Общински съвет

Предварително съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2775, за който е образуван УПИ XIII и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2776, за който е образуван УПИ XIV в квартал 118 по ПУП на град Раковски, …  промяна границите между съседните УПИ XIII и УПИ XIV и сключване на предварителен договор по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ

Предварително съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2775, за който е образуван УПИ XIII и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2776, за който е образуван УПИ XIV в квартал 118 по ПУП на град Раковски, ... промяна границите между съседните УПИ XIII и УПИ XIV и сключване на предварителен договор по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗУТ
Р Е Ш Е Н И Е № 889

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Предварително съгласие за изработване на Проект за изменение на кадастрален план и на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2775, за който е образуван УПИ XIII и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2776, за който е образуван УПИ XIV в квартал 118 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-114/22.04.2013 г. на Кмета на Община Раковски, промяна границите между съседните УПИ XIII и УПИ XIV и сключване на предварителен договор по чл. 15 ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 50 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински Съвет – Раковски дава предварително съгласие за изработване на Проект за изменение на кадастрален план и на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), при:
 2. Териториален обхват:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2775, за който е образуван УПИ XIII в квартал 118 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-114/22.04.2013 г. на Кмета на Община Раковски, Площ на имота: 718 кв. м., УПИ XIII има площ 718 кв. м. и е отреден за жилищно застрояване – собственост на С. Т. М., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „К.“ № *, по силата на Договор за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост № 23/2022 г., вписан под Вх. рег. № 33094/23.09.2022 г., Акт № 116, том 94, нот. дело № 11351/2022 г. 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2776, за който е образуван УПИ XIV в квартал 118 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-114/22.04.2013 г. на Кмета на Община Раковски, Площ на има 728 кв. м., УПИ XIV има площ 728 кв.м. и е отреден за жилищно застрояване – собственост на Община Раковски по силата на Акт за частна общинска собственост № 622/01.08.2000 г. 

 1. Цели на изменението: от площта на общинския ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2776, за който е образуван УПИ XIV в квартал 118 се отделя и образува нов ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.3133 с проектна площ 61 кв. м., която площ променя границата на съседния УПИ XIII2775 и се образува съсобствен между Община Раковски и С. Т. М. – УПИ XIII2775,3133, с проектна площ от 779 кв. м, предназначен за „жилищно застрояване“
 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие и възлага на Кмета на Община Раковски да сключи предварителен договор за покупко-продажба по реда на чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) между Община Раковски и С. Т. М., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „К.“ № *, за промяна границите на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII2775 в квартал 118 на град Раковски, община Раковски, област Пловдив чрез присъединяване и прехвърляне правото на собственост върху част от УПИ XIV2776, собственост на Община Раковски, обозначена върху чертежа, като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.3133 и с проектна площ от 61 кв. м. към УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII в квартал 118, образуван за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 501.2775, като се образува съсобствен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII2775,3133 с отреждане за „жилищно застрояване“ по външните имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 501.2775 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.3133. 
 • Общински съвет – Раковски определя цена за прехвърляне правото на собственост върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.3133 и с проектна площ от 61 кв. м. за промяна границите на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII в квартал 118 на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, като се образува съсобствен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII2775,3133 с отреждане за „жилищно застрояване“ по външните имотни граници на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 501.2775 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.3133 в размер на 1 430,00 лева (хиляда четиристотин и тридесет лева) без ДДС, съгласно оценка, изготвена от лицензиран оценител.

Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да сключи окончателен договор със С. Т. М., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „К.“ № * за прехвърляне правото на собственост върху общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.3133, с проектна площ 61 кв.м., за който се образува УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XIII2775,3133 за „жилищно застрояване“ в квартал 118 на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив в тримесечен срок от влизаве в сила на Заповедта за одобряване на Проекта за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и на кадастралния план.

 1. Общински съвет – Раковски указва изработването и процедирането на проекта за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и на кадастралния план да бъде извършено за сметка на С. Т. М., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „К.“ № *, при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и останалите законови и подзаконови нормативни актове.

МОТИВИ: В Общинска администрация – Раковски е депозирано Заявление, Вх. № 94С185-2/03.10.2023 г. от С. Т. М., с адрес град Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „К.“ № *, придружено от Предложение (техническо задание) и Скица-предложение за изменение на кадастрален план и на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в качеството и‘ на собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2775, за който е образуван УПИ XIII в квартал 118 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-114/22.04.2013 г. на Кмета на Община Раковски във връзка с промяна на границите на УПИ XIII, чрез придаване на площ от съседния УПИ XIV, образуван за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2776 в квартал 118 по Подробен устройствен план (ПУП) на град Раковски, ЕКАТТЕ: 62075, община Раковски, област Пловдив, одобрен с Решение № 88, взето с Протокол № 7/06.07.2004 г. на Общински съвет – Раковски и изменен със Заповед № АБ-114/22.04.2013 г. на Кмета на Община Раковски, собственост на Община Раковски. 

Съгласно Скицата-предложение от площта на общинския ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 501.2776, за който е образуван УПИ XIV в квартал 118 се отделя и образува нов ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен № 501.3133 с проектна площ 61 кв. м., която площ променя границата на съседния УПИ XIII2775 и се образува съсобствен между Община Раковски и С. Т. М. – УПИ XIII2775,3133, с проектна площ от 779 кв. м, предназначен за „жилищно застрояване“.

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Андреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *