Общински съвет

Актуализиране на Точка 3.„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“…

Актуализиране на Точка 3.„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“...
Р Е Ш Е Н И Е № 812

Взето с Протокол № 46/26.05.2023 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, включване на имоти – частна общинска собственост и съгласие за продажбата им чрез публичен търг с явно наддаване.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски /НРПУРОИ/

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски актуализира и включва в Точка 3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, следните имоти – частна общинска собственост по силата на Акт № 3099/05.03.2010 г., Акт № 3133/09.03.2010 г. и Акт № 2217/11.05.2009 г., а именно: 

 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2200, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VII в квартал 152 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 401 кв. м., УПИ VII има площ 401 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.2207 на П. Х. В., Поземлен имот № 502.2206 на Община Раковски; Поземлен имот № 502.2201 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2199 на Община Раковски; Поземлен имот № 502.9669 – Улица на Община Раковски.
 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2244, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХII в квартал 155 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 593 кв. м., УПИ ХII има площ 593 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.9677 – Улица на Община Раковски; Поземлен имот № 502.9670 – Улица на Община Раковски; Поземлен имот № 502.2243 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2245 на Община Раковски.
 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2180, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХII в квартал 151 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 264 кв. м., УПИ XII има площ 264 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.2179 на Т. Е. М., Поземлен имот № 502.2181 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9669 Улица на Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши продажба на имотите, подробно описани в точка I (едно римско) от настоящето Решение чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
 • Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена на имотите, подробно описани в точка I (едно римско) от настоящето Решение, съгласно изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител, а именно:
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски са постъпили Заявления за закупуване на имоти – частна общинска собственост, а именно: 

 1. Заявлениe, Вх. № 94А-2801-1/24.03.2023 г. от А. Д. Р., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Е.“ № **, относно закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2200, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VII в квартал 152 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 401 кв. м., УПИ VII има площ 401 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.2207 на П. Х. В., Поземлен имот № 502.2206 на Община Раковски; Поземлен имот № 502.2201 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2199 на Община Раковски; Поземлен имот № 502.9669 – Улица на Община Раковски.

         Имотът е частна общинска собственост по силата на Акт № 3099/05.03.2010 г. 

 1. Заявлениe, Вх. № 94Г-2458-1/04.04.2023 г. от Г. М. М., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „О.“ № **, относно закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2244, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХII в квартал 155 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 593 кв. м., УПИ ХII има площ 593 кв. м. и е отреден за Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.9677 – Улица на Община Раковски; Поземлен имот № 502.9670 – Улица на Община Раковски; Поземлен имот № 502.2243 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.2245 на Община Раковски

         Имотът е частна общинска собственост по силата на Акт № 3133/09.03.2010 г.

 1. Заявлениe, Вх. № 94Б-1010-1/12.04.2023 г. от Б. Й. М., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „О.“ № **, относно закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 502.2180, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХII в квартал 151 по кадастрален и регулационен план на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-77/16.10.2008 г. на Кмета на Община Раковски, Площта на имота е 264 кв. м., УПИ XII има площ 264 кв. м. и е отреден за

Жилищно застрояване. Съседи: Поземлен имот № 502.2179 на Т. Е. М, Поземлен имот № 502.2181 на Община Раковски, Поземлен имот № 502.9669 Улица на Община Раковски.

Имотът е частна общинска собственост по силата на Акт № 2217/11.05.2009 г. Към настоящия момент имотите не са необходими за нуждите на Общината, а чрез продажбата им ще се реализират парични средства в приход на бюджета.

 

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                           

  

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *