Общински съвет

Одобряване бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2024 – 2026 г. на Община Раковски

Одобряване бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2024 - 2026 г. на Община Раковски
Р Е Ш Е Н И Е № 758

Взето с Протокол № 44/31.03.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски

Относно: Одобряване бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2024 – 2026 г. на Община Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публични финанси, чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Раковски и в изпълненията на указанията на Министерство на финансите БЮ № 1/10.03.2023 г. във връзка с Решение на Министерски съвет № 70 от 27 януари 2023 г. за бюджетната процедура за 2024 г.

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И: 

 1. Общински съвет – Раковски одобрява бюджетната прогноза за периода 20242026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Раковски, съгласно Приложение № 8 към Писмо, изх. БЮ № 1/10.03.2023 г. на Министерство на финансите.
 1. Общински съвет – Раковски одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2024-2026 г. на община Раковски, съгласно Приложение № 6г към Писмо, изх. БЮ № 1/10.03.2023 г. на Министерство на финансите.
 1. Общински съвет – Раковски одобрява Прогноза на показатели на поети ангажименти и за задълженията за разходите, заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2024-2026 г. на Община Раковски, съгласно Приложение № 1а към Писмо, изх. БЮ № 1/10.03.2023 г. на Министерство на финансите.
 1. Общински съвет – Раковски одобрява Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната година на „МБАЛ Раковски” ЕООД, гр. Раковски, съгласно Приложение №10а към Писмо, изх. БЮ № 1/10.03.2023 г. на Министерство на финансите.

МОТИВИ: По силата на Решение на Министерски съвет № 70 от 27 януари 2023 г. са определени правилата, които следва да се спазват при бюджетната процедура за 2024 г., като съгласно т. 2.1.3 от същото, Министърът на финансите дава указания на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) за подготовка и представяне на бюджетните им прогнози за периода 2024-2026 г.

С Писмо № БЮ № 1/10.03.2023 г. на Министерство на финансите са дадени указанията до Министерства, Ведомства и Общини за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026 г.

Като база за разработване на трансферите за периода 2024-2026 г. за обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища се залагат одобрените със Закона за държавния бюджет за 2022 г. размери, а на целевата субсидия за капиталови разходи – размерите, одобрени със ЗДБРБ за 2022 г. и с чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС № 229/2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. 

Прогнозите за собствените приходи са съставени след анализ на събираемостта им през предходните три години и в съответствие с приетите размери на местните данъци и такси в общинските наредби. 

Дарения и помощи от страната не са планирани, тъй като се отразяват служебно през годината в момента на постъпването им и според волята на дарителя. Трансферните параграфи §61-00, §62-00, §63-00 и §64-00 не са планови, а само отчетни. 

Размерите на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците свързани с експлоатацията на депата за отпадъци са съобразени с чл. 3, ал. 3 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. на МОСВ за реда и начина за изчисляване и определяне на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци.

            Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с: 

 1. Общите изисквания и насоките за разработване на бюджетните прогнози за  2024 – 2026 г., съгласно раздели І, ІІ и ІІІ от писмо БЮ № 1/10.03.2023 г. на МФ; 
 1. Приетата от Общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Раковски;
 2. Действащи законови и подзаконови нормативни актове;
 3. Задълженията, произтичащи от Решения на общинския съвет, при спазване приоритетите на местната общност.

Разходите за периода 2024-2026 г. са ограничени до размера на собствените приходи и трансфери, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма очаквани постъпления. Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности на Общината по години за периода 2024-2026 г. е изготвена по функции и групи. 

В прогнозата 2024-2026 г. съгласно указанията на МФ не са планирани разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. 

Планирането на средствата за заплати е на база числеността на персонала в местните дейности, утвърдена с бюджет 2022 г. Прогнозите за осигурителните вноски са изчислени при запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО и ЗОВ. 

При планиране на разходите за местни дейности във функция „Образование“ се има предвид, че във връзка с отпадането на таксите по чл. 81 от ЗМДТ, разходите за издръжка на детските градини се финансират чрез нормативи за съответните делегирани от държавата дейности за периода 2024-2026 г.

В разходите за издръжка са предвидени средства за текущи ремонти, основни ремонти на улици и тротоарни настилки в града и селата. Обезпечена е издръжката на детските заведения и пенсионерските клубове на територията на общината, дейностите по благоустрояване, чистота, осветление, поддръжка на детски и спортни площадки, гробищни паркове, домашен социален патронаж.

Планираните капиталови разходи се финансират от постъпления от продажби на нефинансови активи и от целевата субсидия за капиталови разходи. Основно средствата са насочени за възстановяване на пътната настилка. 

През следващите три години Община Раковски не планира поемането на нов дълг /Приложение № 6г/. В Приложение № 6г са представени планираните разходи за лихви по поетия към момента от общината дълг.

Съгласно писмо изх. БЮ № 1/10.03.2023 г., Кметът на Общината е задължен да представи в Министерство на здравеопазването прогноза за периода 2024-2026 г. и за болниците с преобладаваща общинска собственост. За целта е изготвено Приложение 10а, включващо информация за приходите и разходите и за активите и пасивите с отчетни данни за 2021 г. и 2022 г., разчет за 2023 г. и прогноза за периода 2024-2026 г. на „МБАЛ Раковски” ЕООД, гр. Раковски. 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 12                                                    

Против: 3       

Възд.се: 6                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – против
 12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – против
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – против
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – възд. се
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – възд. се
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *