Общински съвет

Откриване на нова общинска детска градина в с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив

Откриване на нова общинска детска градина в с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив
Р Е Ш Е Н И Е № 687

Взето с Протокол № 40/23.11.2022 г. от  заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Откриване на нова общинска детска градина в с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски открива общинска детска градина с наименование Детска градина „Дъга“, в с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 58, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 500, за който е отреден УПИ V-500 За детска градина, в кв. 32 по кадастрален и регулационен план на с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № 173/26.10.1987 г. от ОНС Пловдив, както следва:

 1. Наименование и седалище: Детска градина „Дъга“, със седалище с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 58. 
 1. Вид на детската градина: Детска градини с четири целодневни групи за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас.
 2. Сведения за броя на децата, които ще се отглеждат, възпитават, социализират и обучават в детската градина: 48 деца, разпределени в 4 възрастови групи.
 3. Персонал: Числеността на персонала се определя, съобразно броя на групите, като приоритетно се осигуряват работните места за педагогически специалисти, за да се гарантира изпълнението на държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
 4. Финансово осигуряване: Чрез държавните стандарти за съответните делегирани от държавата дейности – МОН, чрез бюджета на Община Раковски за местните дейности.

 

 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да издаде Заповед за откриване на Детска градина „Дъга“, с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив.
 • На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК, Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: Сред основните институции в обществените отношения са детските градини. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Системата на предучилищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието. Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите, който си партнират с общините и с други заинтересовани страни. 

Основните цели на предучилищното и училищното образование са:

 1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
 2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
 3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
 4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
 5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;
 6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
 7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;
 8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
 9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;
 10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;
 11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;
 12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

Приобщаващото образование е неизменна част политиката на Община Раковски, като се стреми да осигурява условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

На територията на с. Чалъкови, общ. Раковски е изградена нова детска градина, като следва да бъдат осъществени необходимите процедури по откриването и′.

Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование: „Общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа, се откриват, преобразуват, променят или закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет.“

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице необходимост от разпореждане на предварително изпълнение на Решението на Общински съвет, което се налага от необходимостта от финансиране  на новооткритата институция. Община Раковски, като първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси, е орган, от чийто бюджет се финансират дейностите в детската градина и като такъв трябва да заяви необходимите бюджетни средва за следващата година. С прилагането на цитираното предварително изпълнение ще се защитят интересите на местната общност от евентуалната невъзможност за финансиране дейността на общинската институция. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                         

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *