Общински съвет

Разрешение за изработване на Проект за ПУП-ПП за подземен кабел HH от РТ ФЕЦ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.559 до ТП „Хармана“

Разрешение за изработване на Проект за ПУП-ПП за подземен кабел HH от РТ ФЕЦ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.559 до ТП „Хармана“
Р Е Ш Е Н И Е № 888

Взето с Протокол № 51/19.10.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за подземен кабел HH от РТ ФЕЦ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.559 до ТП „Хармана“ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.853 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Раковски, община Раковски, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.

По предложение на: Татяна Серафимова Бакова – ВрИД Кмет на Община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски РАЗРЕШАВА изработване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за подземен кабел HH от РТ ФЕЦ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.559 до ТП „Хармана“ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.853 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Раковски, община Раковски, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
  • Териториален обхват на трасето: Подземният кабел започва от РТ ФЕЦ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.559, преминава през ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.393, с Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, Общинска публична собственост и свършва до ТП „Хармана“, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.853, с Начин на трайно ползване: За стопански двор, Държавна частна собственост. Дължината на трасето е 84 м. 2. Цел и задачи на проекта: Предвижда се израждане на подземен кабел HH от РТ ФЕЦ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.559 до ТП „Хармана“ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.853 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Раковски, община Раковски, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
 • Вид на подробния устройствен план: Парцеларен план /ПУП-ПП/ за конкретен имот извън границите на урбанизираната територия.
 • Засегнати имоти: поземлен имот с идентификатор 700.393 с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път; поземлен имот с идентификатор 62075.700.559 с НТП – За животновъдна ферма; поземлен имот с идентификатор 62075.700.853 с НТП – За стопански двор.
 1. Проектът да се изработи при спазване на следните:
  • На основание чл. 128, ал. 6, проектът на подробен устройствен план да се съгласува със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост – и със специализираните контролни органи.
  • Проектът да се изработи от правоспособни технически лица.
  • Проектът да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Закон за опазване на околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и на всички законови и подзаконови нормативни актове, касаещи устройство на територията.
  • Проектът да се изработи в графичен и цифров вид в 3 (три) екземпляра, на основание чл. 116а от ЗУТ.
  • Проектът да се изработи при спазване на чл. 60 от ЗУТ, мащаб 1:1000.
 1. Общински съвет – Раковски ОДОБРЯВА задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за подземен кабел HH от РТ ФЕЦ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.559 до ТП „Хармана“ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.853 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Раковски, община Раковски, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК.
 1. Общински съвет – Раковски разрешава заявителят да изработи за своя сметка Проекта на подробния устройствен план в обхвата и при спазване изискванията по т. 1 и т. 2.
 1. Общински съвет – Раковски дава предварително съгласие за провеждане на трасета на техническата инфраструктура, които преминават по имоти общинска и частна собственост с НТП: за местен път, за друг поземлен имот за движение и транспорт, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОЗЗ при спазване изискванията на чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.
  • Общинският съвет определя срок на валидност на предварителното съгласие – две години.
 1. Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на Общинска администрация – Раковски и да се публикува на интернет страницата на Община Раковски, в раздел „Съобщения от ТСУ“.
 1. На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

МОТИВИ: В деловодството на Общинска администрация – Раковски е постъпило Заявление с вх. № 26-2545-3/29.09.2023 г. от ЕТ „Мария Мардова“, ЕИК 20072****, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „М.“ № *, с едноличен търговец, извършващ търговска дейност – М. Д. М., в качеството си на собсвеник на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.559, находящ се в град Раковски, община Раковски, област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Площ: 3594 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, Категория на земята: 4, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 700559, по силата на Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 146, том II, рег. № 3227, дело № 346 от 07.04.2023 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под дв. вх. № 10357/07.04.2023 г., вх. рег. № 10470/07.04.2023 г., акт № 136, том 30, дело № 5769/2023 г., относно разрешение за изработване на Проект за

Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за подземен кабел HH от РТ ФЕЦ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.559 до ТП „Хармана“ в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62075.700.853 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Раковски, община Раковски, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-788/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. 

            Към Искането са приложени следните документи: 

 • Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 146, том II, рег. № 3227, дело № 346 от 07.04.2023 г., вписан в Служба по вписванията – Пловдив под дв. вх. № 10357/07.04.2023 г., вх. рег. № 10470/07.04.2023 г., акт № 136, том 30, дело № 5769/2023 г.;
 • Техническо задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията;
 • Скица – предложение по чл. 125 от Закона за устройство на територията;
 • Регистър на засегнатите имоти;
 • Справка за заявени услуги към АГКК с вх. № 2400309-15.09.2023 г.

Разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план извън границите на урбанизираните територии е от компетенциите на Общински съвет. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 20

Гласували: 20

За: 20                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

  

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇
Мобилно приложение на Промени Раковски

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *