Общински съвет

Откриване на Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски с дейност съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО, в Сграда, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2465, за който е образуван УПИ III2465 отреден за „Детска градина и социални дейности“ в кв. 144 по регулационен план на кв. Секирово, гр. Раковски, общ. Раковски.

Откриване на Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски с дейност съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО, в Сграда, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2465, за който е образуван УПИ III2465 отреден за „Детска градина и социални дейности“ в кв. 144 по регулационен план на кв. Секирово, гр. Раковски, общ. Раковски.
Р Е Ш Е Н И Е № 837

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Откриване на Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски с дейност съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), в Сграда, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2465, за който е образуван УПИ III2465 отреден за „Детска градина и социални дейности“ в кв. 144 по регулационен план на кв. Секирово, гр. Раковски, общ. Раковски.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 310, ал. 5 във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

 1. Общински съвет – Раковски открива общински Център за подкрепа за личностно развитие с дейност съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), в Сграда, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2465, за който е образуван УПИ III2465 отреден за „детска градина и социални дейности“ в кв. 144 по регулационен план на кв. Секирово, гр. Раковски, общ. Раковски, както следва:  
 1. Наименование и седалище: Център за подкрепа за личностно развитие – Раковски, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Първи май“ № 30А. 
 1. Вид на инситуцията: Център за подкрепа за личностно развитие с дейност съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
 2. Сведения за броя на децата, които ще бъдат обхванати: ще се определи с Правилника на Центъра за подкрепа за личностно развитие, съгласно определените дейностите, които ще бъдат развивани.
 3. Персонал: Числеността на персонала ще се определи с Правилника на Центъра за подкрепа за личностно развитие, съгласно определените дейностите, които ще бъдат развивани.
 4. Финансово осигуряване: Чрез държавните стандарти за съответните делегирани от държавата дейности, чрез бюджета на Община Раковски.
 1. Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да издаде Заповед за откриване на общински Център за подкрепа за личностно развитие в Сграда, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2465, за който е образуван УПИ III2465 отреден за „детска градина и социални дейности“ в кв. 144 по регулационен план на кв. Секирово, гр. Раковски, общ. Раковски, като определи дейностите, които да бъдат развивани, съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
 • На основание чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от АПК, Общински съвет – Раковски допуска предварително изпълнение на настоящето Решение.

МОТИВИ: На основание Решение № 659, взето с Протокол № 39 от 19.10.2022 г. на Общински съвет – Раковски, изменено с Решение № 709, взето с Протокол № 41/19.12.2022 г. на Общински съвет – Раковски, Община Раковски е поела дългосрочен общински дълг при обявените параметри с цел на дълга: финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност: Обект: „Реконструкция и конструктивно усилване сграда намираща се в УПИ III-2465, за детска градина и социални дейности, кв. 144 по ПУП на кв. Секирово, гр. Раковски.“ и Обект: „Реконструкция на част от уличната мрежа на град Раковски, община Раковски, област Пловдив.“.

Съгласно инвестиционното предложение, реконструкцията на Сграда, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 2465, за който е образуван УПИ III2465 отреден за „детска градина и социални дейности“ в кв. 144 по регулационен план на кв. Секирово, гр. Раковски, общ. Раковски, предвижда обособяване на Център за подкрепа за личностно развитие на трети и четвърти етаж. 

Идеята е Центъра за подкрепа за личностно развитие да изпълнява дейностите съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО): развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

За осъществяване на проекта и осигуряване на необходимото финансиране, следва да бъде спазена разпоредбата на чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно която „…..общинските центровете за подкрепа за личностно развитие, се откриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет….“

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е налице необходимост от разпореждане на предварително изпълнение на Решението на Общински съвет, което се налага от необходимостта от финансиране на новооткритата институция. Община Раковски, като първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси, е орган, от чийто бюджет се финансират дейностите в Центъра за подкрепа за личностно развитие и като такъв трябва да заяви необходимите бюджетни средства. С прилагането на цитираното предварително изпълнение ще се защитят интересите на местната общност от евентуалната невъзможност за финансиране дейността на общинската институция. 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *