Общински съвет

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14, находящ се в град Раковски

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14, находящ се в град Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 847

Взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност Гиевия сай, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива и образуване на УПИ 40.679 за „Жилищно застрояване“ и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и елементи на техническата инфраструктура и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 29 от ЗОЗЗ

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

           

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА изработване на Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и за елементи на техническата инфраструктура (транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея), при:
  • Териториален обхват: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14, находящ се в землището на град Раковски, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ГИЕВИЯ САЙ, Площ: 3299 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 040014.
  • Цел и задачи на проекта: Промяна предназначението на земеделска земя по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14.

Разделяне на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14 на 2 (два) поземлени имота: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.40.679, по имотни граници, на който се образува УПИ 40.679 за „Жилищно застрояване“ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.40.678, който да осигури необходимия транспортен достъп.  

Прокарване на необходими трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

 • Вид на подробния устройствен план: Проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/.
 • Начин на урегулиране на поземления имот: по правилата на чл. 17 от ЗУТ.
 • Контактна зона: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.13, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.37, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.15, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.4, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.3.
 • Устройствени показатели: Устройствена зона „Жм“ с технически показатели:

            Плътност на застрояване (Пзастр.) ≤60%

            Интензивност на застрояване (Кинт.) ≤1,2

            Минимална озеленена площ (Позел.) ≥40% 

 1. Проектът да се изработи при спазване на следните:
  • Промяна на предназначението на земеделската земя в имот за неземеделски нужди да се извърши по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за прилагането му (ППЗОЗЗ).
  • На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи.
  • Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.
  • Проектът да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Закон за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и на всички законови и подзаконови нормативни актове, касаещи устройство на територията.
  • Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.
  • Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.
  • Преписката да се комплектова с актуални скици и ситуация на трасето, регистър на засегнатите имоти с цел да се определят сервитутните му ивици, както всички съгласувателни писма и становища, включително и тези до утвърждаване на площадката/и.
  • Да се представят трасировъчни данни и площи на новообразуваното урегулиран поземлен имот.
  • Да се отразят площите на проектните поземлени имоти и образувания урегулиран поземлен имот.
  • На основание чл. 65, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Проектът подлежи на съгласуване от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването му.
 2. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА задание за изработване на Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14, находящ се в землището на град Раковски, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност ГИЕВИЯ САЙ, Площ: 3299 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 040014, разделяне на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14 на 2 (два) поземлени имота: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.40.679, по имотни граници, на който се образува УПИ 40.679 за „Жилищно застрояване“ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.40.678, който да осигури необходимия транспортен достъп, образуване на УПИ 40.679 за „Жилищно застрояване“ и прокарване на необходими трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 
 1. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие на П. И. П., с постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „П.“ № **, при необходимост от провеждане на трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта, които преминават по имоти публична общинска собственост, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.

4.1 Общински съвет – Раковски определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

 1. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 2. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
 3. Скицата-предложение към задание за изработване на ПУП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията е неразделна част от настоящето решение.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е депозирана Молба с вх. № 94П-1880-2/03.07.2023 г. от инж. Н. А. К., в качеството ѝ на пълномощник на П. И. П., с постоянен адрес: град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „П.“ № **, надлежно упълномощена с Пълномощно със заверка на подписите рег. № 622/09.02.2023 г. на Иванка Пачова – Секретар на Община Раковски, относно разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на земеделска земя за процедура за промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност Гиевия сай, Площ: 3299 кв. м., Начин на трайно ползване: Нива и образуване на УПИ 40.679 – Жилищно застрояване и Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за осигуряване на електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води, терени за временно ползване, транспортен достъп и други, свързани с изграждането и/или ползването на обекта.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14 е собственост на П. И. П., с постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „П.“ № **, по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 1, том I, рег. № 73, дело № 1 от 05.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 139/05.01.2023 г., дв. вх. № 429/05.01.2023 г., Акт № 28, том 1, Дело № 26/2023 г.

Целта на предложението е да се създадат устройствени условия за осъществяване на строителство след промяна предназначението на част земеделска земя, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14 за неземеделски нужди и образуване на УПИ 40.679 за „Жилищно застрояване“. 

Предвижда се разделяне на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14 на 2 (два) поземлени имота: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.40.679, за който да се образува УПИ 40.679 за „Жилищно застрояване“ и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.40.678, който да бъде с предназначение за второстепенна улица за осигуряване на необходимия транспортен достъп. 

Достъпът до имота се предвижда през ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.37, с НТПЗа селскостопански, горски, ведомствен път“, граничещ непосредствено с процесния поземлен имот с идентификатор 62075.40.14 и през ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор 62075.40.678, с предназначение за второстепенна улица. 

            Към Молбата са приложени следните документи: 

 • Пълномощно със заверка на подписите рег. № 622/09.02.2023 г. на Иванка Пачова – Секретар на Община Раковски – копие;
 • Техническо задание за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
 • Удостоверения за проектантска правоспособност – архитект и инженер;
 • Застрахователни полици – архитект и инженер ;
 • Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 1, том I, рег. № 73, дело № 1 от 05.01.2023 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под вх. рег. № 139/05.01.2023 г., дв. вх. № 429/05.01.2023 г., акт № 28, том 1, дело № 26/2023 г. – копие;
 • Скица на поземлен имот № 15-213561-24.02.2023 г. – копие;
 • Ситуационен план на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14, мащаб 1:5000; 
 • Ситуационен план на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.40.14, мащаб 1:10000; 
 • Уведомление, изх. № ОВОС-599-1/05.04.2023 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив към Министерство на околната среда и водите – копие;
 • Решение № КЗЗ – 08/27.04.2023 г., взето с Протокол № 08/27.04.2023 г. на Комисия за земеделските земи към Министерство на земеделието – копие;
 • Обяснителна записка за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията;
 • Скица-предложение за изработване на ПУП-ПРЗ по чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Имотът се намира извън урбанизираната територия на град Раковски, като компетентен орган да разреши изработването на подробния устройствен план в посочените обхвати е Общински съвет – Раковски. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *