм, шрифт CItyNovalt. В горния полукръг, радиално разположен надпис с размер на шрифта 12мм и в долния полукръг, отново радиално разположен текст с размер на шрифта 12мм, отделени помежду си със звездички. Размер на текст в центъра на най-вътрешната окръжност 18.346мм. Вид на шрифта – Century.
  • Печат с графично изображение на герба на Община Раковски за Общинска администрация (Приложение № 3), както следва: Кръгъл печат с диаметър 33мм. По периферията са разположени два концентрични пръстена с дебелина на външен 0,5 мм, вътрешен 0,3 мм. Трети концентричен кръг с дебелина 0,3 мм, шрифт Bulk. В горния полукръг, радиално разположен надпис с размер на шрифта 9.871 мм и в долния полукръг, отново радиално разположен текст с размер на шрифта 12 мм, отделени помежду си със звездички. Размер на текст в центъра на най-вътрешната окръжност 18.346 мм. Вид на шрифта – Century. Гербът е разположен центрирано и е с размери 18,018 мм в ширина и 20,867 мм във височина.
  • Печат „КМЕТ“ за кметства Белозем, Шишманци, Чалъкови и Стряма (Приложение № 4), както следва: Кръгъл печат с диаметър 33мм.По периферията са разположени два концентрични пръстена с дебелина на външен – 0,5 мм, вътрешен – 0,3 мм. Трети концентричен кръг с дебелина 0,3 мм, шрифтът е BООK Antiqua. В горния полукръг, радиално разположен надпис с размер на шрифта 9,871мм и в долния полукръг, отново радиално разположен текст с размер на шрифта 9,871мм ,отделени помежду си със звездички с размер 10мм/pt и шрифт Balkan. Размер на текст в центъра на най-вътрешната окръжност 14,41мм. Вид на шрифта – BООK Antiqua.
  • Печат „ОТДЕЛ „ГРАО“ ЗА Кметства Белозем, Шишманци, Чалъкови, Стряма, момино село и за Община Раковски (Приложение № 5), както следва: Кръгъл печат с диаметър 33 мм. По периферията са разположени два концентрични пръстена с дебелина на външен – 0,5 мм, вътрешен – 0,3 мм. Трети концентричен кръг с дебелина 0,3мм, шрифтът е BООK Antiqua. В горния полукръг, радиално разположен надпис с размер на шрифта 9,871 мм и в долния полукръг, отново радиално разположен текст с размер на шрифта 9,871 мм ,отделени помежду си със звездички с размер 10мм/pt и шрифт Balkan. Размер на текст в центъра на най-вътрешната окръжност 14,41мм. Вид на шрифта – BООK Antiqua. 
 • Печат „Кметство с. Белозем“, „Кметство с. Шишманци“, „Кметство с. Чалъкови“, „Кметство с. Стряма“, „Кметство с. Момино село“, „с. Болярино“ (Приложение № 6), както следва: Кръгъл печат с диаметър 33мм.По периферията са разположени два концентрични пръстена с дебелина на външен – 0,5 мм, вътрешен – 0,3 мм. Трети концентричен кръг с дебелина 0,3мм, шрифтът е BООK Antiqua. В горния полукръг, радиално разположен надпис с размер на шрифта 9,871 мм и в долния полукръг, отново радиално разположен текст с размер на шрифта 9,871 мм ,отделени помежду си със звездички с размер 10 мм/pt и шрифт Balkan. Размер на текст в центъра на най-вътрешната окръжност 9 мм. Вид на шрифта – BООK Antiqua.
 • Печат „Дирекция „БФС“ (Приложение № 7), както следва: Кръгъл печат с диаметър 33мм.По периферията са разположени два концентрични пръстена с дебелина на външен – 0,5 мм, вътрешен – 0,3 мм. Трети концентричен кръг с дебелина 0,3 мм, шрифтът е BООK Antiqua. В горния полукръг, радиално разположен надпис с размер на шрифта 9,871мм и в долния полукръг, отново радиално разположен текст с размер на шрифта 9,871мм ,отделени помежду си със звездички с размер 8.5мм/pt и шрифт Balkan. Размер на текст в центъра на най-вътрешната окръжност 9мм. Вид на шрифта – BООK Antiqua.
 • Печат „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“ (Приложение № 8), както следва: Кръгъл печат с диаметър 33 мм. По периферията са разположени два концентрични пръстена с дебелина на външен – 0,5 мм, вътрешен – 0,3 мм. Трети концентричен кръг с дебелина 0,3 мм, шрифтът е BООK Antiqua. В горния полукръг, радиално разположен надпис с размер на шрифта 9,871 мм и в долния полукръг, отново радиално разположен текст с размер на шрифта 9,871 мм ,отделени помежду си със звездички с размер 10,562 мм/pt и шрифт Balkan. Размер на текст в центъра на най-вътрешната окръжност 8,839мм. Вид на шрифта – BООK Antiqua.
 • Печат „Отдел „МДТ“ (Приложение № 9), както следва: Кръгъл печат с диаметър 30мм. По периферията са разположени два концентрични пръстена с дебелина на външен 0,5 мм, вътрешен 0,3 мм. Трети концентричен кръг с дебелина 0,3 мм. Размер на шрифта – 11,269 мм/pt, шрифтът е BООK Antiqua. В горния полукръг, радиално разположен надпис с размер на шрифта 9,00 мм и в долния полукръг, отново радиално разположен текст с размер на шрифта 9,00 мм, отделени помежду си със звездички, с размер 10мм/pt и шрифт Balkan.
 1. Одобрените с настоящото решение печати влизат в употреба от 01.08.2023 г. и отменят приложението на всички предходни образци на печати с идентично съдържание.

МОТИВИ: Към настоящия момент, върху различни документи, издавани от общинската администрация, се установява разлика в някои от елементите на графичното изображение на поставените печати, което вероятно се дължи на различния начин на изработването на отделните екземпляри на печати поради липсата на изрична конкретизация на начина на изписване/изрисуване на графичните елементи при предходни утвърждавания на образци на печатите. Разликите не водят до недействителност на печатите или на удостоверените с тях волеизявления на администрацията, но създават известна несигурност при оформяне на официални документи. Печатът на общината се поставя и върху документи, издадени от служители на администрацията в изпълнение на нотариални удостоверителни функции, включително и по отношение на документи, подлежащи на легализация от Министерство на външните работи при необходимост същите да бъдат ползвани в чужбина. За нуждите на легализацията на документи, МВнР периодично изисква от общинската администрация да удостовери коректният образец на щемпели за нотариални заверки, както и на общинския печат, с който се удостоверява авторството на заверките, което също изисква унифициране на образеца на печата и конкретното му описание с оглед възможността да бъде установена легитимността му при спор за съдържанието на графичното му изображение.

В Кметствата в населените места на територията на община Раковски се извършват дейности по събиране на местни приходи – от такси за услуги, данъци и ТБО и други, при което се издават документи, удостоверяващи приемането на извършените плащания. Приходите постъпват в полза на Община Раковски, което се удостоверява освен с подпис на служителя, приел плащането и съставил съответния приходен документ, и с печат на съответното кметство. Издават се и документи по гражданското състояние на лицата. Наред с това, извършват се и заверки на документи. Изложеното сочи на нужда Кметствата да разполагат с отделни печати, съобразно спецификата на документите, върху които се поставят. Това налага необходимостта да бъдат изработени и предоставени на кметствата на населените места нарочни печати, които да се ползват при издаване на документи от отдел ГРАО, при други/общи документи, издавани от Кметството и извършване на нотариални заверки, както и отделен печат на Кмет на Кметство, който да се поставя върху официални документи, съставяни от Кмета на Кметство в изпълнение на задължения от кръга на службата му.

Във връзка с изложеното са разработени образци на печати, със съдържание, удостоверяващо, че същите се полагат от името на община Раковски, с наименованието на съответното кметство и с отбелязване, че се отнасят до правоотношения, свързани с администрирането на местни данъци и такси, съгласно графичното изображение в приложението към настоящото предложение, който Ви представям за одобрение.

Изготвените печати следва да бъдат одобрени от общински съвет, чието правомощие в това отношение е предвидено в нормата на чл. 21, ал. 1, т. 21 от ЗМСМА.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21 

Гласували: 21

За: 21                                                   

Против: 0        

Възд.се: 0                            

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *