Общински съвет

Актуализиране на Точка 3.„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ … ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор 03620.57.42, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност КРАЙ СЕЛОТО, Площ: 10 999 кв. м. и съгласие за продажбата му чрез публичен търг с явно наддаване

Актуализиране на Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ ... ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.57.42, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност КРАЙ СЕЛОТО, Площ: 10 999 кв. м. и съгласие за продажбата му чрез публичен търг с явно наддаване
Р Е Ш Е Н И Е № 828

Взето с Протокол № 47/27.06.2023 г. от заседание на Общински съвет – Раковски 

Относно: Актуализиране на Точка 3. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски и включване на имот – частна общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.57.42, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност КРАЙ СЕЛОТО, Площ: 10 999 кв. м. и съгласие за продажбата му чрез публичен търг с явно наддаване.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, изр. второ, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 51, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ).

По предложение на: Павел Андреев Гуджеров – Кмет на община Раковски

Р Е Ш И:

Общински съвет – Раковски актуализира и включва в Точка 3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба“ на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.“, приета с Решение № 718, взето с Протокол № 42/31.01.2023 г. на Общински съвет – Раковски, следния имот – частна общинска собственост по силата на Акт № 4864/13.05.2021 г., а именно: 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.57.42, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност КРАЙ СЕЛОТО, Площ: 10999 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 5, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 057042, Съседи: 03620.57.41, 03620.57.27, 03620.57.31, 03620.57.598, 03620.57.596.

 1. Общински съвет – Раковски дава съгласие да се извърши продажба на имота, подробно описан в точка I (едно римско) от настоящето Решение чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
 • Общински съвет – Раковски определя начална тръжна цена на имота, подробно описан в точка I (едно римско), съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, а именно:

Общински съвет – Раковски възлага на Кмета на Община Раковски да предприеме всички законови действия по изпълнение на настоящето Решение.

 

МОТИВИ: В Деловодството на Общинска администрация – Раковски e постъпило Заявлениe, Вх. № 94В-783-2/19.04.2021 г. от В. А. А., с адрес село Чалъкови, община Раковски, област Пловдив, ул. „Н. Р.“ № **, относно искане за закупуване на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03620.57.42, находящ се в с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-785/06.11.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Адрес на поземления имот: местност КРАЙ СЕЛОТО, Площ: 10999 кв. м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 5, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 057042, Съседи: 03620.57.41, 03620.57.27, 03620.57.31, 03620.57.598, 03620.57.596.

Имотът е частна общинска собственост по силата на Акт № 4864/13.05.2021 г. Към настоящия момент имотът не е необходим за нуждите на общината, а чрез продажбата му ще се реализират парични средства в приход на бюджета.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 21

Гласували: 21

За: 21                                                    

Против: 0       

Възд.се: 0                          

 

 1. Рангел Георгиев Матански – за
 2. Йосиф Серафимов Ячев – за
 3. Любов Степановна Кориновска – за
 4. Генчо Тодоров Тодоров – за
 5. Пламен Йовков Марин – за
 6. Елена Иванова Узунова – за
 7. Младен Минчев Мандраджийски – за
 8. Деяна Анреева Загорчева – за
 9. Светослав Стефанов Балабански – за
 10. Юлиян Иванов Ночев – за
 11. Петър Милков Антонов – за
 12. Стефан Самуилов Марушкин – за
 13. Петко Димитров Колев – за
 14. Стефан Йозов Пенсов – за
 15. Анелия Францова Гечева – за
 16. Георги Николов Тотов – за
 17. Костадин Дечев Иванов – за
 18. Йовко Георгиев Николов – за
 19. Росица Иванова Пеева – за
 20. Йосиф Божидаров Стрехин – за
 21. Ангел Николов Кордов – за
Andyconsults дигитална маркетингова агенция
👇 Инсталирайте на сайта Промени Раковски! 👇

Последвайте профилите ни в Телеграм, Вайбър и Ютуб, както и ФБ страницата ни!

Сподели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *