Общински съвет

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, – находящ се в село Момино село – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия и Подробен устройствен план

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, - находящ се в село Момино село – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия и Подробен устройствен план
Р Е Ш Е Н И Е № 831

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.32.36, находящ се в село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност Исаклъка, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива и образуване на УПИ 32.36 – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и елементи на техническата инфраструктура (транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея) в съответствие с чл. 64 от ЗУТ.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 29 от ЗОЗЗ.

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И: 

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и за елементи на техническата инфраструктура (транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея), при:
  • Териториален обхват: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.32.36, находящ се в землището на село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-187/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ИСАКЛЪКА, Площ: 95592 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 7, Предишен идентификатор: 48948.32.35, 48948.32.12, 48948.32.2, Номер по предходен план: няма.  
 • Цел и задачи на проекта: Промяна предназначението на земеделска земя по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.32.36, находящ се в землището на село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-187/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ИСАКЛЪКА и образуване на УПИ 32.36 – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия, както и прокарване на необходими трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
 • Вид на подробния устройствен план: Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за конкретни имоти.
 • Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.
 • Контактна зона: 33.247, 48948.32.9, 48948.32.27, 48948.31.188, 48948.32.26, 48948.32.22, 48948.32.21, 48948.71.268, 48948.33.246.
 • Устройствени показатели: Устройствена зона „Пп“ с технически показатели:

            Плътност на застрояване (Пзастр.) ≤80%

            Интензивност на застрояване (Кинт.) ≤2,5

            Минимална озеленена площ (Позел.) ≥20% 

 1. Проектът да се изработи при спазване на следните:
  • Промяна на предназначението на земеделската земя в имот за неземеделски нужди да се извърши по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ).
  • На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи.
  • Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.
  • Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията.
  • Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.
  • Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.
  • Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на трасето, регистър на засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици, както всички съгласувателни писма и становища, включително и тези до утвърждаване на площадката/и.
  • Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваните УПИ.
 1. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА задание за изработване на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.32.36, находящ се в землището на село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ИСАКЛЪКА, Площ: 95592 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 7, Предишен идентификатор: 32.35, 48948.32.12, 48948.32.2, Номер по предходен план: няма за образуване на УПИ 32.36 – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия, както и прокарване на необходими трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
 1. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие на И. В. К., с постоянен адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „П.“ № *, при необходимост от провеждане на трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта, които преминават по имоти публична общинска собственост, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.
  • Общински съвет – Раковски определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

 

 1. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 1. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
 1. Скицата-предложение към задание за изработване на ПУП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията е неразделна част от настоящето решение.

          

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е депозирано Заявление с вх. № 94И-3507-5/15.06.2023 г. от И. В. К., с постоянен адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „П.“ № *, действащ чрез пълномощника си М. П. Й.– Р., редовно упълномощена с Пълномощно с нотариална заверка на подписите рег. № 791/14.03.2023 г. на Н. Д., нотариус в район РС Пловдив с рег. № 036 на Нотариалната камара, относно разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.32.36, находящ се в село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ИСАКЛЪКА, Площ: 95592 кв. м., Начин на трайно ползване: Нива и образуване на УПИ 32.36 – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.32.36 е собственост на И. В. К., с постоянен адрес: гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „П.“ № *, по силата на Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 72, том 1, рег. № 567, дело № 72 от 17.02.2022 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 4493/18.02.2022 г., дв. вх. № 4348/18.02.2022 г., акт № 114, том 11, дело № 2198/2022 г.

Целта на предложението е да се създадат устройствени условия за осъществяване на строителство след промяна предназначението на земеделска земя, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48948.32.36 за неземеделски нужди и образуване на УПИ 32.36 – Фотоволтаична централа за производство на електроенергия. 

Достъпът до имота се предвижда през ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 48948.71.268, находящ се в местност „Савака“, село Момино село, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-187/03.02.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Съгласно констативен протокол, имотът представлява път с трайна настилка, собственост на Община Раковски /публична/.

            Към Заявлението са приложени следните документи: 

 • Пълномощно със заверка на подписите рег. № 791/14.03.2023 г. на Н. Д. – нотариус в район РС Пловдив с рег. № 036 на Нотариалната камара – копие;
 • Решение № КЗЗ – 12/05.06.2023 г., взето с Протокол № 12/05.06.2023 г. на Комисия за земеделските земи към Министерство на земеделието относно утвърждаване на площадка проектиране – копие;
 • Удостоверение за неполивни земеделски земи с изх. № ВЯ-11-209/23.03.2023 г. на управителя на Напоителни системи ЕАД – Клон Марица – копие;
 • Акт № 337/11.08.2022 г. за експертиза на категориите на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение – копие;
 • Решение № ПВ-ЕО-17/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка;
 • Скица на поземлен имот № 15-257508-09.03.2023 г. – копие;
 • Скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
 • Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
 • Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 72, том 1, рег. № 567, дело № 72 от 17.02.2022 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 4493/18.02.2022 г., дв. вх. № 4348/18.02.2022 г., акт № 114, том 11, дело № 2198/2022 г.;
 • Проектантска правоспособност;
 • Застрахователна полица.

Имотът се намира извън урбанизираната територия на село Момино село, като компетентен орган да разреши изработването на подробния устройствен план в посочените обхвати е Общински съвет – Раковски. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0        

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *