Общински съвет

Разрешение за изработване на Проект ПУП-ПП за трасе на подземен кабел HH от края на регулацията на село Болярино – поземлен имот с идентификатор 05270.10.516 до съществуващ ТП „Стопански двор“

Разрешение за изработване на Проект ПУП-ПП за трасе на подземен кабел HH от края на регулацията на село Болярино – поземлен имот с идентификатор 05270.10.516 до съществуващ ТП „Стопански двор“
Р Е Ш Е Н И Е № 685

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

 

Относно: Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен кабел HH от края на регулацията на село Болярино – поземлен имот с идентификатор 05270.10.516 до съществуващ ТП „Стопански двор“ в поземлен имот с идентификатор 05270.10.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярино, община Раковски, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-825/27.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 108, ал. 2 от ЗУТ

 

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

 

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА да се изработи Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен кабел .
  • Териториален обхват: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05270.10.516, находящ се в село Болярино, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-825/27.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „Парцелите“, Площ: 42186 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Пасище; Предишен идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 000152; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05270.10.518, находящ се в село Болярино, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-825/27.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност БОЛЯРИНСКА ГОРА, Площ: 8092 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ; Предишен идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 000391 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05270.10.519, находящ се в село Болярино, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-825/27.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност „Черниците“, Площ: 19988 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Пасище; Предишен идентификатор: Няма; Номер по предходен план: 000394.
  • Цел и задачи на проекта: Изграждане на трасе на подземен кабел HH от края на регулацията на село Болярино – поземлен имот 05270.10.516 до съществуващ ТП „Стопански двор“ в поземлен имот 05270.10.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярино община Раковски, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-825/27.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
  • Вид на подробния устройствен план: Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе извън границите на урбанизираната територия.
  • Контактна зона: поземлен имот с идентификатор 10.516 с НТП – Пасище, поземлен имот с идентификатор 05270.10.518 с НТП – За друг вид водно течение и поземлен имот с идентификатор 05270.10.519 с НТП – Пасище.
 2. Проектът да се изработи при спазване на следните:
  • На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи.
  • Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.
  • Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията.
  • Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.
  • Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.
 3. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен кабел HH от края на регулацията на село Болярино – поземлен имот 05270.10.516 до съществуващ ТП „Стопански двор“ в поземлен имот 05270.10.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярино община Раковски, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-825/27.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
 4. Общински съвет – Раковски разрешава заявителят – „ЕКО ВОЛТМАКС“ ЕООД, ЕИК 20072**** да изработи за своя сметка Проекта на подробния устройствен план в обхвата и при спазване изискванията по т. 1 и т. 2.
 5. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти общинска и частна собственост с НТП: за местен път, за друг поземлен имот за движение и транспорт, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.
  • Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години.
 6. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 7. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

  

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е депозирано Заявление, Вх. № 26-3339-4/04.11.2022 г. от „ЕКО ВОЛТМАКС“ ЕООД, ЕИК 20072****, Седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Златарица, град Златарица, ул. „В. З.“ № **, Представлявано от Управителя – Д. Т. Д., относно разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за подземен кабел HH от края на регулацията на село Болярино – поземлен имот с идентификатор 05270.10.516 до съществуващ ТП „Стопански двор“ в поземлен имот с идентификатор 05270.10.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярино, община Раковски, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18825/27.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, за захранване на УПИ III-26, в квартал 10, по регулационен план на с. Болярино, общ. Раковски, одобрен със Заповед № АБ-101/05.12.2001 г. на Кмета на Община Раковски. 

            Към Заявлението са приложени следните документи: 

 • Техническо задание;
 • Скица – предложение;
 • Нотариален акт а учредяване на право на строеж № 23, том II, рег. № 373, дело № 211 от 28.06.2022 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под дв. вх. рег. № 21946/29.06.2022 г., вх. рег. № 2237/29.06.2022 г., акт № 49, том 64, дело № 13039/2022 г.

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е от компетенциите на Общински съвет. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска –за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *