Общински съвет

Промяна формата на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 105562, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, в местността „ШИПА“, Площ на имота: 0.220 дка., Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска територия, от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/

Промяна формата на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 105562, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, в местността „ШИПА“, Площ на имота: 0.220 дка. Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска територия, от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/.
Р Е Ш Е Н И Е № 797

Взето с Протокол № 45/28.04.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Промяна формата на собственост на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 105562, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, в местността „ШИПА“, Площ на имота: 0.220 дка., Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска територия, от публична общинска собственост /ПОС/ в частна общинска собственост /ЧОС/.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 

 1. Общински съвет – Раковски обявява за частна общинска собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 105562, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, Площ на имота: 220 дка., Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска територия, Категория на земята при неполивни условия: Четвърта, Имотът се намира в местността „Шипа“, при граници и съседи: Поземлен имот № 105443 Стопански двор на Д. Г. А., Поземлен имот № 105564, Полски път на Община Раковски, Поземлен имот № 105497 Производствен терен на „ТЕРРА ТЕТ“ ЕООД, Поземлен имот № 105563 Полски път на Община Раковски. Имотът е образуван от поземлен имот с № 105062. 

 

 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски последващи действия по изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: На основание Решение № 720, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, относно съгласие за промяна начина на трайно ползване (НТП) на общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 105562, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, в местността „ШИПА“, Площ на имота: 0.220 дка., е назначена Комисия със Заповед № РД-07-150/22.03.2023 г. на Началника на Общинска служба по земеделия – гр. Раковски за извършване проверка по документи и на място в имота. 

На основание чл. 78а, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, Комисията е съставила Протокол № РД10-267/23.03.2023 г., като е отразила констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията е утвърден от началника на общинската служба по земеделие и е съобщен на Община Раковски. 

Начинът на трайно ползване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 105562, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, в местността „ШИПА“, Площ на имота: 0.220 дка, образуван от поземлен имот с № 105062, е сменен от „Полски път“ на „Друга селскостопанска територия“.

Следва да се направи уточнение, че разликата в наименованието на начина на трайно ползване в Решението на Общински съвет – Раковски и Протокол № РД-10267/23.03.2023 г. на Общинска служба по земеделие – Раковски, произтича от наименованията в Класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и тези при поддържане на Картата на възстановенета собственост.

След извършените промени ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 105562, находящ се в землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ: 70010, общ. Раковски, обл. Пловдив, в местността „ШИПА“, Площ на имота: 0.220 дка е престанал да има предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 19                                                    

Против: 0       

Възд.се: 2                           

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – възд. се
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – възд. се
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *