Общински съвет

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, … представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.85.31, находящ се в село Белозем, община Раковски, … Адрес на поземления имот: местност ДЖАТОВ МОСТ, Площ: 46884 кв. м….

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, ... представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.85.31, находящ се в село Белозем, община Раковски, ... Адрес на поземления имот: местност ДЖАТОВ МОСТ, Площ: 46884 кв. м….
Р Е Ш Е Н И Е № 849

Взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ), представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.85.31, находящ се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ДЖАТОВ МОСТ, Площ: 46884 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена нива и образуване на УПИ 85.97 за „Обществено обслужваща дейност, база за спортни и рекреационни дейности и краткотраен отдих сред природата“ и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и елементи на техническата инфраструктура (транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея) в съответствие с чл. 64 от ЗУТ. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 29 от ЗОЗЗ

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и за елементи на техническата инфраструктура (транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея), при:
  • Териториален обхват: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.85.31, находящ се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ДЖАТОВ МОСТ, Площ: 46884 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена нива, Категория на земята: 10, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 085031, Съседи: 03620.17.86, 03620.85.15, 03620.15.6, 03620.85.29, 03620.85.30.
  • Цел и задачи на проекта: Промяна предназначението на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.85.31 по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ).

Разделяне на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.85.31 и образуване на 2 (два) нови – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03620.85.97 по имотни граници на който се образува УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) 85.97 за „Обществено обслужваща дейност, база за спортни и рекреационни дейности и краткотраен отдих сред природата“ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03620.85.96, който да служи за местен път/второстепенна улица, осигурявайки необходимия транспортен достъп до новообразувания урегулиран поземлен имот.

Прокарване на необходими трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

 • Вид на подробния устройствен план: Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/.
 • Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.
 • Контактна зона: 17.86, 03620.85.15, 03620.15.6, 03620.85.29, 03620.85.30.
 • Устройствени показатели: Устройствена зона „Ок“ с технически показатели:

            Плътност на застрояване (Пзастр.) ≤30%

            Интензивност на застрояване (Кинт.) ≤1,5

       Минимална озеленена площ (Позел.) ≥50%, като половината от нея да бъде осигурена за дървесна растителност.

            Озеленени площи за общо ползване: не по-малко от 20% от общата територия.

 1. Проектът да се изработи при спазване на следните:
  • Промяна на предназначението на земеделската земя в имот за неземеделски нужди да се извърши по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ).
  • На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи.
  • Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.
  • Проектът да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Закон за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и на всички законови и подзаконови нормативни актове, касаещи устройство на територията (урбанизирана и земеделска).
  • Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.
  • Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.
  • Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на трасето, регистър на засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици, както всички съгласувателни писма и становища, включително и тези до утвърждаване на площадката.
  • Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразувания урегулиран поземлен имот (УПИ).
  • Да се отразят площите на проектните поземлени имоти и образувания урегулиран поземлен имот.
  • На основание чл. 65, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Проектът подлежи на съгласуване от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването му.
 2. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА задание за изработване на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ), представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.85.31, находящ се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност Джатов мост, Площ: 46884 кв. м., Начин на трайно ползване: Изоставена нива и образуване на УПИ 85.97 за „Обществено обслужваща дейност, база за спортни и рекреационни дейности и краткотраен отдих сред природата“, както и прокарване на необходими трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
 3. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие на „Агриндо“ ЕООД, ЕИК: 11568****, представлявано от управителя Т. А. П., с постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Ц. Д.“ № **, при необходимост от провеждане на трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта, които преминават по имоти публична общинска собственост, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.
  • Общински съвет – Раковски определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години, считано от влизане в сила на настоящото решение.
 4. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 5. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
 6. Скицата-предложение към задание за изработване на ПУП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията е неразделна част от настоящето решение.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е депозирано Заявление с вх. № 26-171-5/10.07.2023 г. от инж. Н. А. К., действаща като пълномощник на Т. А. П., с постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Ц. Д.“ № **, в качеството си на управител на „Агриндо“ ЕООД, ЕИК 11568****, надлежно упълномощена с Пълномощно със заверка на подписите рег. № 187/16.07.2022 г. на Виолета Петрова – Кмет на Кметство Белозем, относно разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ), представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.85.31, находящ се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност Джатов мост, Площ: 46884 кв. м., Начин на трайно ползване: Изоставена нива и образуване на УПИ 85.97 за „Обществено обслужваща дейност, база за спортни и рекреационни дейности и краткотраен отдих сред природата“ и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.85.31, находящ се в село Белозем, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ДЖАТОВ МОСТ, Площ: 46884 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена нива, Категория на земята: 10, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 085031, Съседи: 03620.17.86, 03620.85.15, 03620.15.6, 03620.85.29, 03620.85.30, е собственост на „Агриндо“ ЕООД, ЕИК 11568**** по силата на Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 6/2018 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 8446/16.03.2018 г., дв. вх. № 828/16.03.2018 г., акт № 14, том 22.

Целта на предложението е да се създадат устройствени условия за осъществяване на строителство след промяна предназначението на земеделска земя, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.85.31 за неземеделски нужди и образуване на УПИ 85.97 за „Обществено обслужваща дейност, база за спортни и рекреационни дейности и краткотраен отдих сред природата“.

Предвижда се изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, като се раздели ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.85.31 и се образуват 2 (два) нови – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03620.85.97 по имотни граници на който да се образува УПИ 85.97 за „Обществено обслужваща дейност, база за спортни и рекреационни дейности и краткотраен отдих сред природата“ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 03620.85.96, който да служи за местен път/второстепенна улица, осигурявайки необходимия транспортен достъп до новообразувания урегулиран поземлен имот. 

Достъпът до имота се предвижда през през непосредствено граничещите ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатори 03620.15.82, 03620.85.6, 03620.85.29 и 03620.15.06, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост. 

            Към Заявлението са приложени следните документи: 

        Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията;

        Удостоверения за проектантска правоспособност – архитект и инженер;

        Застрахователни полици – архитект и инженер ;

       Пълномощно със заверка на подписите рег. № 187/16.07.2022 г. на Виолета Петрова – Кмет на Кметство Белозем – копие;

   Решение № 3/30.03.2023 г., взето с Протокол № 3/30.03.2023 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив към Министерство на земеделието – копие;  Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 6/2018 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 8446/16.03.2018 г., дв. вх. № 828/16.03.2018 г., акт № 14, том 22 – копие;

     Скица на поземлен имот № 15-1124713-29.09.2022 г. – копие; Ситуационен план за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.85.31; 

   Акт № АР-03-1021/08.11.2022 г. за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив към Министерство на земеделието – копие;

     Удостоверение за неполивни земеделски земи с изх. № ВЯ-11-956/24.10.2022 г. от „Напоителни системи“ ЕАД, Клон Марица – копие;

    Уведомление, изх. № ОВОС-3066-3/14.12.2022 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив към Министерство на околната среда и водите – копие;

     Удостоверение за заявени проектни идентификатори на АГКК; 

    Обяснителна записка за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията;

   Скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

    Имотът се намира извън урбанизираната територия на село Белозем, като компетентен орган да разреши изработването на подробния устройствен план в посочените обхвати е Общински съвет – Раковски. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *