Общински съвет

Утвърждаване на протокол за класирането от проведен конкурс по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения за избор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски”

Утвърждаване на протокол за класирането от проведен конкурс по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения за избор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски”
Р Е Ш Е Н И Е № 891

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Утвърждаване на протокол за класирането от проведен конкурс по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения за избор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД, ЕИК 11553****, със седалище гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представляваща общинско лечебно заведение за срок от 5 (пет) години, открит с Решение № 850, взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 147, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон (ТЗ), чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 27, ал. 2 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Раковски в търговски дружества, чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски утвърждава Протокола, неразделна част от настоящето Решение, и отправеното предложение на Комисията от проведения конкурс по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения за избор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД, ЕИК 11553****, със седалище гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представляваща общинско лечебно заведение за срок от 5 (пет) години, открит с Решение № 850, взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Комисията в петдневен срок от утвърждаването на Протокола с настоящото решение, да обяви класирането от проведения конкурс на официалната интернет страница на Община Раковски и да уведоми участника за това.

 При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса участниците могат да подават писмени възражения до Общински съвет – Раковски, в тридневен срок от уведомяването им, но не по късно от 10 дни от обявяване на класирането на определеното за това място. 

 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски в двуседмичен срок от изтичане на срока за подаване на писмени възражения, да издаде заповед за назначаване и да сключи договор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД, ЕИК 11553****, със седалище гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1 със спечелилия конкурса участник – д-р И. Й. Т. за срок от 5 (пет) години.
 1. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

МОТИВИ: С Решение № 850, взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски е открита процедура по провеждане на конкурс по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения за избор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД, ЕИК 11553****, със седалище гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представляваща общинско лечебно заведение за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора.

Съгласно точка II от посоченото Решение на Общински съвет на основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения е назначена Комисия за организирането и провеждането на конкурса.

На основание чл. 10 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, в тридневен срок от провеждането на конкурса комисията е изготвила и предлага за одобрение от органа, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебното заведение Общински съвет – Раковски решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) е налице необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на Общински съвет, поради следните факти и мотиви: 

 1. ще ускори последващите процедури по обявяване на решението, уведомяване на участниците и не на последно място издаване на заповед за назначаване на участника, спечелил конкурса, и сключва договор за възлагане на управлението, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението му.
 2. изтекъл срок на сключения между Община Раковски и д-р И. Т.и Договор за възлагане управлението на „МБАЛ – Раковски” ЕООД. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Андреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *