Общински съвет

Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД, със седалище гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представляваща лечебно заведение със 100% общинско участие

Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД, със седалище гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представляваща лечебно заведение със 100% общинско участие
Р Е Ш Е Н И Е № 850

Взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД, със седалище гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представляваща лечебно заведение със 100% общинско участие.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 147, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от

Търговския закон (ТЗ), чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Раковски в търговски дружества, чл, 3. чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски открива процедура по провеждане на конкурс по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения за избор за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД, ЕИК 11553****, със седалище гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представляваща общинско лечебно заведение за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на договора, при следните условия:
 2. Изисквания към кандидатите: 

      а) да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

   б) да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;

    в) да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

      г) да са пълнолетни, дееспособни физически лица, за които не важат забраните по чл. 20, ал. 1, точки от 3 до 13 включително и ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

 1. Необходими документи: 

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на лечебното заведение, името на кандидата, адрес и телефон за обратна връзка. 

В този плик се поставенят два запечатани непрозрачни плика, обозначени с надписи „Плик 1” и „Плик 2”, и със съдържание, както следва: – „Плик 1” съдържа следните документи: 

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст) с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;
 • Автобиография;
 • Диплома за завършено висше образование по медицина, дентална медицина или образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление – собственоръчно заверени с гриф „вярно с оригинала“ четливи ксерокопия от документа/ите;
 • Документ за придобита специалност за кандидатите с образователноквалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, или образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и от документа, удостоверяващ придобитата образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт – собственоръчно заверени с гриф „вярно с оригинала“ четливи ксерокопия от документа/ите;

 * Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000 год.  – Документ за трудов стаж или служебен стаж или копие от трудова книжка или служебна книжка – собственоръчно заверени с гриф „вярно с оригинала“ четливи ксерокопия от документа/ите;  

 • Свидетелство за съдимост – издадено не по-рано от 30 (тридесет) дни от датата на подаване на документите за участие в конкурса, с посочване целта на издаване;
 • Удостоверение за членство в БЛС;
 • Декларация, че не са налице пречките по по чл. 20, ал. 1, точки от 3 до 13 включително и ал. 2 от Закона за публичните предприятия – по образец.
 • „Плик 2” съдържа писмена разработка на Програма за развитието и дейността на „МБАЛ – Раковски” ЕООД за тригодишен период до 40/четиридесет/ машинописни страници.
 1. Място и срок за подаване на документи

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно на гише „Деловодство” в Общинска администрация – Раковски, гр. Раковски, пл. „България” № 1, ет. 1, стая № 8, всеки работен ден в срок до 16:30 часа на 18.09.2023 г. включително.  

 1. Темата, предмет на събеседване с кандидатите:

     „Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение“, представена от кандидата; „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие”. 

           Допълнителни въпроси по темата:

 • Характеристики, обуславящи мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването в Раковски;
 • Виждане и подход за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;
 • Системи за управление на качеството в цялостната дейност на лечебното заведение;
 • Органи на управление на лечебното заведение – права и задължения. *Комисията има право да зададе и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт, действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на лечебното заведение.
 1. Мястото и срока, в който може да се получи информация относно конкурса въз основа на писмено подадено заявление от лицето:

            Общинска администрация – Раковски, гр. Раковски, пл. „България” № 1, ет. 2, стая № 1, до 16:30 часа на 12.09.2023 г. включително

 1. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Отваряне на подадените пликове от кандидатите ще се извърши на 20.09.2023 г. от 10:00 часа вЗаседателната зала на Общинска администрация – Раковски, гр. Раковски, пл. „България”, № 1, ет. 2, стая № 3.
 2. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на „МБАЛ – Раковски” – гр. Раковски:
  • Отваряне и проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. В деня на провеждане на конкурса, комисията приема от деловодството всички постъпили документи и в присъствието на кандидатите отваря пликовете по реда на тяхното постъпване.

След отваряне и проверка на представените документи комисията съобщава за допуснатите и недопуснатите кандидати и насрочва дата за събеседване с допуснатите кандидати. 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общински съвет – Раковски или същите са с невярно съдържание. 

Комисията има право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или представените документи;

 • Плик № 2 с Програма за развитието и дейността на „МБАЛ – Раковски” ЕООД за тригодишен период се отваря, ако заявлението и документите от Плик № 1 отговарят на посочените изисквания.
 • Оценяване на представените Програми за развитието и дейността на „МБАЛ – Раковски” ЕООД за всеки един кандидат:

В срок до 7 дни от датата на провеждане на конкурса, комисията оценява представените от кандидатите Програми за развитието и дейността на “МБАЛ – Раковски“ ЕООД. Оценката се формира въз основа на следните критерии:

 • Съответствие на проекта с нормативната уредба;
 • Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
 • Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; – Съответствие за разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
 • Логическа структура на разработката;
 • Степен на практическото прилагане на придобитите теоретични познания.
  • До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от мн.добър 4.50.
  • Събеседването с допуснатите кандидати се провежда в 3-дневен срок от обявяване на оценката на кандидатите. Обявяването е писмено или на посочения от тях електронен адрес. В него е посочената датата и часа на събеседването. Оценката от проведено събеседване се формира въз основа на следните критерии:
 • обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
 • степен на познаване на нормативната уредба;
 • способност да се планират и взимат управленски решения;
 • административни умения, професионални и делови качества;
 • комуникативни способности и организационни способности;
 • способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

 7.6. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката на Програма за развитието и дейността на „МБАЛ – Раковски” ЕООД за тригодишен период и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 1. Общински съвет – Раковски назначава комисия за организирането и провеждането на конкурса в следния състав:
 2. Председател: Стела Кумчева – Провоспособен юрист
 3. Секретар: Татяна Бакова – Зам.-кмет на Община Раковски
 4. Член: Ана Маджарска – Гл. счетоводител
 5. Член: Милена Павлова – Гл. специалист „ПР, ЧР и ТРЗ“
 6. Член: представител на Регионална здравна инспекция – Пловдив Резервни членове: 

Надежда Гешева – Директор на Дирекция „ПАИО“

Вера Кикова – Гл. експерт „ФСО“

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, на членовете от горепосочената Комисия следва еднократно възнаграждение в размер на 50 (петдесет) лева. 

 • Общински съвет – Раковски утвърждава проекта на договор за възлагане на управлението на „МБАЛ – Раковски” ЕООД, представляващ Приложение № 1.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на комисията от настоящото решение в 3-дневен срок от приключване на последния етап от конкурса комисията да внесе за утвърждаване в Общински съвет – Раковски доклад за определяне на представилия се най-успешно кандидат и класиране по ред на следващите участници.
 2. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.
 3. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски изпълнение на Решението, като необходимите средства за провеждане на процедурата по конкурса бъдат за сметка на общинския резерв.
 4. Общински съвет – Раковски дава съгласие Кметът на Община Раковски да сключи споразумение с д-р Иван Томбашки, за продължаване срока на сключения между същите страни Договор за възлагане управлението „МБАЛ – Раковски” ЕООД от 26.08.2020 г. до окончателното приключване на процедурата по конкурса, открита с настоящето решение и сключване на договор със спечелилия участник.

МОТИВИ: На 26.08.2020 г. между Община Раковски и д-р Иван Томбашки е сключен Договор за възлагане управлението на „МБАЛ – Раковски” ЕООД за срок от 3 години на основание проведен конкурс по предвидения от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. 

Поради изтичане срокът на същия и отменената разпоредба на чл. 64, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, която предвиждаше възможността за подновяване на договора за управление или контрол с нов тригодишен срок, се поражда необходимостта от провеждането на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ – Раковски” ЕООД, със седалище гр. Раковски, общ. Раковски, ул. „Михаил Добромиров“ № 1, представляваща лечебно заведение със 100% общинско участие.

Съгласно с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия: всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на общински съвет, поради следните факти и мотиви: ще ускори инициирането на процедурата по конкурса и провеждането и‘ съгласно изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;  отменената разпоредба на чл. 64, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, която предвиждаше възможността за подновяване на договора за управление или контрол с нов тригодишен срок;   изтичане срока на сключения между Община Раковски и д-р Иван Томбашки Договор за възлагане управлението на „МБАЛ – Раковски” ЕООД на 26.08.2000 г.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0      

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *