Общински съвет

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 686

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Приеманена Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. д) и ал. 2 от ЗМДТ, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 60, ал. 1 и ал. 2, чл. 75, ал. 2 и чл. 76 от АПК

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

 2. В РАЗДЕЛ VІ ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, в таблицата към чл. 35а към Пункт III. Административни услуги „Кадастър“ се добавят нова точка 2а., както следва:

 2а. Издаване на скици и документи за недвижими имоти в територии с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри (Таксите се събират за изпълнение на услуги, определени като обикновени. За бързи услуги таксата се увеличава със 100 на сто.): 

 а) Скица на поземлен имот в урбанизирана територия – документ на хартиен носител – 20,00 лв.;

 б) Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия – документ на хартиен носител – 5,00 лв.

 в) Скица на сграда – документ на хартиен носител – 20,00 лв.;

 г) Схема на самостоятелен обект – документ на хартиен носител – 20,00 лв.;

 д) Удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка – 20,00 лв.“

 • 2. В Таблицата на Приложение № 1в – Списък на облагаемите по ЗДДС видове услуги и цени за тях по чл. 48 от Наредбата се добавя нов ред и нова точка 28а., както следва:

2а.

Услуга с Автомобил с цистерна, воден монитор и дюзи за миене (вкл. дезинфекция на площи и пожарогасене)  марка: ВМС; модел: TUGRA 2032

за 1 000,00 лв. машиносмяна

 Заключителна разпоредба

 • 3. Тази наредба влиза в сила в деня на публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.

 Наредбата е приета на заседание  на Общински съвет – Раковски с Решение № ………., взето с Протокол № …………../………………….г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

 1. Допуска предварително изпълнение на настоящето Решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.
 • Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
 1. Изпълнение на настоящото решение се възлага на Кмета на общината.

МОТИВИ: 1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Настоящото изменение е обвързано с необходимостта от актуализиране на наредбата в частта на размера на таксите на различни услуги, които се предлагат и извършват в Общинска администрация – Раковски. 

Следва да се направи промяна в РАЗДЕЛ VІ на Наредбата по отношение на чл. 35а, който определя таксите за технически услуги, които се предлагат в Общинска администрация – Раковски и по-точно да се добавят стойностите на таксите касаещи издаването на скици за недвижими имоти, за които има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри. 

Агенцията геодезия, картография и кадастър предостави възможност и удобство на лицата да заявяват издаването на скица за недвижимите имоти, включени в кадастралната карта и кадастралните регистри, чрез общинските администрации, които осъществяват позволен и контролиран достъп до информационната система на Агенцията. Това позволи предоставянето на административната услуга и за имотите, находящи се на територията на с. Момино село, община Раковски, за които има одобрени кадастрална карта и регистри от 2010 г. 

Изменение в наредбата се налага и поради допълнение на обхвата от специализирани машини, които Общината предлага за ползване, което от своя страна поражда необходимостта от поддръжка и опазване на имуществото. В тази връзка, за ползване на специализираните машини следва да се определят цени, за което оправомощен съгласно чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, е Общински съвет – Раковски. 

С цел по-голяма бързина в постигане на желания резултат, следва обществената консултация, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, да бъде проведена в по-кратък срок от 30дневния, а именно: предвидения за „изключителни случаи“ 14-дневен срок. Във връзка с предоставената възможност от страна на Агенцията геодезия, картография и кадастър, физическите и юридическите лица вече се ползват от удобството да заявяват издаването на скица за недвижимите имоти, включени в кадастралната карта и кадастралните регистри, чрез Общинска администрация – Раковски, която от своя страна е създала условия да разшири предлаганите услуги, влага средства за необходимите материално-технически и административни разходи и съответно има ангажимента да събира такси, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси. Затова считаме, че е налице изключителен случай, съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от ЗНА, и е целесъобразно срокът за провеждане на обществени консултации за приемането на изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски да бъде определен на 14 дни. Предлаганото изменение е изцяло в полза на гражданите. В този смисъл може да се приложи привилегированата хипотеза на чл. 26, ал. 4 от ЗНА.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице необходимост от разпореждане на предварително изпълнение на Решението на Общински съвет, което ще ускори действията по прилагане на законовите изисквания и изрично регламентиране на дължимите такси от страна на лицата и оповестяването им в настоящата наредба. 

При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за подобряване условията на работа от страна на общинска администрация за ефективно предоставяне на услугите и оповестяването им.

Принцип на обоснованост – съгласно изложеното в т. 1 (причини), принципът е спазен. Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Бюджет и финанси“, Зам.-кмет Татяна Бакова и Отдел „Правен“ на Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Предоставянето и администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска администрация при спазване изискванията на наредбата и по-високите по степен нормативни актове. При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

 

 1. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Основната цел на предложеното изменение се изразява в привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните актове от по-висока степен. Цели се също и събираемост на влаганите средства за необходимите материално-технически и административни разходи.  

 

 1. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

 

 1. Очаквани резултати: Прецизиране на нормативната уредба с местно значение и постигане на баланс между направените разходи от Община Раковски по предоставяне на услугите.

 

 1. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски – www.rakovski.bg, на 07.11.2022 г. 

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. д) и ал. 2 от ЗМДТ, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 60, ал. 1 и ал. 2, чл. 75, ал. 2 и чл. 76 от АПК.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 12                                        

Против: 0       

Възд.се: 9                          

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – възд. се
 12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – възд. се
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – възд. се
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – възд. се
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – възд. се
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *