Общински съвет

Обявяване на неприсъствените дни в Детска градина „Дъга“, село Чалъкови, община Раковски през месец август 2023 г.

Обявяване на неприсъствените дни в Детска градина „Дъга“, село Чалъкови, община Раковски през месец август 2023 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 851

Взето с Протокол № 48/28.07.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Обявяване на неприсъствените дни в Детска градина „Дъга“, село Чалъкови, община Раковски през месец август 2023 г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Докладна, Вх. № 6771-6/26.07.2023 г. от Директора на ДГ „Дъга, с. Чалъкови, община Раковски. 

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова -ВРИФ Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски обявява неприсъствени дни за Детска градина „Дъга“, село Чалъкови, община Раковски: периода считано от 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г. включително*.

*През този период, желаещите родители могат да ползват временно услугите и грижата за децата им да се осъществява от ДГ „Синчец“, село Белозем, община Раковски. 

 1. Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.
 1. Настоящето решение да се сведе до знанието на госпожа Дора Димитрова – Директор на Детска градина „Дъга“, село Чалъкови, община Раковски.

МОТИВИ: На основание Решение № 731, взето с Протокол № 42/31.01.2023  г. на Общински съвет – Раковски са обявени неприсъствени дни за Детските градини на територията на община Раковски през 2023 г. 

С цел обстойно и комплексно прилагане на хигиенните дейности в ДГ „Дъга“, село Чалъкови: почистване, изтупване и пране на завивките, килимите и матраците, дезинфекция, ремонтни дейности и не на последно място гарантиране здравето и безопасността на децата, за почивни /неприсъствени/ през летния период са определени дните от 07.08.2023 г. до 18.08.2023 г. 

Поради рязък спад на броя посещаващи деца (под 10) ДГ „Дъга“, село Чалъкови през последните две седмици на месец юли 2023 г., е постъпила Докладна от Директора – госпожа Дора Димитрова с молба за преустановяване работата на детското заведение през целия месец август – 01.08.2023 г. до 31.08.2023 г. 

При необходимост, родителите ще имат възможността да ползват временно услугите и грижата за децата им да се осъществява от ДГ „Синчец“, село Белозем, община Раковски.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице необходимост от разпореждане за предварително изпълнение на решението на общински съвет, с цел свеждането му до знанието на заинтересуваните лица – родителите и директора на детското заведение и навременното му прилагане.  

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                           

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *