Общински съвет

Поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на Договор за кредит

Поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на Договор за кредит
Р Е Ш Е Н И Е № 659

Взето с Протокол № 39/19.10.2022 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на Договор за кредит.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 13, и чл. 17 от Закона за общинския дълг

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Раковски да поеме дългосрочен общински дълг при следните условия:
 2. Цел на общинския дълг: финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, а именно:
  • ПРОЕКТ:Изготвяне на Инвестиционен работен проект за Реконструкция и конструктивно усилване сграда намираща се в УПИ III-2465, за детска градина и социални дейности, кв. 144 по ПУП на кв. Секирово, гр. Раковски“.
  • ПРОЕКТ: „Изработване на инвестиционен Проект за Обект: „Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив“.
 3. Максимален размер на дълга: 8 000 000,00 (осем милиона лева);            
 4. Валута на дълга: български лева (BGN).
 5. Вид на дълга: дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 6. Начин и срок на усвояване: на части, в срок до 24 (двадесет и четири месеца), считано от датата на подписване на договора.
 7. Условия за погасяване: Главница: Гратисен период за главницата: в срок 24 двадесет и четири месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. Погасяване на главницата на равни месечни погасителни вноски: започва на 25-тия месец от датата на договора за кредит до 168-я месец от датата на договора за кредит. Вноските са дължими до 25то число на всеки месец. Лихва: Дължима до 25-то число на всеки месец. Начислява върху неиздължената част от кредита.
 8. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 110% от размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на Община Раковски – Кредитополучател на парични средства (собствени приходи) за положително салдо по банкова сметка IBAN BG98UNCR70003121759879, BIC UNCRBGSF, открита в „Уникредит Булбанк“ АД, формирано от настоящи и бъдещи приходи на Община Раковски по чл. 45, ал. 1, т. 1, от буква „а“ до буква „ж“ от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси и доходите от тях, включително, но не само, лихвите, за периода до окончателното погасяване на дълга.
 9. Условия за погасяване: Срок на погасяване: до 168 (сто шестдесет и осем) месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с 24 (двадесет и четири) месеца гратисен период по главница.
 10. Годишен лихвен процент: Плаващ лихвен процент формиран от сбора на Основния Лихвен Процент на БНБ плюс надбавка до 3,5% годишно.
 11. Неустойка при просрочие на лихва: без неустойка при просрочие на лихви.
 12. Такса за проучване и разглеждане на искане за кредит: без такса.
 13. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: БЕЗ други такси и комисионни, в това число без комисионна за управление на кредита, БЕЗ комисионна за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита, БЕЗ такса за проучване и разглеждане на искане за кредит, БЕЗ такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част/и от него, БЕЗ неустойки при просрочие на лихва
 14. Общински съвет – Раковски ВЪЗЛАГА И ДЕЛЕГИРА ПРАВА на Кмета на Община Раковски да подготви искането за кредит, като проведе процедура по чл. 19 от Закона за общинския дълг за избор на кредитна институция за предоставяне на кредита, при одобрените условия на точка I. от настоящето Решение, както и да подпише Договор за кредит и Договорите за залог с избраната кредитна институция, както и да извърши всички останали и необходими правни и фактически действия в изпълнение на настоящето решение.

МОТИВИ: Съгласно чл. 4, т. 1 от Закона за общинския дълг, Общините може да поемат дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.   Приоритет на Управлението на Община Раковски е осигуряване на местната общност едно добро място за живеене, като стремежът е да бъдат обхванати всички сфери: здравни, социални, образователни, инфраструктура. 

След направено проучване във всички сфери, в последните 10 /десет/ години раждаемостта в Община Раковски се е повишила, и има голям недостиг на материална база, осигуряваща обхватът на децата в предучилищна възраст.

На територията на гр. Раковски съществува постройка, която е била предвидена за училищна сграда. Строителството на сградата е започнало през 1981 година, през 1986 година сградата отредена за училище е завършена на ниво груб строеж, конструкцията е от готови стоманобетонови елементи, строителството е сглобяемо, предварително напрегната конструкция тип Е1-72. С направата на грубия строеж, строителството на сградата е спряно, не е използвана и въвеждана в експлоатация.

В периода от време, в който сградата не се е използвала и не е била завършвена, се наблюдава системно влизане на недобронамерени лица, чиито вандалски прояви още повече допринасят за унищожаването й.

След изричното съгласие на Общински съвет – Раковски е проведена процедура по промяна предназначението на имота, както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2465, за който е образуван УПИ III в квартал 144 по кадастрален и регулационен план на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, изменен със Заповед № АБ-87/19.08.2022 г. на Кмета на Община Раковски, площта на УПИ е 5687 кв. м. и е отреден за Детска градина и социални дейности.   Инвестиционното намерение на Община Раковски е да се направи преустройство на сградата, като на първо място тя бъде въведена в изискванията на действащите нормативни актове, относно устойчивост при осигуряване на земетръс, достъпна среда, като и всички останали действащи разпоредби на ЗУТ. 

Основните технически, икономически, технологични, функционални и планово- композиционни изисквания към обекта са свързани с:

 • Използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта, отговарящи на БДС и европейските норми или еквивалент;
 • Осигуряване на необходимата инсталационна обезпеченост на обекта по отношение на водоснабдяване, канализация, газификация и електричество;
 • Създаване на достъпна архитектурна среда за лица в неравностойно положение;
 • На всеки етаж да се обособят детски групи по два броя на етаж;
 • Санитарни помещения;
 • Помещения за персонал;
 • Медицински кабинет;
 • Помещения за разливане на храна;
 • Помещение за съхранение на техническо оборудване.

Предлага се осъщесвяването на ПРОЕКТ:Изготвяне на инвестиционен работен проект за Реконструкция и конструктивно усилване сграда намираща се в УПИ III-2465, за детска градина и социални дейности, кв. 144 по ПУП на кв. Секирово, гр. Раковски“, със стойност на стройтелно-монтажните работи и надзор от 3 755 460,00 лева общо. 

Не на последно място е благоустройството на уличната мрежа на територията на Община. Предвижда се изграждане на нови асфалтови настилки по 4 см. и тротоарни настилки, подходи към гаражи, бордюри на следните улици: ул. Елба, ул. Стоян Заимов, ул. Орел, ул. Елин Пелин, ул. София”, ул. Позитано”, ул. Бургас”, ул. Янко Забунов”, ул. Средна Гора, ул. Отец Паисий”, ул. Лом, ул. Цар Крум, ул. Георги Мичев, ул. Антим I, ул. Тракия, ул. Тодор Каблешков, ул. Лермонтов, ул. С. Гайдаджийски, ул. Чудомир, ул. „Добрич“, ул. „Тутракан“, ул. Владая”, с обща дължина от 6553 метра, левова стойност на предвидените проектиране, стройтелно-монтажни работи и надзори в общ размер от 4 244 540,00 лева.

За осигуряване финансирането за описаните проекти и намерения, Общината има необходимост от поемане на дългосрочен общински дълг с максимален размер на дълга 8 000 000 (осем милиона) лева. 

В изпълнение на чл. 15 от Закона за общинския дълг е отправена покана за обществено обсъждане до местната общност, публикувана във вестник „24 часа“ и поставена на информационното табло в сграда на Общинска администрация, както и на интернет страницата на Общината. 

Обсъждането е проведено на 14.09.2022 г. в Заседателната зала на Общинска администрация, гр. Раковски, пл „България“ № 1, при условия и по ред, определени с Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг на Община Раковски. 

В съответствие с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, е съставен Протокол от проведеното публично обсъждане, който е неразделна част от настоящето предложение. Неразделна част от настоящето е и постъпил Призив от дата 20.09.2022 г. 

* * *

Г-н Рангел Матански: Втора точка от Дневния ред: Предложение с Вх. № ОбС-461 от

14.10.2022г. от Павел Андреев Гуджеров – Кмет на Община Раковски, относно актуализация Бюджет 2022 год. на Община Раковски. Г-жо Гечева, моля за становище отново на Вашата постоянна комисия.

/16:57 часа – в залата влиза г-жа Стефка Милиева/

Г-жа Анелия Гечева: Благодаря, г-н Председател! И за това предложение комисията излезе без положително становище и остава Общински съвет – Раковски да вземе окончателно решение по отношение на така предложената актуализация на бюджета, която касае разходната му част във фукция образование и функция жилищно стоителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда. Благодаря!

Г-н Рангел Матански: И аз благодаря, г-жо Гечева! Колеги, коментари, становища имате ли? Ами тогава преминаваме към гласуване след като няма.

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 12                                                    

Против: 2       

Възд.се: 7                          

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – против
 12. Стефан Самуилов Марушкин – възд. се
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – възд. се
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – против
 18. Йовко Георгиев Николов – възд. се
 19. Росица Иванова Пеева – възд. се
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – възд. се
 21. Ангел Николов Кордов – възд. се
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *