Общински съвет

Предварително съгласие за изработване на Проект за изменение на кадастрален план и на ПУП-ПРЗ с териториален обхват УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ (УПИ) III, IV, V и VI в квартал 156 и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII в квартал 157 по плана на Стопански двор на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Протокол № 24/30.09.1994 г. на АГКК и улица на Община Раковски с осови точки 498–499494 и продължения към осови точки 491 и 493

Предварително съгласие за изработване на Проект за изменение на кадастрален план и на ПУП-ПРЗ с териториален обхват УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ (УПИ) III, IV, V и VI в квартал 156 и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII в квартал 157 по плана на Стопански двор на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Протокол № 24/30.09.1994 г. на АГКК и улица на Община Раковски с осови точки 498–499494 и продължения към осови точки 491 и 493
Р Е Ш Е Н И Е № 845

Взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Предварително съгласие за изработване на Проект за изменение на кадастрален план и на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с териториален обхват УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ (УПИ) III, IV, V и VI в квартал 156 и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII в квартал 157 по плана на Стопански двор на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Протокол № 24/30.09.1994 г. на АГКК и улица на Община Раковски с осови точки 498–499494 и продължения към осови точки 491 и 493 и сключване на предварителен договор по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна на границите на урегулирани поземлени имоти.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост

(ЗОС) във връзка с чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински Съвет – Раковски дава предварително съгласие за изработване на Проект за изменение на кадастрален план и на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), както следва: Териториален обхват: УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ (УПИ) III, IV, V и VI в квартал 156 и УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII в квартал 157 по плана на Стопански двор на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Протокол № 24/30.09.1994 год. на АГКК и улица на Община Раковски с осови точки 498– 499-494 и продължения към осови точки 491 и 493, съгласно приложената Скицапредложение. 
 1. Цели на изменението: Присъединяване на улица на Община Раковски с осови точки 498–499-494 и продължения към осови точки 491 и 493, обозначена върху приложената Скица-предложение, като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1829 и с проектна площ от 2655 кв. м. към УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII в квартал 157, образуван за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 501.1824, като се образува съсобствен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII1824,1829 с отреждане за „Производствена и складова дейност“ по външните имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 501.1824 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1829.

УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ (УПИ) III, IV, V и VI в квартал 156 се отреждат за „Производствена и складова дейност“ и по регулационните им линии се образуват кадастрални поземлени имоти – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1825 с площ 953 кв. м., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1826 с площ 947 кв. м., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1827 с площ 905 кв. м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1828 с площ 797 кв. м.

 

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие и възлага на Кмета на Община Раковски да сключи предварителен договор за покупко-продажба по реда на чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) между Община Раковски и В. И. П., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Ц. Д.“ № **, за промяна границите на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII в квартал 157 на село Белозем, община Раковски, област Пловдив чрез присъединяване и прехвърляне правото на собственост върху улица на Община Раковски с осови точки 498–499-494 и продължения към осови точки 491 и 493, обозначена върху приложената Скицапредложение, като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1829 и с проектна площ от 2655 кв. м., като бъдат отразени и съобразени следните съществуващи ограничения и права за проектния имот:  през улица на Община Раковски с осови точки 493–494 преминава част от трасето на кабелна линия 20 kV от 320 м. от нов ЖР стълб до нов БКТП в поземлен имот № 501.1688, за който е образуван УПИ I в квартал 154 по плана на Стопански двор на село Белозем, община Раковски, област Пловдив;  минималните размери на сервитутната зона за изградената „кабелна линия 20 kV от 320 м. от нов ЖР стълб до нов БКТП в поземлен имот № 501.1688“, съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 година за сервитутите на енергийните обекти. 
 • Общински съвет – Раковски определя цена за прехвърляне правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1829 и с проектна площ от 2655 кв. м. за промяна границите на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII в квартал 157 на село Белозем, община Раковски, област Пловдив, като се образува съсобствен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII1824,1829 с отреждане за „Производствена и складова дейност“ по външните имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 501.1824 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1829 в размер на 11 140,00 лева (единадесет хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС, съгласно оценка, изготвена от лицензиран оценител.

Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да сключи окончателен договор с В. И. П., с постоянен адрес област Пловдив, община Раковски, град Раковски, ул. „Ц. Д.“ № ** за прехвърляне правото на собственост върху общински Поземлен имот с проектен № 501.1829, находящ се в с. Белозем, община Раковски, обл. Пловдив, стопански двор, с проектна площ от 2 655 кв. м. в тримесечен срок след влизаве в сила на заповедта за одобряване на Проекта за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и на кадастралния план.

 1. Общински съвет – Раковски указва изработването и процедирането на проекта за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и на кадастралния план да бъде извършено за сметка на В. И. П., с постоянен адрес област Пловдив, община Раковски, град Раковски, ул. „Ц. Д.“ № **, при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и останалите законови и подзаконови нормативни актове.

МОТИВИ: В Общинска администрация – Раковски е депозирано Заявление, Вх. № 94В-072/21.06.2023 г. от В. И. П., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Ц. Д.“ № **, придружено от Предложение (техническо задание) и Скица-предложение за изменение на кадастрален план и на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) във връзка с промяна на границите на собствения му УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII в квартал 157 по плана на Стопански двор на село Белозем, община Раковски, област Пловдив по силата на Нотариален акт за доброволна делба на недвижим имот, вписан под Вх. рег. № 31940/14.09.2022 г., Акт № 106, том 13, дело № 10872/2022 г. в Служба по вписванията – Пловдив. 

Съгласно Скица-предложение се предлага присъединяване на улица на Община Раковски с осови точки 498–499-494 и продължения към осови точки 491 и 493, обозначена върху чертежа, като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1829 и с проектна площ от 2655 кв. м. към УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII в квартал 157, образуван за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 501.1824, като се образува съсобствен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII1824,1829 с отреждане за „Производствена и складова дейност“ по външните имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 501.1824 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1829.

В останалата си част исканото изменение касае единствено собствените на заявителя, по силата на Констативен нотариален акт, вписан под Вх. № 6996/15.04.2004 г., Акт № 165, том 18, дело № 4151/2004 г. в Служба по вписванията – Пловдив – УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ (УПИ) III, IV, V и VI в квартал 156, които се отреждат за „Производствена и складова дейност“ и по регулационните линии на които се образуват кадастрални поземлени имоти – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1825 с площ 953 кв. м., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1826 с площ 947 кв. м., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1827 с площ 905 кв. м. и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.1828 с площ 797 кв. м. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *